نویسنده = اکرم فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی سازگاری عاطفی و تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس ابعاد کارکردی خانواده

دوره 11، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 103-118

خلیل اسماعیل‌پور؛ اکرم فرزانه