رابطه بین سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر کرج

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، ابهر، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بود. برای انجام تحقیق تعداد 307 دانش‌آموز دوره متوسطه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. سپس پرسشنامه‌های سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی بر روی آنها اجرا شد. برای اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی نیز از معدل نمرات آنها استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام و آزمون t تحلیل شد. نتیجه تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. بین انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که فقط انگیزش درونی قادر به پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی در بین دانش‌آموزان دختر و پسر متفاوت نیست. اما میزان پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از پسران است. نتایج تحقیق می‌تواند توسط دست اندرکاران امر آموزش و پرورش جهت ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between social capital and internal motivation with academic achievement among high school students of Karaj

نویسنده [English]

  • Mohammad Ghamari
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between social capital and internal motivation with academic achievement among high school students. Cluster random sampling was used to select 307 students .Then social capital and internal motivation questionnaires were administrated. To measure the academic achievement, their academic grade average was used. Collected data were analyzed using Pearson correlation coefficient, stepwise regression analyses and t test. The results showed that there is positive and significant relationship between social capital and academic achievement (P<./.1). There is positive and significant relationship between internal motivation and academic achievement (P<./.1). The results of regression analysis showed that only internal motivation is able to predict academic achievement. The results also showed that the degree of social capital and internal motivation among female and male students was not different. But the academic achievement of female students was more than male students. The results of research can be used by administrators of education to promote   academic achievement of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • internal motivation
  • Academic Achievement

 

 

 

 

 

رابطه بین سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر کرج

 

 

تاریخ دریافت مقاله: 04/07/1390

تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 24/11/1390

 

دکتر محمّد قمری[1]


چکیده

هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بود. برای انجام تحقیق تعداد 307 دانش‌آموز دوره متوسطه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. سپس پرسشنامه‌های سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی بر روی آنها اجرا شد. برای اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی نیز از معدل نمرات آنها استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام و آزمون t تحلیل شد. نتیجه تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. بین انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که فقط انگیزش درونی قادر به پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی در بین دانش‌آموزان دختر و پسر متفاوت نیست. اما میزان پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از پسران است. نتایج تحقیق می‌تواند توسط دست اندرکاران امر آموزش و پرورش جهت ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مورد استفاده قرار گیرد.

 

واژه‌گان کلیدی: سرمایه اجتماعی، انگیزش درونی، پیشرفت تحصیلی

 

 

 

 

مقدمه   

پیشرفت تحصیلی به معنای مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد است (سلیمان‌نژاد و شهرآرای، 1380). در هر نظام تعلیم و تربیت میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان یکی از شاخص‌های موفقیت در فعالیت‌های علمی است. سنجش میزان پیشرفت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن از جمله مسایل عمده‌ای هستند که توجه محققان مختلف را به خود جلب کرده‌اند (غلامی، خداپناهی، رحیمی‌نژاد و حیدری، 1385). پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی آموزش و پرورش است. تمام کوشش‌ها و کشش‌های این نظام برای پوشاندن جامه عمل به این امر است. به عبارتی، جامعه و به طور ویژه آموزش و پرورش، نسبت به سرنوشت فرد، رشد و تکامل موفقیت آمیز وی و جایگاه او در جامعه، علاقمند و نگران است و انتظار دارد فرد در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و توانایی و نیز در ابعاد شخصیتی، عاطفی و رفتاری، آنچنان که باید، پیشرفت و تعالی یابد(فراهانی، 1994، به نقل از پاییزی و همکاران، 1386ص25). پژوهش انجام گرفته توسط پنتیپ ریچ و دی گروت(1990، به نقل از شریفی، 1385ص175) نشان داده است که پنج عامل زیر می‌تواند بخش مهمی از تغییرات پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را پیش‌بینی کند: خود توانمندی، ارزش درونی، اضطراب امتحان، راهبردهای یادگیری خود تنطیمی یا خودگردانی. صرف نظر از عوامل مذکور، انگیزه دانش‌آموزان برای پیشرفت تحصیلی یکی از دغدغه‌های معلمان، پژو هشگران، متخصصان تعلیم و تربیت و خانواده ها است. بنابراین، یکی از چالش‌های مهم مدارس در قرن بیست و یکم آن است که دانش‌آموزان را در جهت پیشرفت تحصیلی بیشتر و کسب مهارت‌های روزآمد بر انگیزد و توانایی حل مسأله را برای همراه شدن با تحولات سریع عصر حاضر در آنها پرورش دهد(شریفی، 1385).

پژوهش‌های انجام شده حاکی از آن است که پیشرفت تحصیلی از تعامل بین متغیرهای موقعیتی مانند برنامه، روش‌های آموزشی، شرایط عاطفی و فیزیکی محیط تحصیلی، نگرش نسبت به مسایل آموزشی و انگیزه پیشرفت فراگیران تأثیر می‌پذیرد. در این تحقیق رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی با پیشرفت تحصیلی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سرمایه اجتماعی به طور خلاصه به عنوان پیوند اجتماعی یک جامعه تعریف می‌شود(ویکفیلدو پولند[2]، 2005). پوتنام[3] (2000) سرمایه اجتماعی را به عنوان روابط بین افراد، شبکه اجتماعی، هنجارهای بده بستان اجتماعی و اعتماد موجود در عرصه روابط می‌داند. از نظر پکستون[4] (2002) سرمایه اجتماعی دارای دو جنبه اساسی است یکی پیوندی عینی بین مردم، شامل گروه‌هایی است که مردم را در زندگی روزانه‌شان به هم پیوند می‌دهد. و دیگری پیوندی ذهنی است که شامل اعتماد و بده بستان های اجتماعی بین مردم است. حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی اشکال مهم سرمایه اجتماعی هستند که از تبیین کننده‌های مهم شادمانی افراد هستند(ایمانی، 1382). پژوهش چان و رانس[5](2006) نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی به عنوان یک متغیر عام‌تر با شادمانی رابطه مثبت دارد. وجود روابط گسترده‌تر بر نحوه ادراک فرد از موقعیت‌های اجتماعی خویش اثر گذاشته و بدین وسیله سلامت جسمانی و روانی فرد را تأمین می‌کند. سرمایه اجتماعی با تعدادی از پیامدهای مثبت از جمله سلامت روانی مرتبط است(ولش و بری[6]، 2009). تحقیق در مورد جنبه‌های مثبت سلامت روانی بر اصطلاحاتی مانند شادمانی، رضایت از زندگی یا کیفیت زندگی تمرکز می‌کند. تحقیقات فزاینده‌ای شاخص‌های طبقه اجتماعی در ملت، ایالت، همسایگی و سطح فردی را با نتایج سلامتی مثبت پیوند داده‌اند. حامیان لنزهای" سرمایه اجتماعی "در کشورهای مختلف همبستگی‌های قوی بین شبکه‌های اجتماعی متنوع و پیامدهای مهم اجتماعی مانند نرخ پایین جرم، بهبود رفاه کودک، سلامت عمومی بهتر، مدیریت حکومتی اثربخش تر، کاهش فساد سیاسی، بهبود عملکرد بازار، عملکرد تحصیلی و غیره گزارش کرده‌اند(پوتنام، 1993؛ پوتنام، 2000؛ وولکوک[7]، 2001).

