بررسی میزان استفاده اعضای هیات علمی از بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ( مطالعه موردی دانشگاه اصفهان)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان (نویسنده مسؤول)

2 استادیارگروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان استفاده اعضای هیات علمی از بانکهای اطلاعاتی در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بود.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری این مطالعه کلیه اعضاءهیات علمی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 88-1387 بودند، که تعداد آنها 655 نفر اعلام شد. حجم نمونه طبق جدول کرجسی و مورگان 260 نفر محاسبه گردیدکه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای باروایی84/0 و پایایی 85/0 مشتمل برسه قسمت بود. قسمت اول مربوط به اطلاعات فردی و قسمت دوم وسوم به ترتیب به میزان استفاده اعضای هیات علمی از بانکهای اطلاعاتی در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اختصاص داشت.به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی شامل درصد فراوانی میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمونt  تک متغیره و آزمونهای تعقیبی استفاده شد..بررسی معناداری آزمون در سطح و بزرگتر بودن  tحاصله از مقدار بحرانی جدول نشان داداز نظراعضاءهیات علمی کلیه شاخص های پژوهشی مطرح شده بامیانگین(84/3) بالاتر از سطح متوسط (3)، قرار دارند در این میان اعضاء هیات علمی بیشترین استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی را در تالیف مقالات با میانگین (12/4)، داشته اند.همچنین در خصوص فعالیتهای آموزشی مشخص شد کلیه موارد مطرح شده با میانگین (47/3)، متاثر از منابع اطلاعاتی الکترونیکی بودند. همچنین استفاده از نرم افزارهای آموزشی با میانگین 68/3 بالاترین رتبه را در میان فعالیتهای آموزشی مبتنی بر بانکهای اطلاعاتی به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the faculty ’s use rate of electronical information banks in educational and research activities (case study of university of isfahan)

نویسندگان [English]

  • Sharam shahbazi 1
  • Badri Shah Talebi 2
  • Sayed Mohamad Jafar Mahdian 3
چکیده [English]

The purpose of the present research was to study the faculty’s use rate of electronical information banks in educational and research activities. The method of research was descriptive – scanning and the statistical society of this research  was all members of faculty of Isfahan university (655) in educational year 1387-1388 the sample volume was selected 260 bodies according to Morgan and Krijcie table by random classificatory sampling method. the tool of collecting information was a verified questionnaire with justifiability 0/84 and reliability 0/85 consists of 3 parts. the first part is related to individual information , the second and third parts , respectively , dealt with study of the use of electronic informational banks by faculties in educational and research activities. in order to analysis the information , descriptive statistical methods include percentage of frequenty mean and standard deviation and the level of inferential of uni variable t – test and post _hoc (LSD) test were used. the study of significance of test at the level  and bigger t obtained from critical value of table according to faculty showed all research indices represented with average (3/84) higher than middle level(3).the most use of electronic information resource was in compilating articles with average (4/12)by faculty. about educational activities all cases presented with average (3/47) were affective of electronic informational resources too. and the use of educational softwares with average (3/68) has the higher rate among educational activites based on electronical information banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Research
  • Educational
  • electronic informational banks
  • Faculty
  • Isfahan university

 

 

 

 

 

بررسی میزان استفاده اعضای هیات علمی از بانکهای اطلاعاتی

الکترونیکی در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

( مطالعه موردی دانشگاه اصفهان)[1]

 

شهرام شهبازی[2]

دکتر  بدری شاه طالبی[3]

سید محمد جعفر مهدیان[4]

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان استفاده اعضای هیات علمی از بانکهای اطلاعاتی در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بود.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری این مطالعه کلیه اعضاءهیات علمی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 88-1387 بودند، که تعداد آنها 655 نفر اعلام شد. حجم نمونه طبق جدول کرجسی و مورگان 260 نفر محاسبه گردیدکه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای باروایی84/0 و پایایی 85/0 مشتمل برسه قسمت بود. قسمت اول مربوط به اطلاعات فردی و قسمت دوم وسوم به ترتیب به میزان استفاده اعضای هیات علمی از بانکهای اطلاعاتی در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اختصاص داشت.به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی شامل درصد فراوانی میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمونt  تک متغیره و آزمونهای تعقیبی استفاده شد..بررسی معناداری آزمون در سطح و بزرگتر بودن  tحاصله از مقدار بحرانی جدول نشان داداز نظراعضاءهیات علمی کلیه شاخص های پژوهشی مطرح شده بامیانگین(84/3) بالاتر از سطح متوسط (3)، قرار دارند در این میان اعضاء هیات علمی بیشترین استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی را در تالیف مقالات با میانگین (12/4)، داشته اند.همچنین در خصوص فعالیتهای آموزشی مشخص شد کلیه موارد مطرح شده با میانگین (47/3)، متاثر از منابع اطلاعاتی الکترونیکی بودند. همچنین استفاده از نرم افزارهای آموزشی با میانگین 68/3 بالاترین رتبه را در میان فعالیتهای آموزشی مبتنی بر بانکهای اطلاعاتی به خود اختصاص داده است.

 

کلید واژه ها: پژوهش،آموزش،بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی، اعضاء هیات علمی، دانشگاه اصفهان.

 

مقدمه

با پیشرفت سریع علوم وفنون، انتشار منابع علمی به طور قابل ملاحظه ای
رو به افزایش گذاشته و هر روز شاهد تولید اطلاعات بیشتری در همه زمینه ها به شکل چاپی و الکترونیکی هستیم. از سوی دیگر،توسعه و پیشرفت هر کشوری در زمینه های علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به استفاده صحیح از اطلاعات جدیدتر  وابسته است ( داورپناه، 1387 ).در این میان چگونگی دستیابی به اطلاعات جدیدتربا توجه به سرعت تغییرات در علوم واستفاده از مجراهایی
 که بتوان سریعتر و کم هزینه تر به این مهم دست یافت، مورد توجه است.
به همین دلیل در سال های اخیر مجرای اطلاع یابی از  منابع چاپی و کتابخانه ها، به منابع الکترونیکی تغییر یافته است علت این تغییر الگو را (باکلند[5] 2001)،  اینگونه بیان می کند که:

1-   اسناد الکترونیکی، محلی نیستند. به عبارتی با فناوری ارتباطات راه دور، حتی بدون آگاهی کاربر از جغرافیای مدرک ذخیره شده، مدرک الکترونیکی از هر محلی قابل استفاده است.

2-   اسناد الکترونیکی از انعطاف پذیری بسیار برخوردارند. به همین دلیل ویرایش، شکل دهی مجدد و ترکیب آنها با سایر اسناد به سادگی صورت می گیرد.

3-    اسناد الکترونیکی به سادگی نسخه برداری می شوند.

4-    اسناد الکترونیکی از نسخه های کاغذی کم حجم ترند.

5-    در عمل، افراد متعددی می توانند همزمان از منابع الکترونیکی استفاده کنند.

بر همین اساس اکثر محققین، خصوصا محققینی که در زمینه ی علم
اطلاع رسانی فعالیت دارند بر این نکته تاکید دارند که جامعه علمی باید با تغییر نگرش خود به سمت استفاده ی بیشتر از منابع الکترونیکی پیش برود و از جمله دلایل روی آوردن به این مهم را در دسترس بودن کتابخانه های الکترونیکی، پیوندپذیری مطالب با یکدیگر، چند رسانه ای بودن اطلاعات و عدم محدودیت دستیابی زمانی و مکانی به اطلاعات قلمداد نموده اند (عنایت تبار و منتظر،1386). در دهه ی اخیر به سبب مزایای منابع الکترونیکی که تعدادی از آنها برشمرده شد، تا حدودی نگرش جامعه ی علمی به منابع الکترونیکی تغییریافته است.همانگونه که
( لیمب ,[6]2004 ص25)معتقد است، «تغییر نگرش کتب به منابع الکترونیکی در
دهه اخیر حیطه ای  از تغییرات موفقیت آمیز از منابع چاپی به سوی انتشارات و منابع الکترونیکی را در بر گرفته است».بنابراین باید امیدوار بود جامعه ی آکادمیک پس از تغییر نگرش نسبت به استفاده از این منابع،اقدام به ارتقاء مهارتها و دانش خود در این زمینه نماید. این امر برای پژوهشگرانی که در پی کسب اطلاعات دقیق و مرتبط هستند، چالشی بزرگ را که گاهی با عنوان کابوس از آن یاد می شود، فراهم کرده است (فنسل و دیگران[7]، 2005 ).این چالش چگونگی بازیابی اطلاعات توسط افرادی را که لازم است متخصص و آشنا به مهارت های جستجو، از طریق بانک های اطلاعات الکترونیکی باشند را، مطرح  می کند. استفاده از بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی، مستقیما با سطح دانش و مهارتهای کاربران و همچنین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ارتباط دارد. درجوامع پیشرفته با گسترش آموزشها،اقدام به ارتقاء این مهارتها نموده اندکه از نتایج آن دسترسی به منابع متنوع وجدید علمی و به تبع آن تولید علم، دانش وافزایش سرعت تغییرات در علوم بوده است. امادر کشورهای در حال توسعه مانند ایران این

