نویسنده = رحیم بدری گرگری
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس ارزش اهمیت و هزینه‌ی مرتبط با تکلیف

دوره 10، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 95-108

دل آرام محمدی؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ رحیم بدری گرگری؛ امید ابراهیمی