نویسنده = اکبر رضایی
تعداد مقالات: 7
6. رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس

دوره 2، شماره 7، پاییز 1388، صفحه 121-145

اکبر رضایی؛ احد خلیل زاده خلیل زاده