 خلاء احساس می شود،که تاکید زیاد بر استفاده از منابع چاپی در تحقیقات علمی و عدم آشنایی بعضی اساتید با مهارتهای جستجوی اطلاعات الکترونیکی و مزایای استفاده از آنها در پژوهشها وفعالیتهای آموزشی، سبب کم اهمیت جلوه دادن این منابع عظیم اطلاعاتی شود. ویا گاها جستجو محدود به سایتهای غیر معتبر و بازیابی اطلاعات غیر علمی شود.از دلایل بوجود آمدن این چنین خلایی در جامعه علمی کشور می توان به مقایسه ی سابقه استفاده از اینترنت در داخل و خارج از کشور اشاره نمود. سابقه استفاده از اینترنت و خدمات آن در خارج از ایران به اوایل دهه 60 میلادی برمی گردد وپایه ی طراحی آن  نیز بر اساس کارکرد سلول های مغزی وشبکه عصبی طرح ریزی شد و در نهایت پژوهشگران آمریکایی موفق شدند در سال 1966 دو کامپیوتر را در شرق و غرب آمریکا به هم متصل کنند. در نتیجه ی این اتصال، انقلابی در نحوه صدور اطلاعات، رخ داد که تا امروز پیوسته شاهد پیشرفت سریع در این صنعت می باشیم بطوریکه( فارکاس[8]،2007 ص45) در کتاب خود بر این باور است که، «امروز ما با نسلی مواجه شده ایم که به اینترنت به عنوان عضو و عنصر غیر قابل تفکیک و حیاتی زندگی خود می نگرد». اما تاریخچه اینترنت در ایران به سال 1371 بر می گردد که تعداد کمی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری به اینترنت وصل شدند تا با دنیای خارج ارتباط برقرار کنند. بعد از آن مؤسسات خصوصی در سالهای بعد کم کم وارد این حوزه شده و تحت عنوان شرکت های خدماتی، سرویس اینترنت را در اختیار علاقمندان قرار دادند. اما به طور جدی 51 درصد کاربران اینترنت از سال 1995 میلادی به بعد وارد این حوزه

شدند. در ایران نیز سابقه فعالیت جدی و استفاد ه از امکانات اینترنت به یک دهه می رسد. با این وجود، استفاده تخصصی از منابع علمی و معتبر که در شبکه جهانی وب قرار داده شده عموماً باید توسط قشر فرهیخته جامعه یعنی دانشگاهیان استفاده شود که اغلب به دلیل ناآشنا بودن و عدم وجود مهارت های تخصصی در این زمینه، مورد استفاده قرار نمی گیرد. کیفیت و کمیت  آموزش و پژوهش دو رکن اصلی پیشرفت  و توسعه یافتگی  جوامع و کارایی و اثر بخشی سازمانها و نهادهای درونی آنها از جمله مراکز آموزشی و دانشگاهها  محسوب می شوند.  در این میان نقش بانکهای اطلاعاتی در فرایند خلق، آفرینندگی و به اشتراک گذاری دانش، به کار گیری دانش،نظریه پردازی، انجام مطالعات و پژوهشهای فراتحلیلی، کاوشگری و پژوهندگی و مدیریت کارساز اطلاعاتی و به طور کلی توانمندسازی  دانشگران منبعی بی بدیل محسوب می شود.

 

اهمیت منابع اطلاعاتی الکترونیکی در پژوهش و تولید علم

کرایول و مت[9] (2006)، اعتقاد دارند، پژوهش های دانشگاهی به صورت فعالیت های آکادمیک سهم مهمی در تولید علم دارند و بنابراین یافته های این پژوهشها تاثیر بسزایی در نوآوری و توسعه دارند. همچنین آثار پژوهشهای دانشگاهی و تحلیل نتایج آن بر اقتصاد کشورها نیز تأثیرگذار بوده است. عواملی که به عنوان پایه واساس پژوهش در دانشگاه ها می توان نام برد شامل اعضای هیأت علمی، دانشجویان خصوصاً دانشجویان تحصیلات تکمیلی، آزمایشگاه ها، کتابخانه ها، منابع رایانه ای و الکترونیکی می باشند که سرمایه گذاری و توجه جدی به هر یک از این عوامل در ارتقاءکیفی و کمی پژوهش ها،مؤثر است. اما موج جدیدی که همراه با انقلاب در دانش بوجود آمد، استفاده از رایانه و منابع اطلاعاتی الکترونیکی در پژوهشها می باشد.

با توجه به اینکه تولیدات علمی پژوهشگران در دانشگاه ها از جمله
 شاخص های پویایی و بالندگی جوامع نیز محسوب می شود، یکی از منابع و
ابزار های قدرتمند در راستای تولید علم و پژوهش را بدون شک می توان استفاده از بانک های اطلاعاتی الکترنیکی و اینترنت نام برد، که در دو دهه اخیر باعث بوجود آمدن روند صعودی درتولید علم درجهان و همچنین ایران، گردیده است. در راستای تولیدات علمی توسط پژوهش های دانشگاهی در ایران تحقیقات زیادی انجام شده از جمله این تحقیقات صورت گرفته پژوهش معین و همکاران (1386)، است که از طریق اینترنت و از پایگاه اطلاعاتی  رُزنت[10] صورت گرفت.در این تحقیق ابتدا تولید علمی ایران از سال 1970 تا 2002 تحت یک مرور اجمالی  قرار گرفت، سپس تولید علمی ایران و 15 کشور توسعه یافته و در حال توسعه، تحت مقایسه قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که تولید علمی ایران ازسال 1970 تا 1980 روند صعودی داشته و با آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق، ابتدا دچار  یک روند نزولی، سپس وضعیت ثابت شده است و چند سال پس ازجنگ، مجدداً دچار یک سیر صعودی با شیب بسیار تند شده است. مقایسه بین ایران و 15 کشور دیگر در سال 2000 نشان می دهد که این 16 کشور در مجموع (2/69 درصد) تولید علمی جهانی را در ISI دارا می باشند که آمریکا، انگلستان و آلمان به ترتیب با (2/32، 8/7 و 7 درصد) در سه رده نخست قرار دارند و ایران با (12/0 درصد) در رده سیزدهم این 16 کشور قرار دارد. مقایسه درون این 16 کشور نشان داد که، آمریکا (5/46 درصد) تولیدات علمی و دیگر کشورهای توسعه یافته یعنی انگلستان، آلمان، ژاپن، فرانسه و کانادا مجموعاً (9/43 درصد) تولید علمی این 16 کشور را داشته اند. کشورهای چین، هندوستان و کره جنوبی دارای اختلاف قابل توجه و وضعیت نسبتاً بالاتری از نظر تولید علمی در مقایسه با کشورهای ترکیه، مصر، عربستان سعودی، ایران، پاکستان، کویت و عراق می باشند. ایران دارای سهم (17/0 درصد) در بین 16 کشور می باشد و در مرتبه سیزدهم قرار گرفته است. بعد از ایران، کشورهای پاکستان، کویت و عراق که مجموعاً (16/0درصد) از تولید 16 کشور را دارا می باشند، قرار گرفته اند. نکته مهم این است که پیشرفت فناوری اطلاعات در دنیا و استفاده از آن در ایران باعث بوجود آمدن چنین پیشرفتی در پژوهشها و تولیدات علمی ایران از سال 2002 به بعد شده است.

همچنین مطالعات موردی دیگر در سطح دانشگاه های کشور انجام شده که تا حدودی دقیق تر و جزئی تر به بررسی تولیدات علمی در دانشگاه ها پرداخته است از جمله این تحقیقات می توان به تحقیق نوری و همکاران (1385)، اشاره نمود که تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایگاه اطلاعاتی web of science از سال 1976 تا پایان سال 2006 میلادی را بررسی نموده و به این نتیجه رسیده است که بیشترین تعداد مدارک منتشر شده از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مجلات ISI مربوط به سال 2006 بوده است. در دوره زمانی مورد مطالعه 488 مدرک از دانشگاه علوم پزشکی در این پایگاه اطلاعاتی منتشر شده که 113 مورد آن مربوط به سال 2006 می باشد. از تعداد 488 مدرک تعداد 300 مورد آن مربو ط به مقالات اصیل[11] و کم ترین تعداد ( 2 مورد ) مربوط  به مقالات مروری[12] می باشد. محققین در این بررسی نتیجه گرفته اند که
 تعداد مدارک پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایگاه اطلاعاتی Web of science بسیار کمتر از حد مورد انتظار است و از عوامل تأثیرگذار
در بهبود وضعیت را،آشنایی پژوهشگران با پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی
 قلمداد نمودند.