سرمایه اجتماعی با فراهم نمودن حمایت‌های عاطفی و روانی نقش مؤثری در ارتقای سلامت روان افراد دارد(لهسایی‌زاده و مرادی، 1386). شاخص‌های سرمایه اجتماعی مواردی مانند اعتماد در میان مردم، اعتماد نسبت به مؤسسات، تعاملات اجتماعی شهروندی و مشارکت در انتخابات است(بارتولینی، بلانسینی وساراسینو[8]، 2009). تحقیق(گلی و هرسلف[9]، 2010) نشان داده است که شبکه‌های اجتماعی منابع اساسی در پیشگیری از بیماری جسمانی و روانی است. پوتنام(2003) بحث می‌کند که سرمایه اجتماعی اثرات نیرومند، حتی قابل شمارش در جنبه‌های مختلف زندگی‌مان دارد. هفت اثر قابل شمارش عبارتنداز نرخ پایین جرم(پوتنام، 2000)، افزایش طول عمر(پوتنام، 2000)، پیشرفت تحصیلی بهتر(کلمن[10]، 1988)، بهبود رفاه کودک و نرخ پایین سوء استفاده از کودک(کوتی و هیالی[11]، 2001)، حکومت اثربخش‌تر(پوتنام، 1995). سرمایه‌اجتماعی همچنین با بسیاری از پیامدهای سلامتی ازجمله بیماری‌های خاص مانند بیماری قلبی عروقی(شفلر، براون، سیمی، ایریباران[12]، 2008)، نرخ پایین خودکشی و مرگ‌ومیر(لاچنر، کاواچی، برینان، و بوکا[13]، 2003) مرتبط است. شواهد نشان می‌دهد که نرخ مرگ و میر با کمبود روابط اجتماعی افزایش می‌یابد(والتمر و اسپاهن[14]، 2009؛ گولدن، کورنی ولاولر11، 2009). تحقیق ماجدی و لهسایی‌زاده (1385) نشان داد که سطح بالای سرمایه اجتماعی به سطح بالای رضایت از کیفیت زندگی می‌انجامد. ایمان و حسینی(1387) نشان دادند هر اندازه افراد در ساختار اجتماعی موجود دارای سرمایه اجتماعی بالاتری باشند سلامت روانی آنها در وضیعت بهتری قرار خواهد گرفت.

انگیزش درونی افراد نیز به نظر می‌رسد یکی از عومل مؤثر در پیشرفت تحصیلی باشد. انگیزش درونی، تمایل و بر انگیختگی درونی برای انجام فعالیت است بدون اینکه انتظار پاداش بیرونی داشته باشد (سانتراک، 2008). مفهوم انگیزه بیرونی به مشوق‌هایی اشاره می‌کند که از بیرون فرد ناشی می‌شود. برعکس، انگیزه‌های درونی از درون فرد ناشی می‌شود(بارتولینی[15] و همکاران، 2009). انگیزش درونی را می‌توان به عنوان احساس شایستگی و افتخار در چیزی تعریف کرد(مک کولاگ[16]، 2005). در حالیکه انگیزش بیرونی را می‌توان به عنوان عملکرد یک فعالیت به خاطر دست یافتن به برخی نتایج مجزا تعریف کرد(ریان و دسی[17]، 2000). نتایج تحقیق نشان می‌دهد افرادی که به طور درونی برانگیخته می‌شوند، در مقایسه با افرادی که بوسیله دیگران برای انجام فعالیت(انگیزش بیرونی) کنترل می‌شوند علاقه، برانگیختگی، لذت و اطمینان بیشتری دارند که منجر به افزایش عملکرد، خلاقیت، پشتکار، سلامت عمومی، و عزت نفس در میان منابع دیگر می‌شود(ریان و دسی، 2000). ریان و دسی (2002) معتقدند افرادی که برای انجام فعالیت‌هایشان دارای انگیزش درونی هستند دارای ویژگی‌هایی نظیر خود- تعیینی یا خود مختاری در انتخاب نوع فعالیت‌ها دارای سطح بالای چالش همتراز با سطح بالای مهارت‌ها و دارای ارزش‌های خود- شکوفایی هستند.

مطالعات ریان و دسی (2001) و کاسر[18](2003) مستند می‌کنند که انگیزه‌های درونی به طور مثبت سلامتی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در حالیکه انگیزه‌های بیرونی اثرات منفی نشان می‌دهند. تحقیقات متعدد نشان می‌دهد که انگیزش و سلامتی به هم مربوطند(برد و دیگران[19]، 2004؛ دسی و دیگران؛ 2001؛ گاگنی و دیگران، 2003؛ رینبوس و دودا[20]؛ 2006) و جهت‌گیری شادمانی، سلامتی را پیش‌بینی می‌کند(پترسون و دیگران، 2005). پژوهش‌هایی که در زمینه نقش عوامل انگیزشی در رفتار خود نظم دهی و عملکرد تحصیلی صورت گرفته نشانگر وجود ارتباط بین انگیزش درونی و اهداف تکلیف محور با رفتارهای خود نظم داده شده کمک طلبی و پیشرفت تحصیلی است(قدم‌پور و سرمد، 1382). تحقیقات مختلف(سلیمان‌نژاد و شهرآرای، 1380؛ وایت هد، 2003؛ شریفی، 1385؛ امینی، 1385) رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزش درونی با پیشرفت تحصیلی را نشان داده‌اند. همچنین امیری(1380) تفاوت معنی‌دار در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پذیرفته و طرد شده را نشان داده است.

