نویسنده = بدرالسادات دانشمند
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر یادگیری هیجانی-اجتماعی در دوره متوسطه از دیدگاه معلمان

دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 85-110

مرضیه رجبی‌زاده؛ بدرالسادات دانشمند؛ اصغر سلطانی