در تحقیقی از امین پور  و همکاران (1387)، که در خصوص دستاوردهای دو دهه حضور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در عرصه تولید علم صورت گرفت، تولیدات این دانشگاه از بدو تأسیس در سال 1364 تا سال 1385 مورد بررسی قرار گرفت که این نتایج بدست آمد. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در طی سالهای مورد بررسی موفق به نمایه کردن 313 مقاله علمی در بانک اطلاعاتی مدلاین[13]  و 350 مقاله در Web of scinceشدند چنانچه این تعداد بدون در نظرگرفتن موارد همپوشانی بررسی شود، 453 مقاله خواهد شد. بر اساس نتایج بدست آمده از سال های 1985 تا 1998 مقالات انتشار یافته دانشگاه در بانک های اطلاعاتی فوق بین صفر تا هفت مقاله در سال متغیر بوده و فاقد رشد بارزی است. حد فاصل سالهای 1999 تا 2002 رشد کندی در مقالات دانشگاه مشاهده می شود که این رشد در سال 2002 شتاب افزون تری گرفته و به سرعت رو به افزایش گذارده، بطوری که هر سال نسبت به سال قبل تعداد مقالات دانشگاه به طور متوسط 5/1 تا 2 برابر افزایش یافته است.

 

 محققین در این بررسی از جمله عوامل مؤثر در زمینه رشد پژوهش ها را ایجاد و گسترش زیر ساختار شبکه اینترنت و ارائه خدمات اینترنتی در دانشگاه، اشتراک بانک های اطلاعاتی و مجموعه مجلات الکترونیکی و برگزاری
کارگاه های آموزش روش تحقیق و مقاله نویسی عنوان کرده اند
.

 

با توجه به تحقیقات مذکور می توان  بیان نمود که میزان تولیدات علمی کشور طی سال های اخیراز سال 1381به بعد رشد داشته است اما هرگز به سطح مطلوب نرسیده است. از عوامل مهم این رشد، میزان دسترسی دانشگاه ها و محققین به اینترنت و منابع الکترونیکی موجود در پایگاه های اطلاعاتی علمی الکترونیکی می باشد به همین دلیل در تحقیق رخش و همکاران (1385)، درخصوص بررسی وضعیت استناد به منابع اینترنتی در مقالات علمی- پژوهشی دانشگاه های
علوم پزشکی کشور در سال های (81-1379) با توجه به اطلاعات کتاب شناختی[14] 3723 مقاله ی مجلات دانشگاه های علوم پزشکی کشور مربوط به سال های 1379 تا 1381 از نظر نوع منابع استناد شده و وضعیت مستندات اینترنتی که مورد بررسی قرار گرفت، نشان داده شد کهدر مقالات مورد بررسی میزان استناد به منابع اینترنتی بسیار، پایین بود. به طوری که تنها 1/0 درصد استناد متعلق به این نوع منابع بوده است.  لذا محققین نتیجه می گیرند که تا سال 1381 پژوهشگران بسیار کم از اینترنت استفاده کرده یا به اینترنت استناد می دهند. اما این روند قطعاً در حال حاضر بهبود یافته چرا که یکی از منابع مهم پژوهش هم اکنون استفاده از بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی می باشد. دلایل این امر را نظری (1385)، اینگونه بیان
می کند : امتیازات خاصی که این منابع دارند در خصوص سرعت دسترسی و آسان بودن ارتباط با این منابع و همچنین فراوانی آنها در سطح کمی به انضمام گستردگی انواع مهارت های بازیابی اطلاعات از فناوری های نوین در حوزه اطلاعات، فناوری های نوین درحوزه ارتباطات، افزایش منابع اطلاعات، تنوع منابع اطلاعات، جهانی شدن، سرعت دو برابر شدن علوم و... باعث شده که سهم عمده ای از تحقیقات، بر اساس منابع اطلاعاتی الکترونیکی تجزیه و تحلیل و بررسی شوند.  از این رو توجه مسوولین به استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی در پژوهشهای اعضاء هیأت علمی به عنوان بازوان قدرتمند تولید علم در جامعه ضروری می باشد.

 

نقش منابع اطلاعاتی الکترونیکی در آموزش

آموزش نیز یکی دیگر از وظایفی است که اعضاء هیأت علمی دانشگاه به آن اشتغال دارند. عوامل و علل کیفی شدن آموزش بسیار زیاد می باشد که
یکی ازمهمترین مولفه های آن اطلاعات به روز شده مدرسین بر پایه مطالعه پژوهش های سایر محققین و اندیشمندان است. بنابراین لازم است به تأثیر فضای دنیای مجازی از طریق اینترنت و اثر آن در فرآیند آموزش چه در حوزه افزایش اطلاعات مربیان و اساتید و چه در حوزه ی انتقال علوم به یادگیرندگان پرداخته شود. در تحقیقی که لی  وچوی[15] ( 2008)، با عنوان مدیریت آموزش در کلاس از طریق وب بر روی 23 دانشجوی دبیری انجام دادند، نشان داد که روش آموزش از

 طریق وب مؤثر می باشد و آثاری همچون پیشرفت و ترقی معلمین آینده با آگاهی از دیدگاه و نظریات متعددکه از این طریق کسب می کنند، دانشجویان راتشویق به پیگیری روش ها و راه های گوناگون حل مسائل  می کنند. در دانشجویان حسی  از مشغولیت به کار مؤثر را ایجاد می کند. همچنین در این تحقیق مشخص شد که 52% ازدانشجویان شرکت کننده، آموختن دیدگاهها و نظریات متعدد را از طریق وب ارزشمندترین وجه این نوع آموزش می دانند.

 در مقاله ای دیگر که توسط ان جی[16] (2008)، از سنگاپور  با عنوان «اصلاح و بهبود آموزش و پرورش در سنگاپور از کمیت به کیفیت»، نوشته شده عنوان شد که از سال 2004 به بعد، بخش آموزش سنگاپور با شعار آموختن کمتر، یادگیری بیشتر کار خود را ادامه داده است. اساس این شعار برخود محوری یادگیرنده از طریق ارائه آموزش هایی در جهت جستجوی معلومات توسط خود یادگیرنده می باشد. اساساً آموزش های وابسته به وب چنین مهارتهایی را در یادگیرندگان تقویت
می کند که فرد خود به دنبال کشف علم و دانش رفته و زمینه های تقویت مهارتهای تفکر خلاق، انتقادی و احساس آموزش دائم العمر را در آنها ایجاد
 می نماید.

 موارد مهمی که در این مقاله به آن اشاره شده عبارتند از:

1-  یادگیری و آموختن خود هدایت شده[17]:که به کمک استادان،یادگیرنده
می تواند با استفاده از منابع چند رسانه ای الکترونیکی مسیر یادگیری را خود دنبال نموده و به جای اینکه به وسیله معلمین برای انجام دادن کار به جلو رانده شوند از هدایت شخصی خودش بهره مند باشد.

2-   ارزیابی سازنده و خودارزیابی[18]: از دیگر مزایای این طرح محسوب
می شود که یادگیرنده و دانشجو مرتباً از میزان عملکرد خود در مسیرآموزش و یادگیری، ارزیابی به عمل می آورد و مراحل لازم برای  افزودن فرآیندهای  یادگیری در پیش می گیرد.

3-   آموختن درباره یادگیری[19]:یکی دیگرازدستاوردهای این طرح است که دانشجویان می آموزند چگونه اطلاعات مربوطه را بیابند و ایده های جدید را استخراج نمایند. این مستلزم دسترسی داشتن به منابع عظیم اطلاعاتی است که در اینترنت و وب قابل بازیابی می باشد. همچنین واندرلایند و همکاران [20](2008)، استفاده از اینترنت و وب را در آموزش، به یکپارچه سازی تکنولوژی درآموزش تعبیر نموده اند.در این مقاله روی طرح تکنولوژی و توسعه آموزش های پیوسته در مدارس و دانشگاه ها تأکید شده است. در مورد استفاده از تکنولوژی فناوری اطلاعات در آموزش توصیه شده: اساتید کارکردن با رایانه را به دانشجویان بیاموزند، استفاده از رایانه را به نحوی کارآمد و مؤثر جهت دستیابی به بانک های اطلاعاتی در حیطه های مورد نظر به روش معنی دار، توضیح دهند. در این زمینه
اسپراگو و دیگران[21] ( 1998 )، اصول متعددی برای مربیان بیان کرده اند که شامل: تخصیص میزان زمان لازم برای یادگیری توسط تکنولوژی اطلاعات، کاربرد تکنولوژی موثر برای آموختن، آگاهی از انعکاس و بازتاب تکنولوژی در آموزش می باشد.