سرمایه اجتماعی، منابعی است که شخص از شبکه روابط اجتماعی بدست می‌آورد. در حالیکه، انگیزش درونی از نیازهای روان شناختی، کنجکاوی‌های شخصی و تلاش برای رشد نشأت می‌گیرد. مرورادبیات تحقیق نشان می‌دهد که تحقیق فراوانی رابطه سرمایه اجتماعی را با بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله کاهش جرم، افزایش کیفیت زندگی، شادی و غیره مورد مطالعه قرار داده‌اند. اما تحقیقات کمتری مستقیماً به رابطه سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی پرداخته‌اند. بنابراین، در این تحقیق محقق نه تنها به دنبال کشف رابطه بین این دو متغیر است. بلکه می‌خواهد سهم یک متغیر ارتباطی و یک متغیر درونی را در پیشرفت تحصیلی مشخص سازد. با توجه به این که میزان پیشرفت و افت تحصیلی یکی از ملاک‌های کارایی نظام آموزشی است، کشف و بررسی متغیرهای تأثیر گذار بر عملکرد تحصیلی، به شناخت بهتر و پیش‌بینی متغیرهای مؤثر در مدرسه می‌انجامد (پاییزی و همکاران، 1386). بنابراین هدف کلی تحقیق حاضر تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی با پیشرفت تحصیلی است.

روش شناسی تحقیق: روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است.

جامعه آماری: جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر کرج در سال تحصیلی 90-89 است.

نمونه و روش نمونه‌گیری: در پژوهش‌هایی از نوع همبستگی، حداقل حجم نمونه 50 نفر برای بیان چگونگی رابطه ضرورت دارد(دلاور، 1381). در اصطلاح رگرسیون یا همبستگی، اگر حجم نمونه خیلی کوچک باشد، نمی‌توان رابطه‌های موجود در جامعه را تشخیص داد و در نتیجه ممکن است به این نتیجه برسیم که متغیرها با هم رابطه ندارند در حالیکه در واقع با هم ارتباط دارند. با وجود این، با نمونه‌های خیلی بزرگ نیز مشکلاتی(اگرچه نه آماری) وجود دارد (مایلز و شولین[21]، 2001، ترجمه کیامنش و کبیری، 1388). لذا، در این تحقیق 307 دانش‌آموز به عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند، تا با کاهش خطا نتایج معتبری بدست آید. از این تعداد 152 دانش‌آموز پسر و 155 دانش‌آموز دختر بودند.

ابزار‌های اندازه‌گیری: الف: پرسشنامه سرمایه اجتماعی

داده‌های مورد نیاز متغیر سرمایه اجتماعی در این پژوهش، از گزارش WVS (پیمایش ارزش‌های جهانی)[22] در سال 97-1995 که در سطح کلان انجام شده، بدست آمده‌اند. مبارکی (1383) آن را در تحقیق خود بکار برده و برخی سؤال‌ها آن را تغییر داده یا اضافه کرده است. در تحقیق مبارکی (1383) پایایی مقیاس‌ها مورد سنجش قرار گرفته شده و گویه‌هایی که موجب کاهش ضریب آلفای مقیاس شده از مقیاس حذف شده‌اند. آلفای کرونباخ توسط مبارکی برای هر یک از خرده مقیاس‌ها به شرح زیر گزارش شده است: مشارکت اجتماعی77/0، علاقه فراوان به جامعه80/0، اعتماد اجتماعی77/0، روابط همسایگی88/0، روابط خانوادگی و دوستان68/0، خود باوری81/0، گرایش نسبت به دیگران42/0، کمک یا ایثار به غریبه ها75/0، کنترل اجتماعی غیررسمی63/0، احساس محرومیت نسبی85/0. در این تحقیق نمره کلی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است.

ب. پرسشنامه انگیزش درونی: برای اندازه گیری انگیزش درونی از پرسشنامه انگیزش درونی استفاده شده است. این پرسشنامه توسط مک ایولی[23] و همکارانش (1991) تهیه شده و توسط محمد مجدیان (1387) در ایران ترجمه و تدوین شده است. پرسشنامه ابزاری برای سنجش چند بُعدی است که در نظر دارد انگیزة درونی فعالیت مربوط به اهداف آزمودنی‌ها را ارزیابی کند. این پرسشنامه، شامل زیر مقیاس‌های علاقه/ لذت، شایستگی درک شده، تلاش/ اهمیت، احساس تنش/ فشار، انتخاب درک شده، ارزش/ سودمندی، برقراری ارتباط است. در این تحقیق از نمره کلی پرسشنامه استفاده شده است. سیو و لوپز[24](2010) آلفای کرونباخ را برای کل پرسشنامه79/0و اعتبار آزمون-آزمون مجدد را 66/0گزارش کردند.

برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی از معدل نمرات دانش‌آموزان استفاده شده است.

روش آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها: برای توصیف داده‌ها در تحقیق حاضر از شاخص‌های آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام، وآزمونt مستقل استفاده شده است.

یافته های تحقیق

جدول 1: شاخص‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در کل آزمودنی‌ها و به تفکیک جنسیت

انحراف استاندارد

میانگین

حداکثر نمره

حداقل نمره

فراوانی

جنسیت

             شاخص

متغیر

844/26

06/185

252

105

152

مذکر

انگیزش درونی

506/28

33/185

246

110

155

مونث

70/27

20/185

252

105

307

کل

477/29

13/264

335

151

152

مذکر

سرمایه اجتماعی

449/33

59/260

353

158

155

مونث

73/31

262

353

158

307

کل

192/2

8982/15

97/19

33/10

152

مذکر

پیشرفت تحصیلی

 

203/2

8157/16

96/19

23/10

155

مونث

242/2

316/16

97/19

23/10

307

کل

جدول 1 شاخص‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه از جمله میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی‌ها را نشان می‌دهد.

فرضیه اول تحقیق: بین سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

جدول 2:ضریب همبستگی سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی با پیشرفت تحصیلی

انگیزش درونی

سرمایه اجتماعی

متغیرها

**455/0

000/0

**162/0

000/0

پیشرفت تحصیلی

سطح معنی‌داری

توجه به جدول 2 نشان می‌دهد که ضریب همبستگی سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در سطح یک صدم معنی‌دار است. بنابراین فرضیه اول تحقیق تأیید می‌شود و با 99درصد اطمینان می‌توان نتیجه گرفت که بین سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد.

فرضیه دوم تحقیق: بین انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

توجه به جدول 2 نشان می‌دهد که ضریب همبستگی انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی در سطح یک صدم معنی‌دار است. بنابراین فرضیه دوم تحقیق تأیید می‌شود و با 99درصد اطمینان می‌توان نتیجه گرفت که بین انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد.

