نویسنده = رحیم بدری‌گرگری
تعداد مقالات: 3
1. پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس ارزش کاربردی و ارزش ذاتی تکلیف در دانش-آموزان پایه دهم شهر تبریز

دوره 7، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 99-110

دل آرام محمدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری‌گرگری؛ امید ابراهیمی


2. اثربخشی آموزش راهبردهای کاهش تعلل‌ورزی تحصیلی در تعلل‌ورزی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهر تبریز

دوره 8، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 45-57

آیت‌اله فتحی؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ رحیم بدری‌گرگری؛ میرمحمود میرنسب؛ محمد باردل؛ سیدداود حسینی‌نسب


3. رابطه ساختارهای هدف ادراکی کلاس درس با جهت‌گیری شخصی هدف چیرگی(تبحر) دانشجویان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 111-133

رحیم بدری‌گرگری؛ جواد مصرآبادی؛ شهرام واحدی