تحقیق اسنوانیک و ارتمر[22] (2001)، عدم استفاده از تکنولوژی در آموزش را ناشی از دو دسته عوامل ذکر می کند. عوامل خارجی یا بیرونی و عوامل داخلی یا درونی. عوامل بیرونی شامل نبود سخت افزارها، رایانه ها، تجهیزات  و وسایل مورد نیاز جهت ارتباطات مؤثر، عدم حمایت و دیگر جریانات و مقولات مربوط به منبع می باشد. عوامل درونی شامل مواردی چون سطح فرهنگ و عقاید منفی درباره آموزش ازطریق تکنولوژی اینترنت و همچنینن عدم پذیرش تغییر  و تحول،توسط مربیان می باشد. بنابراین با توجه به نقش فناوری اطلاعات در روند آموزش دانشگاه ها، لازم است ضمن ارزیابی وضعیت موجود، نقاط ضعف شناسایی شود و در جهت بهبود آنها و حرکت به سمت استفاده از منابع الکترونیکی در آموزش اقدام بعمل آید.

 

پیشینه تحقیقات

پوستی (1379)، در مطالعه خود با عنوان  «بررسی شناخت و استفاده اعضاء هیات علمی از خدمات رایانه ای» که در دانشگاه صنعتی اصفهان انجام گرفت به این نتیجه رسید که استفاده از خدمات اینترنت بر رفع نیازهای اطلاعاتی، کیفیت و کمیت پژوهشهای انجام شده توسط اعضاء هیات علمی تاثیر داشته است.

بهادرانی (1381)، در خصوص  «بررسی دانش، نگرش و عملکرد اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون شبکه اینترنت» تحقیقی بر روی تعداد 210 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام داد. نتایج درمورد نگرش آنها به استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی حاکی از آن است که (3/97 درصد)، از اعضای هیات علمی به نقش مهم یادگیری رایانه در ارتقای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود اعتقاد داشتند

پژوهش خداجوی (1381)، با عنوان  «بررسی وضعیت استفاده از شبکه اینترنت و تاثیر آن بر فعالیتهای علمی و پژوهشی اعضاء هیات علمی» موسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی تهران انجام گرفت و جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و پرسشنامه ای شامل 20 سوال انجام شد. در کل یافته ها نشان
می دهند که بیش از(85 درصد ) جامعه آماری از شبکه اینترنت استفاده می کنند. چنانکه (34 درصد) آنان برای انجام کارهای آموزشی و پژوهشی و (6/31 درصد) برای دسترسی به منابع و روز آمد کردن اطلاعات از اینترنت بهره برده اند. در زمینه تهیه و تکمیل تولیدات علمی و استفاده از بانکهای اطلاعاتی اینترنت، (7/56 درصد) تولید مقاله با بیشترین میزان و (9/8 درصد) کتاب با کم ترین میزان بوده است، مقایسه استفاده از اینترنت در تولید آثار علمی و تخصصی نشان می دهد که از (36 درصد) کل مقاله، (7/15 درصد). از (5/5 درصد) کتاب، (3 درصد). از (2/16 درصد) طرح، (8/5 درصد) و از (14 درصد) همایش، (4 درصد)، با بهره گیری از خدمات اینترنت بوده است. همچنین بیش از نیمی از کاربران معتقدند که شبکه ی اینترنت بر فعالیتهای علمی و پژوهشی آنان تاثیر زیادی داشته است و دسترسی به آن می تواند در کارهای علمی و پژوهشی آنان اثر گذار باشد، چنانکه (5/61 درصد) آنان این تاثیر را مثبت ارزیابی کرده و فقط (1/12 درصد) آنان این تاثیر را کم اهمیت تلقی می کنند.

برهمند (1384)، در پژوهشی با عنوان  «بررسی استفاده از اینترنت در ارتباطات و تولیدات علمی اعضاء هیات علمی» که اطلاعات آن با روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه گردآوری شده در می یابد که، محبوب ترین ابزار ارتباط علمی در میان جامعه مورد پژوهش مقاله است. اینترنت مهم ترین منبع کسب اطلاعات به منظور تدارک فعالیتهای پژوهشی، به شمار می رود. همچنین اینترنت بر کمیت و کیفیت پژوهش های انجام شده تاثیرگذار است. اکثر پاسخگویان، منابع الکترونیکی را مورد استفاده قرار می دهند

در خصوص «میزان تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت در
 افزایش فعالیتهای آموزشی ـ پژوهشی اعضای هیات علمی»
، پژوهش محمودی (1384)، که در دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده کشاورزی و در بین 158 نفر و از طریق پرسشنامه انجام گرفت، این نتایج را ارائه داد. اختلاف معنی داری
 بین میانگین میزان تاثیر فناوری اطلاعات در فعالیتهای آموزشی ـ پژوهشی پاسخگویان از نظر شرکت دردوره های آموزش فناوری اطلاعات طی 5 سال اخیر، تمایل به ارائه دروس به صورت آن لاین[23] به دانشجویان وجود دارد. همچنین
رابطه مثبت و معنی داری بین میزان استفاده از اینترنت در هفته با میزان تاثیر
 فناوری اطلاعات در فعالیتهای آموزشی ـ پژوهشی مشاهده شد. همچنین پس از تحلیل به وسیله رگرسیون چند متغیره در خصوص تاثیر فناوری بر آموزش
 و پژوهش نتیجه مهمی کسب شدکه عبارت بود از اینکه متغیرهای مدت زمان دسترسی به اینترنت، میزان نیاز آموزشی اعضای هیات علمی، میزان مهارت اعضای هیات علمی در خصوص کاربرد فناوری اطلاعات، میزان آشنایی با زبان انگلیسی، شرکت در دوره های آموزشی فناوری اطلاعات طی 5 سال اخیر، و میزان استفاده از این فناوری ها، (7/86 درصد) تغییرات میزان تاثیر فناوری اطلاعات در فعالیتهای آموزشی ـ پژوهشی پاسخگویان را تبیین می کند.

نتایج پژوهش شعبانی و نجف آبادی (1385)، تأکید می کند، استفاده اعضاء هیات علمی از اینترنت بر رفتار اطلاع یابی و فعالیت های پژوهشی آنها تأثیر قابل توجهی داشته است. بطوریکه  بهره جویی از شبکه مزبور در تألیف و ترجمه مقاله، همکاری در طرح های  پژوهشی و بهره مندی از پایان نامه های تحصیلی قابل ملاحضه بوده است.

لیبشر و همکارانش[24] (1996)، در تحقیق خود با عنوان «عوامل تاثیرگذار در استفاده از منابع الکترونیکی توسط اعضاء هیات علمی شش دانشگاه کوچک امریکا» دریافتند که استفاده از اینترنت برای اعضاء هیات علمی دانشگاه های کوچک بسیار مهم می باشد. همچنین اکثر اعضای هیات علمی این شش دانشگاه در امریکا از شبکه اینترنت، جهت امور پژوهشی و روز آمد سازی اطلاعات خود استفاده می کنند و نیز تقریباً همه آنها از پست الکترونیکی، جهت تبادل اطلاعات بهره می جویند.

در خصوص استفاده از فن آوریهای بازیابی اطلاعات، تحقیقی توسط زواوی و مجید[25] (2001)، با عنوان « نیازهای اطلاعاتی و رفتار جستجوگران اطلاعات»که بر روی دانشمندان زیست پزشکی مالزی انجام شد، حاکی از این است که در میان فن آوری های جدید در خصوص کسب اطلاعات جهت آموزش و پژوهش، آنها بیشتر از دسیک های نوری و اینترنت و پست الکترونیکی استفاده می کنند.  مچنین مشخص شد که بیشترین مشکل آنها در استفاده از این ابزار اطلاعاتی، نداشتن دانش و معلومات استفاده از این امکانات می باشد.

اندرسون[26] (2006)، در تحقیق خود که در حوزه « استفاده از اینترنت توسط دانشجویان و اعضاء هیات علمی» در دانشگاه های چین بر روی دانشجویان و اعضاء هیات علمی و از نوع تحقیق کیفی و توسط مصاحبه های فردی هدایت شده انجام شد، به این نتایج دست یافت که استفاده از اینترنت، تجربه ی آموزشی را در دانشجویان دانشگاه های چین بهبود بخشیده، دسترسی به آموزش و مواد آموزشی را گسترش داده، کیفیت آموزش و برنامه درسی را بهبود بخشیده و خلاقیت را در دانشجویان و هیات علمی افزایش داده است. از دیگر نتایج این مطالعه توجه به آموزش بر اساس اینترنت،بیشتر از گذشته در جامعه مورد نظر می باشد.