فرضیه سوم تحقیق: سرمایه اجتماعی، انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر متفاوت است.

جدول 3: نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه متغیرهای مورد مطالعه در بین دانش‌آموزان پسر و دختر

متغیرها

گروه‌ها

تعداد

میانگین

تفاوت میانگین‌ها

خطای استاندار تفاوت‌ها

درجات آزادی

t

سطح معنی داری

انگیزش درونی

پسر

دختر

152

155

2500/185

2323/186

98226/0-

1616/3

305

311/0-

756/0

سرمایه اجتماعی

پسر

دختر

152

155

809/263

2323/260

5769/3

600/3

305

993/0

321/0

پیشرفت تحصیلی

پسر

دختر

152

155

8989/15

8157/16

91754/0-

250/0

305

657/3-

000/0

با توجه به جدول 3 نشان می‌دهد که تفاوت میانگین نمرات دانش‌آموزان پسر و دختر در متغیر انگیزش درونی(982/0-) همچنین در متغیر سرمایه اجتماعی (576/3) معنی‌دار نیست. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که از نظر انگیزش درونی و سرمایه اجتماعی تفاوت معنی‌داری بین دانش‌آموزان دختر و پسر وجود ندارد. اما تفاوت میانگین نمرات آنها در متغیر پیشرفت تحصیلی (917/0-) معنی‌دار است. با توجه به میانگین نمرات دو گروه می‌توان گفت که دانش‌آموزان دختر از میزان پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار هستند.

فرضیه چهارم تحقیق: سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را پیش‌بینی می‌کند.

برای پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی از روی متغیرهای سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است که نتایج آن در زیر ارایه می‌شود:

جدول 4: ضریب همبستگی چند متغیره و مجذور آن در تحلیل رگرسیون

خطای استاندارد برآورد

تعدیل شده R مجذور

R مجذور

R

مدل

2

204/0

207/0.

الف   455/0

 

1

الف: پیش‌بینی کننده‌ها(ثابت): سرمایه اجتماعی، انگیزش درونی

توجه به جدول 4 نشان می‌دهد که ضریب همبستگی چند متغیره در بین دانش‌آموزان(455/.) و مجذور آن (207/.) است. این مقدار از مجذور ضریب همبستگی نشان می‌دهد که حدود 20درصد از کل واریانس پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان یک ترکیب خطی از سرمایه اجتماعی وانگیزش درونی به حساب می آید.

برای بررسی معنی‌داری مجذور R محاسبه شده از آزمون F (تحلیل واریانس) استفاده شده که نتایج آن در زیر ارایه می‌شود:

جدول 5: تحلیل واریانس در رگرسیون چند متغیری

منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی‌داری

رگرسیون

باقیمانده

کل

173/318

976/1219

149/1538

2

304

306

086/159

013/4

 

642/39

الف

000/.

الف: پیش‌بینی کننده‌ها(ثابت): سرمایه اجتماعی، انگیزش درونی  متغیر وابسته: پیشرفت تحصیلی

با توجه به جدول 5 نشان می‌دهد که F محاسبه شده در سطح یک صدم معنی دار است.

جدول6: ضرایب بتای استاندارد شده برای ارزیابی سهم هریک از متغیرها

مدل

B

خطای استاندارد

Beta

t

سطح معنی‌داری

سرمایه اجتماعی

انگیزش درونی

000/0

037/0

004/0

004/0

010/0-

458/0

182/0-

319/8

856/.

006/.

در جدول6 ضرایب بتای استاندارد شده برای ارزیابی سهم هریک از متغیرها در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی آورده شده است. باتوجه به جدول نشان می‌دهد که میزان بتای سرمایه اجتماعی 010/0-است. این مقدار از ضریب بتا از نظر آماری معنی‌دار نیست. بنابراین سرمایه اجتماعی قادر به پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی نیست. همچنین توجه به جدول نشان می‌دهد میزان بتای انگیزش درونی 137/0است که نشان می‌دهد که یک واحد تغییر در انگیزش درونی دانش‌آموزان معادل با 137/. واحد تغییر در پیشرفت تحصیلی آنان است.

بحث و نتیجه‌گیری

نتیجه تحقیق حاضر بیانگر رابطه بین سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی است. این نتیجه با نتایج تحقیق(پوتنام، 1993؛ پوتنام، 2000؛ وولکوک، 2001) همخوان است که بین سرمایه اجتماعی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت گزارش کردند. تعداد زیادی از تحقیقات در مورد سرمایه اجتماعی نشان می‌دهند که پیوندهای اجتماعی نه تنها سلامت شخصی بلکه سلامت اجتماعی ما رانیز تحت تأثیر قرار می‌دهند (لونحاردت، 2010). مطالعات (هلی ول[25]، 2006؛ برونی و استانکا[26]، 2008، بکچتی[27] و همکاران، 2008) رابطه مثبت بین سرمایه اجتماعی و شادمانی را گزارش کرده‌اند. نتایج تحقیق گلی و هرسلف (2010) نشان داد کسانی که شخصی را داشتند تا در هنگام پریشانی با او صحبت کنند به احتمال بیشتری سلامتی شان را در مقایسه با کسانی که از چنین شخصی محروم بودند مثبت درجه‌بندی کردند. همچنین کسانی که اعضای فعال در یک سازمان اجتماعی یا بیشتر بودند سلامتی بیشتری گزارش کردند. هلی ول و پوتنام(2004) تشریح کرده‌اند که دامنه وسیع شاخص‌های سرمایه اجتماعی مانند تماس با دوستان و همسایه‌ها، درگیری در جامعه و اعتماد با افزایش رفاه در میان جعمیت‌ها همراه بوده است. همچنین تحقیقات مختلف (گروسی و همکاران، 1387؛ غفاری و اونق، 1385؛ خواجه دادی و همکاران، 1387) رابطه مثبتی بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی و سلامتی گزارش کرده‌اند. بنابراین کیفیت زندگی و سلامت فرد می‌تواند با پیامدهای مثبت از جمله پیشرفت تحصیلی نیزهمراه باشد. تحقیقات نشان داده است که دارایی کودک از سرمایه اجتماعی خانواده و جامعه احتمال ترک تحصیل را کاهش می‌دهد (سیچر و دیگران، 1994به نقل از بهزاد، 1381). کلمن(1998به نقل از شریفیان، 1380) نیز ارتباط سرمایه اجتماعی در خانواده و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان را مورد توجه قرار داده است.

