نویسنده = ایوب فیضی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه ویژگی‌های شخصیت و سبک رهبری کلاس درس با کیفیت تدریس اساتید دانشگاه به روش خود ارزیابی: ارائه یک مدل ساختاری

دوره 10، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 29-51

پیمان یارمحمدزاده؛ ایوب فیضی؛ کویستان محمدیان؛ آمنه آق آتابای