پژوهش وانگ (2007)، با عنوان «تعابیر هیات علمی و دانشجویان از آموزش بر پایه های اینترنت» که دانشگاه A & M تگزاس از نوع تحقیق کیفی انجام گرفت، دریافت که یک توافق کلی میان استادان و دانشجویان در خصوص یادگیری و آموزش پیوسته وجود دارد و تفاوت معنی داری بین نظرات دانشجویان و اعضاء هیات علمی در این خصوص وجود ندارد. فاکتورهای جمعیت شناختی شامل (جنس، سن، سطح مهارت کامپیوتر، دوره های طی شده ی پیوسته) هیچ تاثیری بر تعابیر و ادراکات دانشجویان نداشته اند. از طرفی انعطاف پذیر بودن
دوره های آموزشی توسط اینترنت و در دسترس و راحت بودن را از جمله خصوصیات مهم آموزش بر پایه اینترنت و خدمات آن، توسط دانشجویان و اعضاء هیات علمی ذکر شده است. همچنین آموزش فنی و تکنیکی مهارتهای کامپیوتر و ارتباط اینترنتی به عنوان روشهای مهمی جهت حمایت از آموزشهای پیوسته توسط دانشجویان و هیات علمی بیان شد.

با توجه به تحقیقات انجام شده،در سالهای اخیراهمیت پرداختن به منابع الکترونیکی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.زیرا در حال حاضر از جمله مشکلات اساسی اساتید در دسترس نبودن اطلاعات به روز علمی در منابع چاپی می باشد.به این دلیل که فرایند انتشارات چاپی زمان بر و هزینه بر است.
و در بعضی موارد زمانی که به این اطلاعات دست یافتند ودر فعایتهای پژوهشی و آموزشی آن را مورد استناد قرار دادند، به سبب سرعت زیاد تغییرات در علوم
 از یافته های جدیدتر غافل می شوند. که این امراعتبار تحقیقات و کیفیت آموزش را تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی استفاده از قابلیتهای بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی وکتابخانه های دیجیتالی می تواند این خلاء را پر نموده و
 منجر به تولید علم در کشور شود.در این تحقیق سعی شد ضمن معرفی فعالیتهای پژوهشی و آموزشی،میزان تاثیر بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی در این فعالیتها مشخص شود و به ترتیب اهمیت معرفی گردد، تا از این طریق سیاست گذاران
در زمینه ها ی مربوطه، در جهت ارتقاء این مهارت ها که موجبات تولید علم
و افزایش کمی و کیفی پژوهش و آموزش را درجامعه مذکورسبب می شود،
 تلاش نمایند.


سوالات تحقیق

1-   اعضاء هیأت علمی دانشگاه اصفهان تا چه میزان از قابلیت های بانک های اطلاعاتی الکترونیکی در امور پژوهشی استفاده می کنند؟

2-   اولویت بندی میزان استفاده اعضای هیات علمی از بانکهای اطلاعا تی در امورپژوهشی چگونه است؟

3-   اعضاء هیأت علمی دانشگاه اصفهان تا چه میزان از قابلیت های بانک های اطلاعاتی الکترونیکی در امور آموزشی استفاده می کنند؟

4-   اولویت بندی میزان استفاده اعضای هیات علمی از بانکهای اطلاعا تی در امور آموزشی چگونه است؟

 

روش شناسی تحقیق

روش بکار گرفته شده در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری در این مطالعه کلیه اعضاء هیأت علمی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 88-1387 بود که تعداد آنها 655 نفر اعلام شد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان[27] 260 نفر محاسبه گردید(کیامنش، 1386). حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان اعضاء هیأت علمی از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 80، تربیت بدنی 56، ادبیات 14، زبان انگلیسی 32، فنی و مهندسی 60، اقتصاد35، نفرانتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر سه قسمت بود. قسمت اول پرسشنامه، مربوط به اطلاعات فردی پاسخ دهندگان با 15 گویه بود. قسمت دوم به ارزیابی میزان استفاده اعضاء هیات علمی از بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی در فعالیتهای پژوهشی با 11 گویه و در قسمت سوم به ارزیابی میزان استفاده اعضاء هیات علمی از بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی در فعالیتهای آموزشی توسـط 8 گویـه اقـدام  نمود.

برای روایی پرسشنامه ازروایی محتوایی توسط ضریب کندال[28] استفاده شد،که بر اساس نظرات 5 نفر از اساتیدومتخصصین، سوالات مورد بررسی قرار گرفت وضریب مذکور84/0محاسبه شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه پس از انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس سوالات،ضریب آلفای کرونباخ[29] 85/0 محاسبه شد(سیف،1382).

 

یافته ها

در این قسمت به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از ابزار اندازه گیری پرداخته شده است.

سوال اول پژوهش: اعضاء هیأت علمی دانشگاه اصفهان تا چه میزان
از قابلیت های بانک های اطلاعاتی الکترونیکی درفعالیتهای  پژوهشی استفاده
می کنند؟

جدول 1- نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین

میزان استفاده از بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی در فعالیتهای پژوهشی

اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان با سطح متوسط (3)

سطح متوسط

میانگین

انحراف معیار

t

سطح معناداری

3

84/3

85/0

40/15

001/0

در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون « t » در سطح  استفاده شد که با توجه به این که میانگین حاصله (84/3) از سطح متوسط (3) بزرگتر بوده و t حاصله نیز از مقدار بحرانی جدول بزرگتر بوده بنابراین می توان اذعان داشت، اعضای هیات علمی در انجام فعالیتهای پژوهشی بیش از سطح متوسط  از بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی استفاده می کنند.

 

سوال 2: اولویت بندی میزان استفاده اعضای هیات علمی از بانکهای اطلاعا تی در فعالیتهای پژوهشی چگونه است؟

 

جدول 2- مقایسه میانگین میزان استفاده از بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی

در فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان با سطح متوسط (3)

فعالیت های پژوهشی

سطح متوسط

میانگین

انحراف معیار

t

سطح معناداری

تالیف کتاب

3

63/3

96/0

11/10

001/0

ترجمه کتاب

3

60/3

94/0

10

001/0

تالیف مقالات علمی پژوهشی و چاپ

 در مجلات خارجی

3

78/3

96/0

60/12

001/0

تالیف مقالات علمی پژوهشی در مجلات

داخلی و ارائه در کنفرانس داخلی

3

12/4

84/0

31/20

001/0

ارائه مقاله در کنفرانس خارجی

3

69/3

15/1

34/9

001/0

ارائه مقاله از طریق ایمیل به کنفرانسها و...

3

11/4

95/0

28/18

001/0

داوری اینترنتی مقالات از طریق

 پست الکترونیکی

3

65/3

31/1

72/7

001/0

چاپ مقالات در مجلات ISI

3

88/3

96/0

44/14

001/0

راهنمایی و مشاوره در پایان نامه ها

و رساله ها

3

54/3

19/1

14/7

001/0

انجام سایر طرح های تحقیقاتی

3

86/3

84/0

92/15

001/0

کسب­اطلاع­در­خصوص برگزاری

 سمینارها، همایش ها و...

3

08/4

81/0

86/20

001/0

 

در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون « t » در سطح  استفاده شد که با توجه به این که میانگینهای حاصله در تمامی موارد از سطح متوسط (3) بزرگتر بوده و t حاصله نیز از مقدار بحرانی جدول
بزرگتر می باشد می توان نتیجه گرفت که میزان استفاده اعضای  هیات
علمی دانشگاه در تمامی ابعاد از مقدار متوسط 3 بیشتر می باشد. تالیف
مقالات علمی پژوهشی در مجلات داخلی و ارائه در کنفرانس داخلی با میانگین 12/4 بیشترین میانگین را در بین ابعاد فعالیتهای پژوهشی به خود اختصاص
داده است.

سوال سوم پژوهش: اعضاء هیأت علمی دانشگاه اصفهان تا چه میزان
از قابلیت های بانک های اطلاعاتی الکترونیکی در فعالیتهای آموزشی استفاده
 می کنند؟

 

جدول3- نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان استفاده از

بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی در فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی

 دانشگاه اصفهان با سطح متوسط (3)

سطح متوسط

میانگین

انحراف معیار

t

سطح معناداری

3

47/3

04/1

11/7

001/0

                                                                                                                  

در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون « t »
در سطح  استفاده شد که با توجه به این که میانگین حاصله (47/3)
 از سطح متوسط (3) بزرگتر بوده و t حاصله نیز از مقدار بحرانی جدول
بزرگتر بوده بنابراین می توان اذعان داشت:

 

اعضای هیات علمی در انجام فعالیتهای آموزشی بیش از سطح متوسط  از بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی استفاده می کنند.