از جمله مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی روابط با خانواده است. سرمایه اجتماعی در درون خانواده شامل؛ هنجارها، شبکه‌های اجتماعی و روابط بین والدین و فرزندانشان است که برای فرزندان خصوصاً در دوران جامعه‌پذیری بسیار گرانبها است. این سرمایه اجتماعی از طریق سرمایه‌گذاری در کنش متقابل بین افراد خانواده و با ایجاد فرصت برای کنش‌های بین شخصی و فراوانی و مدت زمان کنش ظاهر می‌شود. خود باوری یعنی ثبات نظر در باره خود خود و ویژگی‌های خود نیز از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی به شمار می‌آید. مشارکت اجتماعی از طریق درگیر شدن، یاری دادن، مسولیت پذیری نیز سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود.

پوتنام معتقد است که اعتماد یکی از اجزای اصلی سرمایه اجتماعی است. چرا که اعتماد، همکاری را تسهیل می‌کند و هر چه سطح اعتماد در جامعه‌ای بالاتر باشد احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود و خود همکاری نیز اعتماد ایجاد می‌کند. در سرمایه اجتماعی، افراد واجتماعات در قالب ارزش‌ها، هنجارها و پیوندهای اجتماعی که در جریان تعاملات اجتماعی به وجود می‌آید، قابلیت‌های خود را افزایش می‌دهند و در عین به دست آوردن امکان کنترل زندگی خود، از حمایت‌های محیط و اجتماعی که در شبکه‌های ارتباطی آنها به وجود آمده برخوردار می‌شوند(شریفیان، 1380).کسانی که دوستان و افراد مورد اعتماد نزدیک، همسایگان و همکاران حمایت کننده دارند احتمال کمتری دارد که غمگینی، تنهایی، عزت نفس پایین و مشکلات در خصوص غذا خوردن و خوابیدن را تجربه کنند. طبعاً هر چه تعداد منابع حمایتی و میزان کمک‌هایی که به فرد ارایه می‌شود بیشتر باشد و همچنین هر چه ذهن فرد در مورد مساعدت‌های بالقوه روشن‌تر و مطمئن‌تر باشد توانایی وی در سازگاری با مشکلاتش بیشتر خواهد بود.

از جمله نتایج دیگر تحقیق حاضر رابطه مثبت بین انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی است. این نتیجه نیز با نتایج تحقیقات وایت هد(2003) همخوان است نشان داده است که انگیزه درونی، بهتر از انگیزه بیرونی، موفقیت دانش‌آموزان را پیش‌بینی می‌کند. همچنین نتیجه تحقیق حاضر با نتایج تحقیق امینی (1385) همخوان است که نشان داد راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. و همه مؤلفه‌های یادگیری خودتنظیمی توانایی پیشرفت تحصیلی را داشتند. سلیمان نژاد و شهرآرای (1380) نیز ارتباط منبع کنترل و خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی را نشان دادند که با نتیجه تحقیق حاضر همخوان است.

انگیزه‌های درونی عمدتاً کارایی و تأثیرات عمیقتری در طول زندگی فرد خواهند داشت. به عنوان ذخایری پر انرژی به شمار می‌روند که پایداری بالاتری داشته و عملکرد فرد را در حیطه‌های گسترده‌ای تحت تأثیر قرار می‌دهند. بر این اساس وجود یک انگیزه درونی تأثیرات خود را در جنبه‌های مختلفی از زندگی فرد نمایان می‌سازد، بنابراین از اهمیت و نقش فزاینده‌ای برخوردار است. یک نظریه ضمنی در تعلیم و تربیت این است که انگیزش درونی تعاملی و میان فردی است. بر مبنای آن هرگاه معلم انگیزش درونی نسبت به درس داشته باشد می‌تواند این انگیزش را به دانش‌آموزان خود منتقل کند(عریضی و همکاران، 1386). شاید همچون سایر مباحث روانشناسی دلایل مشخص به عنوان علل به وجود آورنده انگیزه‌های درونی کار چندان ساده و آسانی نباشد. با اینحال ردپای شکل‌گیری انگیزه را نیز طبق روال معمول می‌توان در دوران کودکی جستجو کرد. شیوه‌های تربیتی والدین، الگوهای مناسب دوران کودکی که دارای انگیزه‌های بالای درونی باشند، اطلاع رسانی آموزش و پرورش و...، از عوامل مهم و مؤثر در شکل‌گیری انگیزه‌های درونی هستند. هر چند شکل‌گیری و فعالیت این انگیزه‌ها در تمامی سنین می‌تواند رخ دهد، ولی تأکید خاص بر دوران کودکی وجود دارد. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که شیوه فرزند پروری مبتنی بر دموکراسی بیشترین میزان افراد دارای انگیزه درونی را تربیت می‌کند. از سوی دیگر والدینی که فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را بر اساس انگیزه‌های درونی خویش تنظیم می‌نمایند، اغلب دارای فرزندانی با انگیزش درونی هستند. جریان آموزش و پرورش نیز می‌تواند سهم عمده‌ای در شکل‌گیری انگیزه‌های درونی افراد داشته باشد. در صورتی که اجرای برنامه‌های آموزشی تنها مبتنی بر پاداش‌های بیرونی باشد تقویت لازم روی انگیزه‌های درونی صورت نخواهد گرفت. واترمن و همکاران (2008) در پژوهش خود نشان دادند افرادی که از انگیزش درونی بالاتری برخوردارند شادتر هستند و میزان شادی درون‌زاد در آن‌ها بالاتر از میزان شادی لذت جویانه یا بیرونی است. این پژوهشگر معتقد است افرادی که انگیزش درونی آن‌ها قوی‌تر است نسبت به توانایی‌های بالقوه خودشان آگاه‌تر هستند و از انجام فعالیت روزمره‌شان لذت می‌برند، چون نوع فعالیت‌هایشان بر اثر تحریکات درونی و نیازهای روانی آن‌هاست تمایل ذاتی برای درگیری در رفتارهایی که شایستگی‌های شخصی را به چالش کشیده و گسترش می‌دهند و منجر به یادگیری، عملکرد مناسب و رشد شخصی می‌شوند وجود دارد.رفتارهای برانگیخته شده درونی بوسیله فرایندهای درونی مانند لذت، علاقه و رضایت تنظیم می‌شود و کاملاً خود مختار و بدون همایندهای بیرونی است. رفتار فقط به خاطر علاقه شخصی و لذت خودمختار است(دسی و ریان، 2000؛ گاگنی و دسی، 2005).

