نویسنده = طاهر محبوبی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 11، شماره 41، بهار 1397، صفحه 99-114

طاهر محبوبی؛ سیدبهاالدین کریمی؛ حسین زارع