 

  سوال چهارم :اولویت بندی میزان استفاده اعضای هیات علمی از بانکهای اطلاعا تی درفعالیتهای آموزشی چگونه است؟


جدول4- مقایسه میانگین  میزان استفاده از بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی

در فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان با سطح متوسط (3)

فعالیت های پژوهشی

سطح متوسط

میانگین

انحراف معیار

t

سطح معناداری

استفاده از نرم افزارهای آموزشی

3

68/3

07/1

96/9

001/0

اقدام در جهت تولید محتوای الکترونیکی

3

28/3

95/0

61/4

001/0

استفاده از آموزشهای الکترونیکی

3

42/3

94/0

04/7

001/0

مدیریت و اداره دوره های آموزش

الکترونیکی و on line

3

27/3

1

35/4

001/0

ایجاد تسلط به موضوع و محتوای مورد

تدریس و گسترش دامنه اطلاعات

3

49/3

91/0

31/8

001/0

کمک در تهیه جزوات آموزشی ـ درسی

3

51/3

81/0

90/9

001/0

کمک در ارائه تکالیف الکترونیکی به

دانشجویان

3

45/3

84/0

36/8

001/0

ارتباط با دانشجویان و اساتید از طریق

ارتبــاطـات همزمـان و غیـر همزمـان

email, chat, video conference,…

3

44/3

02/1

89/6

001/0

راهنمایی و مشاوره در پایان نامه ها و رساله ها

3

54/3

19/1

14/7

001/0

انجام سایر طرح های تحقیقاتی

3

86/3

84/0

92/15

001/0

کسب­اطلاع­در­خصوص برگزاری

 سمینارها، همایش ها و...

3

08/4

81/0

86/20

001/0

 

در تحلیل استنباطی به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون « t » در سطح  استفاده شد که با توجه به این که میانگینهای حاصله در تمامی موارد، از سطح متوسط (3) بزرگتر بوده و t حاصله نیز از مقدار بحرانی جدول بزرگتر
می باشد،  بنابراین می توان نتیجه گرفت که میزان استفاده اعضای  هیات علمی دانشگاه در تمامی ابعاد از مقدار متوسط 3 بیشتر می باشد. استفاده از نرم افزارهای آموزشی  با میانگین 68/3 بیشترین میانگین را در بین ابعاد فعالیتهای آموزشی به خود اختصاص داده است.

بحث و نتیجه گیری

سوال اول پژوهش: اعضاء هیأت علمی دانشگاه اصفهان تا چه میزان از
قابلیت های بانک های اطلاعاتی الکترونیکی در فعالیتهای  پژوهشی استفاده می کنند؟

یافته ها در خصوص میزان استفاده،اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان در بازیابی اطلاعات از بانک های اطلاعاتی الکترونیکی در انجام امور پژوهشی مقدار بالاتر از سطح متوسط را در مقایسه با میانگین فرضی 3 نشان داد. بنابر این می توان نتیجه گرفت، هر چقدر میزان مهارت اعضای هیات علمی در خصوص بازیابی اطلاعات از بانک های اطلاعاتی الکترونیکی بیشتر باشد به علت دسترسی بیشتر به منابع علمی موفقیت در انجام فعالیتهای پژوهشی بیشتر است. امروزه، جهت انجام فعالیتهای پژوهشی یکی از ضرورتهای اصلی، آگاهی از تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع پژوهش می باشد و این می تواند محقق را در انجام صحیح تر تحقیق هدایت کند، به همین دلیل برای رسیدن به پژوهش های مرتبط، اینترنت و پایگاه های اطلاع رسانی الکترونیکی مهمترین منبع می باشد حال اگر محققین از چگونگی بازیابی و ذخیره اطلاعات، ابزارهای جستجوی منابع الکترونیکی،
کار کردن با ایمیل برای تبادل اطلاعات، آگاهی کافی داشته باشند و دانش بازیابی اطلاعات آنها کامل تر باشد، بهتر می توانند ازنتایج تحقیقات دیگران بهرمند شوند، وبه نتایج کامل تری در خصوص موضوع مورد مطالعه برسند.نتایج این مطالعه با تحقیقات برهمند(1384)، شعبانی و نجف آبادی(1385)،در خصوص استفاده از پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی در موفقیت پژوهشی همسو می باشد.

سوال دوم پژوهش: اولویت بندی میزان استفاده اعضای هیات علمی از بانکهای اطلاعا تی در امورپژوهشی چگونه است؟

با توجه به جدول شماره 2 مشخص شد که از بین فعایتهای پژوهشی اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان تالیف مقالات بیشترین تاثیر را از بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی با میانگین(12/4)، داشته که این موضوع نیز درنتیجه تحقیقات شعبانی و نجف آبادی(1385)، برهمند (1384) وخداجوی(1381)، نیزذکر شده است. پس از آن به ترتیب ارائه مقاله از طریق ایمیل به کنفرانسها با میانگین(11/4)،کسب اطلاع در خصوص برگزاری سمینارها،همایش ها،و... با(08/4)، چاپ مقالات در مجلات ISI با(88/3)، انجام سایر طرحهای تحقیقاتی با(86/3)، تالیف مقالات علمی پژوهشی و چاپ در مجلات خارجی(78/3)، داوری اینترنتی مقالات با(65/3)، تالیف کتاب(63/3)، ترجمه کتاب(60/3)و راهنمایی و مشاوره
 پایان نامه ها با (54/3)، بالاتر از سطح متوسط (3) قرار داشتند.به نظر می رسد علت اینکه تالیف کتاب که جزء فعایتهای مهم پژوهشی است دارای میانگین پایینتری نسبت به سایر موارد است این باشد که اغلب منابع تعبیه شده در اینترنت، وب و کتابخانه های دیجیتال شامل مقالات، پایاننامه ها طرح های تحقیقاتی، اختراعات، نقد کتابها، اطلاعات کتابشناختی ومنابعی از این دست باشند. در صورتی که مولفین کتب اعتقاد دارند جهت تالیف علاوه بر منابع ذکر شده باید از کتب معتبر بسیاری نیز استفاده نمود که دسترسی به آن از طریق اینترنت مشکل است.در نهایت مشخص شد استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی در کلیه موارد پژوهشی تاثیر مثبت دارد.این موضوع در تحقیقات امین پور و همکاران(1387)، نوری و همکاران(1385)، بهادرانی(1381)، پوستی(1379)، لیبشرو همکاران(1996) و زواوی و مجید(2001)، نشان داده شده است

سوال سوم پژوهش: اعضاء هیأت علمی دانشگاه اصفهان تا چه میزان از قابلیت های بانک های اطلاعاتی الکترونیکی در امور آموزشی استفاده می کنند؟

یافته ها در خصوص میزان استفاده،اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان در بازیابی اطلاعات از بانک های اطلاعاتی الکترونیکی در انجام امورآموزشی مقدار بالاتر از سطح متوسط را در مقایسه با میانگین فرضی 3 نشان داد. بنابر این می توان نتیجه گرفت، هر چقدر میزان مهارت اعضای هیات علمی در خصوص بازیابی اطلاعات از بانک های اطلاعاتی الکترونیکی بیشتر باشد به علت دسترسی بیشتر به منابع علمی موفقیت در انجام فعالیتهای آموزشی بیشتر است. در تحلیل یافته های حاصل از این قسمت سوال پژوهشی می توان اذعان کرد که با توجه به مسائلی چون جهانی شدن آموزش ونقش فن آوریهای نوین در فعالیتهای آموزشی و تاثیر آنها بر کیفیت و کمیت تدریس، فرایند آموزش از تاکیدات سنتی قبلی خود فاصله گرفته و رویکردهای نوظهور آموزشی دور نماهای تازه ای را برای درک و فهم موضوعات،مفاهیم و راههای جدید درک مطلب گشوده است. بدیهی است در این میان  بهر ه گیری از محتواهای الکترونیکی، ویدئو کنفرانسها، تله کنفراسها، کنسرسیومهای آموزشی، بهره گیری از قدرت نرم افزارهای آموزشی و استفاده از کتابهایی با جوهرهای دیجیتالی جای خود را در روند آموزش باز کرده  ضمن تسهیل فرایند آموزش ارتقای کیفیت و تضمین بیشتر پاسخگویی و رواج استانداردها را موجب گردیده است. لازمه بالندگی و پویایی تسهیل گران آموزش
(اعضای هیات علمی) همراستایی با این تغییر و تحولات می باشد. میانگینهای اختصاص یافته به این بعد  نشان دهنده آن است که اعضای هیات علمی ضرورت این همراستایی را درک کرده و در فرایند آموزش از فن آوری استفاده
 می نمایند.نتایج این مطالعه با تحقیقات انجام گرفته توسط محمودی
(1384)، اندرسون(2006)، وانگ(2007)،واندرلایندوهمکاران(2008)،
در خصوص استفاده از بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی در فعالیتهای آموزشی
همسو می باشد.