شایستگی یک انگیزه درونی برای یادگیری است که تاحد زیادی به خودکارآمدی مربوط است. موفقیت در موضوع برای برخی از دانش‌آموزان کافی نیست. برای دانش‌آموزانی که فاقد حس کارآمدی هستند، معلمان نه تنها باید موقعیت‌هایی فراهم کنند که موفقیت رخ دهد بلکه به دانش‌آموزان فرصت دهند تا تکالیف چالش‌آوری را بر عهده بگیرند تا به خودشان ثابت کنند که می‌توانند پیشرفت کنند. حمایت بیرونی، احترام تشویق برای کسب شایستگی دانش‌آموزان مهم هستند. کسب شایستگی به خودی خود عامل برانگیزنده درونی می‌شود. لذا با توجه به نتیجه تحقیق حاضر به دست اندرکاران امر آموزش و پرورش، خانواده‌ها، و کلیه نهادها و سازمان‌هایی که هدف‌شان ارتقای رشد همه جانبه افراد جامعه است، پیشنهاد می‌شود در جهت تقویت سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی دانش‌آموزان و از این طریق ارتقای پیشرفت تحصیلی آنها اقدام نمایند. با توجه به اینکه این تحقیق از طریق پرسشنامه انجام گرفته است محدودیت تحقیقات پرسشنامه‌ای از جمله درجه اعتماد به پاسخ‌های آزمودنی‌ها را دارد.

منابع

امیری، ش.(1380). بررسی پیشرفت تحصیلی در گروه های جامعه سنجی، مجله روانشناسی، ش34، 150-139.

امینی، ز.م.(1385). بررسی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، اندیشه های نوین تربیتی، ش4، 136-123.

ایمان، م. ت؛ مرادی، گ. م؛ حسینی رودبارکی، س.(1387). بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی و سلامت روان دانشجویان غیر بومی دانشگاههای تهران و شیراز، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش8، 31-20.

ایمانی، ر.(1382). بررسی علل و عوامل مؤثر بر دریافت حمایت اجتماعی از شبکه شخصی(روابط فردی). تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

بهزاد، د.(1381). سرمایه اجتماعی بستری برای ارتقای سلامت روان، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش6،  53-41.

پاییزی، م؛ شهرآرای، م؛ فرزاد، و.الله؛ صفایی، پ (1386). بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان‌های تهران، فصلنامه مطالعات روانشناسی، ش4، 43-25.

خواجه‌دادی، ا؛ شریفیان ثانی، م؛ شیانی، م؛ کریملو، م.(1387). رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت مادران، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش8،  102-83.

دلاور، علی.(1381). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش

سلیمان نژاد، ا؛ شهرآرای، م.(1380). ارتباط منبع کنترل و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، ش2، 198-175.

شریفی، ح.پ.(1385). سنجش انگیزش درونی و بیرونی پیشرفت و نگرش دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی نسبت به مسایل آموزشی و سهم این متغیرها در تبین پیشرفت تحصیلی آنان، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، ش18، 202-171.

شریفیان ثانی، م.(1380). سرمایه اجتماعی، مفاهیم اصلی و چارچوب نظری، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش2، 18-5.

عریضی، ح. م؛ عابدی، ا؛ تاجی، م.(1386). رابطه رفتارهای معلم با سرزندگی و انگیزش درونی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر اصفهان، فصلنامه نوآوری‌های اموزشی، ش23، 28-13.

غفاری، غ. ر؛ اونق، ن.(1385). سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، ش1، 99-59.

غلامی، ی؛ خدا پناهی، م. ک؛ رحیمی‌نژاد، ع؛ حیدری، م.(1385). رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه هشتم در درس علوم بر اساس تحلیل نتایج "نیمز-آر"، فصلنامه روانشناسان ایرانی، ش7، 218-207َ.

قدم پور، ع.الله؛ سرمدی، ز.(1382). نقش باورهای انگیزشی در رفتار کمک طلبی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، مجله روانشناسی، ش34، 126-112.

گروسی، س؛ نقوی، ع.(1387). سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمان، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش8، 82-61.

لهسایی زاده، ع؛ مرادی، گ.(1386).رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در مهاجران، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش26، 180-160.

ماجدی، س. م؛ لهسایی‌زاده، ع.(1385). بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه‌ای سرمایه اجتماعی، رضایت از کیفیت زندگی: مطالعه موردی در روستاهای استان فارس، فصلنامه روستا و توسعه،  134-91.

مایلز، ج و شولین، مارک.(2001). رگرسیون و همبستگی کاربردی (ترجمه علیرضا کیامنش و مسعود کبیری، 1388)، تهران: جهاد دانشگاهی علامه طبا طبایی.

مبارکی، م.(1383). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد پژوهش اجتماعی چاپ نشده، تهران: دانشگاه شهید بهشتی

مجدیان، محمد.(1387). پرسشنامه انگیزش درونی، شرکت آزمون یار پویا

Baard, P. P., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2004). Intrinsic need satisfaction: A motivational basis of performance and well-being in two work settings. Journal of Applied Social Psychology, 34, 2045-2068.

Bartolini,S; Bilancini,E & Sarracino,F.(2009). Social Capital Predicts Happiness: World-Wide Evidence from Time Series, http://www.iariw.org

Becchetti, L; Pelloni A; Rossetti,F. (2008).“Happiness and sociability”, Kyklos, 61 (3), 343–63

Bruni, L; & Stanca, L.(2008). "Watching alone. Happiness, Relational goods and television", Journal of Economic Behavior and Organization, Vol 65, 506-528

Chan,y.k.,&Rance,p.l.(2006).Network size, social support and happiness in later life:a comparative study of  Beijing and Honking. Journal of happiness studies, 7,87-112.

Coleman, J. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94: 95–120

Cote S, Healy, T. (2001) the Well-being of Nations. The role of human and social capital. Organization for Economic Co-operation and Development, Paris.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). he “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, Vol. 11, No. 4, 227–268.

Gagné, M., & Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26, 331-362.

