نویسنده = حسین زارع
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 11، شماره 41، بهار 1397، صفحه 99-114

طاهر محبوبی؛ سیدبهاالدین کریمی؛ حسین زارع


2. رابطه هوش هیجانی مدیران با توانمندسازی نیروی انسانی دانشگاه پیام‌نور

دوره 4، شماره 15، پاییز 1390، صفحه 107-127

صمد عابدی؛ حسین زارع؛ بهمن سعیدی‌پور؛ اکبر سلطانی