سوال چهارم پژوهش: اولویت بندی میزان استفاده اعضای هیات علمی از بانکهای اطلاعا تی در فعالیتهای آموزشی چگونه است؟

یافته های بدست آمده در خصوص استفاده از بانک های اطلاعات الکترونیکی در فعالیتهای آموزشی نشان می دهد که استفاده از نرم افزارها در آموزش با میانگین(68/3)، بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است و پس از آن به ترتیب، کمک در تهیه جزوات آموزشی- درسی(51/3)، ایجاد تسلط به موضوع تدریس و گسترش دامنه اطلاعات (49/3)،کمک در ارائه تکالیف الکترونیکی به دانشجویان(45/3)، ارتباط الکترونیکی با دانشجویان و اساتید(44/3)، ارائه آموزشهای الکترونیکی(42/3)، اقدام در جهت تولید محتوای الکترونیکی(28/3) و

مدیریت و اداره دوره های آموزش الکترونیکی(27/3)، همگی بالای سطح متوسط(3)، قرار داشتند و این نشان دهنده اهمیت استفاده از منابع الکترونیکی در آموزش می باشد. به عبارت دیگر، اعضای هیات علمی برای بهینه سازی اطلاعات خود وانتقال آنها به دانشجویان، از بانک اطلاعات الکترونیکی استفاده می کنند  که این می تواند نتایج سود بخشی را برای دانشگاه و دانشجویان بدنبال داشته باشد. در این خصوص اندرسون (2006) معتقد است اینترنت یک وسیله بسیار خوب در جهت افزایش توان علمی و دانش روز اساتید و دانشجویان می باشد و اساتیدی که در آموزش، به طور مرتب ازیافته های تحقیقات جدید استفاده می کنند، خدمات بهتری را به دانشجویان ارائه خواهند داد و بدین وسیله در ترویج علم و دانش روز دنیا به دانشجویان و سایر افراد، موفق تر خواهند بود. این موضوع در تحقیقات محمودی (1384)، لی و چوی(2008)، ان جی(2008)، وانگ(2007)، نیز ذکر شده است.

 

پیشنهادها

1- بر اساس نتیجه ی جدول شماره (1) و نقش منابع الکترونیکی در انجام پژوهشها ضروری است در دانشگاه ها بخشی با عنوان سایت اطلاع رسانی الکترونیکی با حضور افراد خبره در زمینه ی جستجو و بازیابی اطلاعات جهت کمک و آموزش به اعضاءهیات علمی و یاری رساندن به آنها در انجام پژوهشها ایجاد شود.

2 – با توجه به نتایج جدول شماره (2 )و نقش مهم پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی در چاپ مقالاتISI ، لازم است وزارت علوم،تحقیقات و فناوری نسبت به تشکیل کارگاه هایی با عنوان چگونگی نگارش و چاپ مقالات در مجلات ISI  توسط اساتید مجرب، اهتمام ورزد.

3- بر اساس جدول شماره (3 )و نقش منابع اطلاعاتی الکترونیکی در فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی، لازم است مسوولین با برنامه ریزی مناسب در جهت افزایش امکانات نرم افزاری و سخت افزاری  و آموزش مهارتهای جستجوی اطلاعات الکترونیکی در کارگاه های آموزشی مسیردسترسی به اطلاعات را
برای اساتید دانشگاه هموار نمایند تا از نتایج آن در آموزش به روز دانشجویان استفاده شود.

4 – با توجه به نتایج بدست آمده در جدول شماره (4) در خصوص نقش بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی در فرایند آموزش، پیشنهاد می شود اساتید
دوره های آموزشی لازم را در این خصوص طی کنند.و دانشگاه نسبت به برگزاری دوره هایی از جمله تولید محتوای الکترونیکی ونرم افزارهای آموزشی، اقدام کنند.

 

منابع

امین پور، فرزانه. کبیری، پیام. ناجی، همایون.( 1387). دستاوردهای دو دهه حضور دانشگاه
          علوم پزشکی اصفهان در عرصه تولید علم. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،
          8: 174-164.

باکلند، مایکل.(2001).کتابخانه های آینده. ترجمه: بابک پرتو(1379). تهران: نشر کتابدار.

برهمند، نیلوفر( 1384 ). بررسی استفاده از اینترنت در ارتباطات و تولیدات علمی
          اعضای هیات علمی دارای مقاله در
ISI. پایان نامه کارشناسی ارشد،
          دانشگاه شیراز.

بهادرانی، مهناز.(1381). بررسی دانش، نگرش و عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم
          پزشکی اصفهان پیرامون کاربرد رایانه و شبکه اینترنت.مجله ایرانی آموزش در
          علوم پزشکی
، دوره13، شماره5، ص44-40.

پوستی، شهرزاد.(1379). بررسی شناخت، استفاده و رضایت اعضاء هیات علمی از
          خدمات رایانه ای موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان
.
          پایان نامه کارشناسی ارشدکتابداری، دانشگاه شیراز.

خداجوی، محمد. (1381). بررسی وضعیت استفاده از شبکه اینترنت و تاثیر آن بر
          فعالیت های علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی و پژوهشگران موسسه
          آموزش عالی علمی کاربردی و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)
         
جهاد کشاورزی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه
          آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

داور پناه، محمدرضا.(1387). جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و
          الکترونیکی
. تهران : نشر چاپار.

رخش، فریبا. علی بیک، محمد رضا. حسینی، فاطمه. (1385). بررسی وضعیت استناد به منابع
          اینترنتی در مقالات مجلات علمی ـ پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در
          سالهای 81-1379. مدیریت اطلاعات سلامت، دوره3،ص31-25.

سیف،علی اکبر.(1382).اندازه گیری، سنجش وارزشیابی آموزشی. تهران:نشر دوران.

شعبانی،احمد. نجف آبادی، فیروزه.( 1385). بررسی تاثیر شبکه اینرتنت بر رفتار اطلاع یابی
          اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. مجله مدیریت اطلاعات
          سلامت،
دوره 3،شماره 1،ص18-13.

عنایت تبار، محمد.منتظر، غلامعلی.( 1386). نشر چرخه سنتی در برابر چرخه نشر الکترونیکی.
           مجله کتابداری و اطلاع رسانی، دوره10،شماره 2،ص 276-259.

کیامنش، علیرضا.( 1386). روشهای ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه  پیام نور.

محمودی، مریم. (1384). بررسی موانع و نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی
           دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص کاربرد فناورآوری
           اطلاعات و تعیین میزان تاثیر این فناوری ها درافزایش فعالیتهای
           آموزشی-پژوهشی آنها
.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه
           تربیت مدرس.

نظری، مریم. (1385). طراحی، آزمون، اجرا و ارزیابی درس سواد اطلاعاتی برای دوره های
          تحصیلات تکمیی. مجله کتابداری و اطلاع رسانی، دوره9، شماره2، ص 92-53
          دسترسی در: http://www.sid.ir/fa/view paper,asp                           

معین، مصطفی. محمودی، مریم. رضایی، نیما. (1386). تولید علمی ایران از سال 1970 تا سال
          2002 میلادی. مجله پژوهشی حکیم، دوره 10،ص14-8.

نوری، رسول. نوروزی، علیرضا. میرزایی، عباس. (1385). تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه
          علوم پزشکی اصفهان در پایگاه اطلاعاتی web of science از سال 1976 تا پایان
          سال 2006. مجله مدیریت اطلاعات سلامت، دوره2، ص85-73.

Anderson, S.( 2006). the evalution of higher education in chin a:
          Storied experiences of internet usage by student and faculty.
          A Dissertation presented to the faculty of the college of
          Education university of Houston. Available from:
          http://www.proquest.com [Accessed 11 july 2009].

Carayol, M. Matt, M.( 2006). Individual and collective determinants
          of academic scientists – productivity. Information
          Economics and policy
, 18: 55-72.

Farkas, G. (2007).Social software in libraries : Buliding
          collaboration communication and community online.
          Information Today inc Medford Newjersey.

Fensel, D.Hendler, A.Lieberman, H.Wahlster, W. (2005). Spinning
          the semantic web : bringing the world wid web to its full
          potential. combridge , Ma : MIT Press ,vol. 13,No.2,pp:
          267-280.

Lee, K. Choi, I.( 2008). Learning classroom management Through
          web – based case instrucetion for Early childhood teacher
          Education. Early childhood Educ,vol. 35: 495-503.
          Available from: http://www.springer.com /science+
          Businessmedia.LLC  [Accessed17jun 2008 ].

Liebscher, P.Eileen, C.Denman, D. (1996).Factors that influence the
          use of electronic networks by science and engineering faculty
          at small institutions mall:web searching behaviour of high
          school students.Journal of the American Society
          Information
,vol.47,No.2,pp:24-37.

Sprague, D. Kopfman, K. Dorsey, s. 1998. Faculty development in
          the integration of technology in teacher education courses.
          Jcomput. Teach Educ , 14 : 24-28.