Gele,A, &Harslod,/I.(2010).Types of social capital resources and self-rated health among the Norwegian adult population, International Journal for Equity in Health, 9:8http://www.equityhealthj.com/content/9/1/8

Golden J, Conroy R.M, Lawlor, B. A. (2009). Social support network structu in older people. Psychological Health Med, 14(3): 280-90 

Helliwell J. F., Putnam, R.D. (2004). The social context of well-being. Philosophical Transactions, Vol359, N1449, 1435 - 1446

Kasser T. (2002). The high price of materialism, Cambridge, MA, MIT Press

Lochner, K; Kawachi, I; Kennedy, B. P.(1999). Social Capital: a Guide to its Measurement. Health & Place 5, 259-270

McAuley E, Duncan TE, Wraith S. (1991). Self-efficacy, perceptions of success, and intrinsic motivation for exercise. Journal of Applied Social Psychology, 21, 139155.

McCullagh, Penny. (2005) Sport and Exercise Psychology Lecture. Cal State University East Bay. 10/27. www.abcbodybuilding.com

Moore , Kenneth. D. (2009). Effective instructional strategies : from theory to practice. SAGE Publications , Inc. (2nd. ed.).

Paxton, p.(2002). social capital and democracy: an interdependent relationship. American sociological review.67, 254-277.

Peterson, C., Park, N., & Seligman, M. E. P. (2005). Orientations to happiness and life satisfaction: The full life versus the empty life.Journal of Happiness Studies, 6, 25–41.

Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton NJ: Princeton University Press

Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. Journal of Democracy, 6(65-78).

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of America Community. New York: Simon & Schuster.

Reinboth, M., & Duda, J. L. (2006). Perceived motivational climate, need satisfaction and indices of well-being in team sports: A longitudinal perspective. Psychology of Sportand Exercise, 7(3), 269-286.

Ryan , R. M , & Deci , E. L. (2002). The paradox of achievement: harder you push , the worse it gets. In J. Aronson (ED.). Improving academic achievement : contributions of social psychology (pp: 59 – 85). New York : Academic Press.

Ryan R. M. and E. L. Deci (2001). On happiness and human potential: a review of research on hedonic and eudemonic well-being, ”, Annual Review of Psychology, February, Vol. 52: 141-166

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation. American Psychologist, 55, 68-78.

Santrock ,J.W.(2008).educational psychology. America McGraw-hill.

Scheffler, R. M., Brown, T. T., Syme, L., Kawachi, I., Tolstykh, I., & Iribarren, C. (2008). Community-level social capital and recurrence of acute coronary syndrome. Social Science & Medicine, 66(7), 1603-1613.

Schunk , D. H. (2000). Learning theories (3rd. ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.

   Siu, K & Lopez,V.(2010). Intrinsic Motivation Inventory: translation and validation in Chinese women with urinary incontinence, International Journal of Urological Nursing. Vol4. p39-46.

  Voltmer E, & Spahn C.(2009). Social support and physicians' health. Z Psychosom Med Psychother, 55(1):51-69.

Wakefield SE, Poland B.(2005). Family, friend or foe? Critical reflections on the relevance and role of social capital in health promotion and community development. Social Science & Medicine 60(12):2819–2832.

Waterman, A. S; Schwartz, S. T, & Conti, r. (2008).The implications of two conceptions of happiness (hedonic enjoyment and eudemonia), happiness studies, 9, 41-79.

Welsh, J. A & Berry H. L.(2009). Social capital and mental health and well-being, National Centre for Epidemiology and Population Health, The Australian National University, Paper presented at the Biennial HILDA Survey Research Conference 16-17 July 2009

Whitehead, J. M. (2003). Masculinity, Motivation and Academic Success: AParadox. Teacher Development, Vol 7,287-310.

http://www.literacytrust.org.uk/research/readmotivabstracts.htm

Woolcock M. (2001). The place of social capital in understanding social and economic outcomes. Can J Policy Res (Isuma); 2, 11–17.

 1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، ابهر، ایران E-mail:ghamari.m@abhariau.ac.ir

[2]-Wakefield &Poland

[3] -Putnam

3- Paxton

1- Chan & Rance

2- Welsh & Berry

[7]- Woolcock

4- Bartolini, Bilancini & Sarracino

5- Gele & Herselef

[10]- Coleman

[11]- Cote & Healy

[12]- Scheffler, Brown,Syme & Iribarran

[13]- Lochner, Kawachi, Brennan & Buka

10- Voltmer & Spahn

11- Golden, Conrey & Lawlor

 

[15]- Bartolini

[16]- Mccullagh

[17]- Rian & Deci

[18]- Kasser

[19]- Beard & etal.

[20]- Reinboth & Duda

1- Miles & Shevlin

2- World Values Survey.

1- McAuley

2- Siu &Lopez

1- Helliwell

2- Bruni & Stanca

3- Becchetti

امیری، ش.(1380). بررسی پیشرفت تحصیلی در گروه های جامعه سنجی، مجله روانشناسی، ش34، 150-139.

امینی، ز.م.(1385). بررسی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، اندیشه های نوین تربیتی، ش4، 136-123.

ایمان، م. ت؛ مرادی، گ. م؛ حسینی رودبارکی، س.(1387). بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی و سلامت روان دانشجویان غیر بومی دانشگاههای تهران و شیراز، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش8، 31-20.

ایمانی، ر.(1382). بررسی علل و عوامل مؤثر بر دریافت حمایت اجتماعی از شبکه شخصی(روابط فردی). تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد.

بهزاد، د.(1381). سرمایه اجتماعی بستری برای ارتقای سلامت روان، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش6،  53-41.

پاییزی، م؛ شهرآرای، م؛ فرزاد، و.الله؛ صفایی، پ (1386). بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان‌های تهران، فصلنامه مطالعات روانشناسی، ش4، 43-25.

خواجه‌دادی، ا؛ شریفیان ثانی، م؛ شیانی، م؛ کریملو، م.(1387). رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت مادران، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش8،  102-83.

دلاور، علی.(1381). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش

سلیمان نژاد، ا؛ شهرآرای، م.(1380). ارتباط منبع کنترل و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، ش2، 198-175.

شریفی، ح.پ.(1385). سنجش انگیزش درونی و بیرونی پیشرفت و نگرش دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی نسبت به مسایل آموزشی و سهم این متغیرها در تبین پیشرفت تحصیلی آنان، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، ش18، 202-171.

شریفیان ثانی، م.(1380). سرمایه اجتماعی، مفاهیم اصلی و چارچوب نظری، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش2، 18-5.

عریضی، ح. م؛ عابدی، ا؛ تاجی، م.(1386). رابطه رفتارهای معلم با سرزندگی و انگیزش درونی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر اصفهان، فصلنامه نوآوری‌های اموزشی، ش23، 28-13.

غفاری، غ. ر؛ اونق، ن.(1385). سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، ش1، 99-59.

