نویسنده = علی‌اصغر کوشافر
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی میزان توانمندی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزبا استناد به مدل توماس

دوره 5، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 49-62

اسدالله خدیوی؛ علی‌اصغر کوشافر؛ جمیله خساره‌آناخاتون