Limb, P.( 2004). Digital dilemmas and solutions oxford: chandos
          pub lishing muller. Jeanne Froide vaux. A Librarians guide to
          the internet : searching and Evaluating information oxford:
          Chandos Publishing
.

Ng, PT. (2008). Educational reform in Singapore : from quantity to
          quality. Educ Res Policy Prac ,vol. 7,pp: 5 – 15. Available
          from: http: //www.springer.com. [Accessed 26 March 2009].

Snoeyink, R. Ertmer, p.( 2001). Thrust in to Technology : how
          veteran teacher’s respond. J Educe Technol Syst,
          30: 85 – 777.

Vanderlinde ,R. Brak ,JV. Vind, VD. Tondeuv, J. Herman, R.
          Sinnaeve, I.( 2008). Technology curriculum and Planning for
          technology in schools : the Flemish case Techtrands,vol. 52
          No.2, pp:23-26 Avail able from: http://www.springer.com,
          [Accessed 14 April 2009].

Wang, Y-J (2007). Fuculty and student perceptions of internet based
          distance education. submitted to the college of Graduate
          studies Texas A & M university kingsvill. Available from:
          http: //www.proquest. com/ [Accessed 20 April 2009].

Zawawi, S,Majid. S.(2001).The Information needs and seeking
          behavior of the IMR biomedical scientist.Malaysian Journal
          of Library and Information Science, vol.5, No1, pp:25-41.

 

 1- این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.

2- کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان (نویسنده مسؤول)

3- استادیارگروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

4- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

[5] - Buckland

[6] -Limb

[7] - Fencel, et al

[8] - Farcaus

[9] - Carayol & Matt

[10] - Rose - net

[11] - Article 

[12] - Systematic  Review

[13] - Med Line

[14] - Biblyografic

[15] -Lee & Choi

[16] -Ng

[17]-Self directed learning

[18]-Formative assessment and self assessment

[19]-Learning about learning

[20] -Vanderlinde et al

[21] -Sprague et al

[22] - Snoeyink & Ertmer

[23] -On line

[24] - Liebscher et al

[25] - Zawawi and Majid

[26] - Anderson

[27] -Krijcie & Morgan

[28] -Cendal

[29] -Cronbach

امین پور، فرزانه. کبیری، پیام. ناجی، همایون.( 1387). دستاوردهای دو دهه حضور دانشگاه
          علوم پزشکی اصفهان در عرصه تولید علم. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،
          8: 174-164.

باکلند، مایکل.(2001).کتابخانه های آینده. ترجمه: بابک پرتو(1379). تهران: نشر کتابدار.

برهمند، نیلوفر( 1384 ). بررسی استفاده از اینترنت در ارتباطات و تولیدات علمی
          اعضای هیات علمی دارای مقاله در
ISI. پایان نامه کارشناسی ارشد،
          دانشگاه شیراز.

بهادرانی، مهناز.(1381). بررسی دانش، نگرش و عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم
          پزشکی اصفهان پیرامون کاربرد رایانه و شبکه اینترنت.مجله ایرانی آموزش در
          علوم پزشکی
، دوره13، شماره5، ص44-40.

پوستی، شهرزاد.(1379). بررسی شناخت، استفاده و رضایت اعضاء هیات علمی از
          خدمات رایانه ای موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان
.
          پایان نامه کارشناسی ارشدکتابداری، دانشگاه شیراز.

خداجوی، محمد. (1381). بررسی وضعیت استفاده از شبکه اینترنت و تاثیر آن بر
          فعالیت های علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی و پژوهشگران موسسه
          آموزش عالی علمی کاربردی و مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)
         
جهاد کشاورزی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه
          آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

داور پناه، محمدرضا.(1387). جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و
          الکترونیکی
. تهران : نشر چاپار.

رخش، فریبا. علی بیک، محمد رضا. حسینی، فاطمه. (1385). بررسی وضعیت استناد به منابع
          اینترنتی در مقالات مجلات علمی ـ پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در
          سالهای 81-1379. مدیریت اطلاعات سلامت، دوره3،ص31-25.

سیف،علی اکبر.(1382).اندازه گیری، سنجش وارزشیابی آموزشی. تهران:نشر دوران.

شعبانی،احمد. نجف آبادی، فیروزه.( 1385). بررسی تاثیر شبکه اینرتنت بر رفتار اطلاع یابی
          اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. مجله مدیریت اطلاعات
          سلامت،
دوره 3،شماره 1،ص18-13.

عنایت تبار، محمد.منتظر، غلامعلی.( 1386). نشر چرخه سنتی در برابر چرخه نشر الکترونیکی.
           مجله کتابداری و اطلاع رسانی، دوره10،شماره 2،ص 276-259.

کیامنش، علیرضا.( 1386). روشهای ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه  پیام نور.

محمودی، مریم. (1384). بررسی موانع و نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی
           دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص کاربرد فناورآوری
           اطلاعات و تعیین میزان تاثیر این فناوری ها درافزایش فعالیتهای
           آموزشی-پژوهشی آنها
.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه
           تربیت مدرس.

نظری، مریم. (1385). طراحی، آزمون، اجرا و ارزیابی درس سواد اطلاعاتی برای دوره های
          تحصیلات تکمیی. مجله کتابداری و اطلاع رسانی، دوره9، شماره2، ص 92-53
          دسترسی در: http://www.sid.ir/fa/view paper,asp                           

معین، مصطفی. محمودی، مریم. رضایی، نیما. (1386). تولید علمی ایران از سال 1970 تا سال
          2002 میلادی. مجله پژوهشی حکیم، دوره 10،ص14-8.

نوری، رسول. نوروزی، علیرضا. میرزایی، عباس. (1385). تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه
          علوم پزشکی اصفهان در پایگاه اطلاعاتی web of science از سال 1976 تا پایان
          سال 2006. مجله مدیریت اطلاعات سلامت، دوره2، ص85-73.

Anderson, S.( 2006). the evalution of higher education in chin a:
          Storied experiences of internet usage by student and faculty.
          A Dissertation presented to the faculty of the college of
          Education university of Houston. Available from:
          http://www.proquest.com [Accessed 11 july 2009].

Carayol, M. Matt, M.( 2006). Individual and collective determinants
          of academic scientists – productivity. Information
          Economics and policy
, 18: 55-72.

Farkas, G. (2007).Social software in libraries : Buliding
          collaboration communication and community online.
          Information Today inc Medford Newjersey.

Fensel, D.Hendler, A.Lieberman, H.Wahlster, W. (2005). Spinning
          the semantic web : bringing the world wid web to its full
          potential. combridge , Ma : MIT Press ,vol. 13,No.2,pp:
          267-280.

Lee, K. Choi, I.( 2008). Learning classroom management Through
          web – based case instrucetion for Early childhood teacher
          Education. Early childhood Educ,vol. 35: 495-503.
          Available from: http://www.springer.com /science+
          Businessmedia.LLC  [Accessed17jun 2008 ].

Liebscher, P.Eileen, C.Denman, D. (1996).Factors that influence the
          use of electronic networks by science and engineering faculty
          at small institutions mall:web searching behaviour of high
          school students.Journal of the American Society
          Information
,vol.47,No.2,pp:24-37.

Sprague, D. Kopfman, K. Dorsey, s. 1998. Faculty development in
          the integration of technology in teacher education courses.
          Jcomput. Teach Educ , 14 : 24-28.

Limb, P.( 2004). Digital dilemmas and solutions oxford: chandos
          pub lishing muller. Jeanne Froide vaux. A Librarians guide to
          the internet : searching and Evaluating information oxford:
          Chandos Publishing
.

Ng, PT. (2008). Educational reform in Singapore : from quantity to
          quality. Educ Res Policy Prac ,vol. 7,pp: 5 – 15. Available
          from: http: //www.springer.com. [Accessed 26 March 2009].

Snoeyink, R. Ertmer, p.( 2001). Thrust in to Technology : how
          veteran teacher’s respond. J Educe Technol Syst,
          30: 85 – 777.

Vanderlinde ,R. Brak ,JV. Vind, VD. Tondeuv, J. Herman, R.
          Sinnaeve, I.( 2008). Technology curriculum and Planning for
          technology in schools : the Flemish case Techtrands,vol. 52
          No.2, pp:23-26 Avail able from: http://www.springer.com,
          [Accessed 14 April 2009].

Wang, Y-J (2007). Fuculty and student perceptions of internet based
          distance education. submitted to the college of Graduate
          studies Texas A & M university kingsvill. Available from:
          http: //www.proquest. com/ [Accessed 20 April 2009].

Zawawi, S,Majid. S.(2001).The Information needs and seeking
          behavior of the IMR biomedical scientist.Malaysian Journal
          of Library and Information Science, vol.5, No1, pp:25-41.