غلامی، ی؛ خدا پناهی، م. ک؛ رحیمی‌نژاد، ع؛ حیدری، م.(1385). رابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه هشتم در درس علوم بر اساس تحلیل نتایج "نیمز-آر"، فصلنامه روانشناسان ایرانی، ش7، 218-207َ.

قدم پور، ع.الله؛ سرمدی، ز.(1382). نقش باورهای انگیزشی در رفتار کمک طلبی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، مجله روانشناسی، ش34، 126-112.

گروسی، س؛ نقوی، ع.(1387). سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمان، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش8، 82-61.

لهسایی زاده، ع؛ مرادی، گ.(1386).رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در مهاجران، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش26، 180-160.

ماجدی، س. م؛ لهسایی‌زاده، ع.(1385). بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه‌ای سرمایه اجتماعی، رضایت از کیفیت زندگی: مطالعه موردی در روستاهای استان فارس، فصلنامه روستا و توسعه،  134-91.

مایلز، ج و شولین، مارک.(2001). رگرسیون و همبستگی کاربردی (ترجمه علیرضا کیامنش و مسعود کبیری، 1388)، تهران: جهاد دانشگاهی علامه طبا طبایی.

مبارکی، م.(1383). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد پژوهش اجتماعی چاپ نشده، تهران: دانشگاه شهید بهشتی

مجدیان، محمد.(1387). پرسشنامه انگیزش درونی، شرکت آزمون یار پویا

Baard, P. P., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2004). Intrinsic need satisfaction: A motivational basis of performance and well-being in two work settings. Journal of Applied Social Psychology, 34, 2045-2068.

Bartolini,S; Bilancini,E & Sarracino,F.(2009). Social Capital Predicts Happiness: World-Wide Evidence from Time Series, http://www.iariw.org

Becchetti, L; Pelloni A; Rossetti,F. (2008).“Happiness and sociability”, Kyklos, 61 (3), 343–63

Bruni, L; & Stanca, L.(2008). "Watching alone. Happiness, Relational goods and television", Journal of Economic Behavior and Organization, Vol 65, 506-528

Chan,y.k.,&Rance,p.l.(2006).Network size, social support and happiness in later life:a comparative study of  Beijing and Honking. Journal of happiness studies, 7,87-112.

Coleman, J. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94: 95–120

Cote S, Healy, T. (2001) the Well-being of Nations. The role of human and social capital. Organization for Economic Co-operation and Development, Paris.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). he “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, Vol. 11, No. 4, 227–268.

Gagné, M., & Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26, 331-362.

Gele,A, &Harslod,/I.(2010).Types of social capital resources and self-rated health among the Norwegian adult population, International Journal for Equity in Health, 9:8http://www.equityhealthj.com/content/9/1/8

Golden J, Conroy R.M, Lawlor, B. A. (2009). Social support network structu in older people. Psychological Health Med, 14(3): 280-90 

Helliwell J. F., Putnam, R.D. (2004). The social context of well-being. Philosophical Transactions, Vol359, N1449, 1435 - 1446

Kasser T. (2002). The high price of materialism, Cambridge, MA, MIT Press

Lochner, K; Kawachi, I; Kennedy, B. P.(1999). Social Capital: a Guide to its Measurement. Health & Place 5, 259-270

McAuley E, Duncan TE, Wraith S. (1991). Self-efficacy, perceptions of success, and intrinsic motivation for exercise. Journal of Applied Social Psychology, 21, 139155.

McCullagh, Penny. (2005) Sport and Exercise Psychology Lecture. Cal State University East Bay. 10/27. www.abcbodybuilding.com

Moore , Kenneth. D. (2009). Effective instructional strategies : from theory to practice. SAGE Publications , Inc. (2nd. ed.).

Paxton, p.(2002). social capital and democracy: an interdependent relationship. American sociological review.67, 254-277.

Peterson, C., Park, N., & Seligman, M. E. P. (2005). Orientations to happiness and life satisfaction: The full life versus the empty life.Journal of Happiness Studies, 6, 25–41.

Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton NJ: Princeton University Press

Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. Journal of Democracy, 6(65-78).

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of America Community. New York: Simon & Schuster.

Reinboth, M., & Duda, J. L. (2006). Perceived motivational climate, need satisfaction and indices of well-being in team sports: A longitudinal perspective. Psychology of Sportand Exercise, 7(3), 269-286.

Ryan , R. M , & Deci , E. L. (2002). The paradox of achievement: harder you push , the worse it gets. In J. Aronson (ED.). Improving academic achievement : contributions of social psychology (pp: 59 – 85). New York : Academic Press.

Ryan R. M. and E. L. Deci (2001). On happiness and human potential: a review of research on hedonic and eudemonic well-being, ”, Annual Review of Psychology, February, Vol. 52: 141-166

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation. American Psychologist, 55, 68-78.

Santrock ,J.W.(2008).educational psychology. America McGraw-hill.

Scheffler, R. M., Brown, T. T., Syme, L., Kawachi, I., Tolstykh, I., & Iribarren, C. (2008). Community-level social capital and recurrence of acute coronary syndrome. Social Science & Medicine, 66(7), 1603-1613.

Schunk , D. H. (2000). Learning theories (3rd. ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.

   Siu, K & Lopez,V.(2010). Intrinsic Motivation Inventory: translation and validation in Chinese women with urinary incontinence, International Journal of Urological Nursing. Vol4. p39-46.

  Voltmer E, & Spahn C.(2009). Social support and physicians' health. Z Psychosom Med Psychother, 55(1):51-69.

Wakefield SE, Poland B.(2005). Family, friend or foe? Critical reflections on the relevance and role of social capital in health promotion and community development. Social Science & Medicine 60(12):2819–2832.

Waterman, A. S; Schwartz, S. T, & Conti, r. (2008).The implications of two conceptions of happiness (hedonic enjoyment and eudemonia), happiness studies, 9, 41-79.

Welsh, J. A & Berry H. L.(2009). Social capital and mental health and well-being, National Centre for Epidemiology and Population Health, The Australian National University, Paper presented at the Biennial HILDA Survey Research Conference 16-17 July 2009

Whitehead, J. M. (2003). Masculinity, Motivation and Academic Success: AParadox. Teacher Development, Vol 7,287-310.

http://www.literacytrust.org.uk/research/readmotivabstracts.htm

Woolcock M. (2001). The place of social capital in understanding social and economic outcomes. Can J Policy Res (Isuma); 2, 11–17.