دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارائه مدل تدریس اثربخش بر پایه تحلیل شبکه عصبی مصنوعی از دیدگاه اساتید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.30495/jinev.2020.675601

مریم سامری


2. تعیین اثربخشی الگوی یادگیری مشارکتی بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.30495/jinev.2020.675602

باقر سرداری؛ شادی موسوی


3. اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی بر کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با علایم اهمال کاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.30495/jinev.2020.675603

باقر سرداری؛ نسا محرمی


5. ارائه الگوی ممیزی مدیریت دانش در وزارت نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.30495/jinev.2021.1912956.2319

عطااله جابرانصاری؛ عباس خورشیدی؛ علیرضا عراقیه؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ سعید مرادی


6. اثربخشی مداخله ذهن‌آگاهی مبتنی بر روایت‌درمانی گروهی بر بهبود بازده‌های شناختی ، در دانش‌آموزان دارای نشانگان افسردگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

10.30495/jinev.2021.1903635.2220

فرشته چنگیزی؛ معصومه آزموده؛ شعله لیوارجانی؛ شهرام واحدی


7. اثربخشی بازتوانی شناختی بر ظرفیت حافظه کاری دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص (خواندن) با تعدیل‌گری جنسیت .....fh

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.30495/jinev.2021.1926295.2463

تورج هاشمی؛ راضیه نوروزبخش حاجی کندی؛ اکبر رضایی


8. بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی بر ظرفیت حافظه کاری دانش آموزان پایه سوم مبتلا به اختلال یادگیری خاص(خواندن) با تعدیل گری جنسیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.30495/jinev.2021.1917751.2367

راضیه نوروزبخش حاجی کندی؛ تورج هاشمی؛ اکبر رضایی