رابطه بین هوش‌های چندگانه و ویژگی‌های شخصیتی با رویکردهای یادگیری راهبردی، سطحی و عمقی دانشجویان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی- دانشگاه پیام نور تبریز

2 استادبار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه و همچنین تعیین سهم هوش‌های چندگانه (هوش زبانی یا کلامی، منطقی- ریاضی، فضایی، موسیقایی، بدنی- جنبشی، درون فردی، میان فردی  و طبیعت گرایانه) و ویژگی‌های شخصیتی (برون‌گرایی، سازش‌پذیری، وظیفه‌شناسی، روان‌رنجورخویی و انعطاف‌پذیری یا پذیرابودن نسبت به تجارب جدید) در پیش­بینی رویکردهای یادگیری راهبردی، عمقی و سطحی دانشجویان بود. بدین منظور، 413 نفر از دانشجویان گروه های علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز (283 زن و 130 مرد) با روش نمونه­گیری تصادفی چند­ مرحله­ای انتخاب شدند و پرسشنامه­های هوش‌های چندگانه، پنج عامل اصلی شخصیت و رویکردها و مهارت های مطالعه توسط این دانشجویان تکمیل شدند. آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استاندارد یا همزمان برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی منفی و معنی‌دار بین هوش‌های زبانی یا کلامی، منطقی ریاضی، فضایی، درون فردی و طبیعت گرایانه و رویکرد یادگیری سطحی وجود دارد، ولی رابطه بین اکثر هوش‌ها با رویکردهای یادگیری عمقی و راهبردی مثبت و معنی‌دار بود. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ویژگی شخصیتی وظیفه‌شناسی، هوش کلامی یا زبانی و هوش میان‌فردی (با ارزش بتای منفی) عامل‌‌های پیش‌بینی‌کننده معنی‌داری برای رویکرد یادگیری راهبردی بودند. در پیش‌بینی رویکرد عمقی متغیرهایی نظیر هوش کلامی یا زبانی، پذیرا‌بودن نسبت به تجربه، هوش طبیعت‌گرایانه، وظیفه‌شناسی (با ارزش بتای مثبت) و هوش موسیقیایی و برون‌گرایی (با ارزش بتای منفی) از لحاظ آماری معنی‌دار بودند. بهترین عامل پیش‌بینی‌کننده برای رویکرد سطحی یادگیری دانشجویان هوش میان‌فردی بود و متغیرهای پذیرا‌بودن نسبت به تجربه، روان‌رنجورخویی، وظیفه‌شناسی، هوش کلامی یا زبانی و هوش موسیقیایی از لحاظ ارزش بتا در اولویت بعدی قرار داشتند. از بین این متغیرها، پذیرا بودن به تجربه، وظیفه‌شناسی، هوش کلامی و هوش موسیقیایی در پیش‌بینی رویکرد یادگیری سطحی بتای منفی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between multiple intelligence and personality characteristics with students’ Surface and deep strategic learning procedures

نویسندگان [English]

  • Akbar Rezaei 1
  • Javad mesrabadi 2
  • Ali Mohammadzade 3
چکیده [English]

The objective of the study was to investigate the relationship between the multiple intelligence (verbal, logical-mathematical, spatial, musical, physical kinetic, intrapersonal, interpersonal, naturalistic), and personality characteristics (extraversion, compatibility, conscientiousness, neuroticism, flexibility) in prediction of the students’ strategic surface and deep learning procedures. The statistical population included 413 human sciences students from TabrizPayamNoorUniversity. The sampling method was multistage random sampling. The sample size was (283 female and 130 male): to gather the data two questionnaires, namely five main personality factors, the study skills and procedures were used. To analyses the data, Pearson’s correlation coefficient and multiple regression were used. The result showed that there was not significant difference between, verbal, logical- mathematical, spatial, intrapersonal, naturalistic and surface strategic learning procedures. There was significant difference between multiple intelligence components and seep strategic learning procedures. The results of regression analysis showed that the conscientiousness, verbal, and interpersonal (with negative Beta value) were the meaningful predictors of strategic learning procedures. The best predicting factor for surface learning was interpersonal intelligence and openness, neuroticism, conscientiousness, verbal and musical ranked thereafter the predicting for deep learning, variables such as verbal, naturalistic, and conscientiousness (with positive Beta value) were statistically meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple intelligence
  • personal characteristics
  • surface and deep strategic learning procedures

 

 

رابطه بین هوش‌های چندگانه و ویژگی‌های شخصیتی با رویکردهای یادگیری راهبردی، سطحی و عمقی دانشجویان
دکتر اکبر رضائی
دکتر جواد مصرآبادی
دکتر علی محمدزاده

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه و همچنین تعیین سهم هوش‌های چندگانه (هوش زبانی یا کلامی، منطقی- ریاضی، فضایی، موسیقایی، بدنی- جنبشی، درون فردی، میان فردی و طبیعت گرایانه) و ویژگی‌های شخصیتی (برون‌گرایی، سازش‌پذیری، وظیفه‌شناسی، روان‌رنجورخویی و انعطاف‌پذیری یا پذیرابودن نسبت به تجارب جدید) در پیش‌بینی رویکردهای یادگیری راهبردی، عمقی و سطحی دانشجویان بود. بدین منظور، 413 نفر از دانشجویان گروه های علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز (283 زن و 130 مرد) با روش نمونه‌گیری تصادفی چند‌ مرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های هوش‌های چندگانه، پنج عامل اصلی شخصیت و رویکردها و مهارت های مطالعه توسط این دانشجویان تکمیل شدند. آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استاندارد یا همزمان برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی منفی و معنی‌دار بین هوشهای زبانی یا کلامی، منطقی ریاضی، فضایی، درون فردی و طبیعت گرایانه و رویکرد یادگیری سطحی وجود دارد، ولی رابطه بین اکثر هوش‌ها با رویکردهای یادگیری عمقی و راهبردی مثبت و معنی‌دار بود. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ویژگی شخصیتی وظیفه‌شناسی، هوش کلامی یا زبانی و هوش میان‌فردی (با ارزش بتای منفی) عامل‌های پیش‌بینی‌کننده معنی‌داری برای رویکرد یادگیری راهبردی بودند. در پیش‌بینی رویکرد عمقی متغیرهایی نظیر هوش کلامی یا زبانی، پذیرا‌بودن نسبت به تجربه، هوش طبیعت‌گرایانه، وظیفه‌شناسی (با ارزش بتای مثبت) و هوش موسیقیایی و برون‌گرایی (با ارزش بتای منفی) از لحاظ آماری معنی‌دار بودند. بهترین عامل پیش‌بینی‌کننده برای رویکرد سطحی یادگیری دانشجویان هوش میان‌فردی بود و متغیرهای پذیرا‌بودن نسبت به تجربه، روان‌رنجورخویی، وظیفه‌شناسی، هوش کلامی یا زبانی و هوش موسیقیایی از لحاظ ارزش بتا در اولویت بعدی قرار داشتند. از بین این متغیرها، پذیرا بودن به تجربه، وظیفه‌شناسی، هوش کلامی و هوش موسیقیایی در پیش‌بینی رویکرد یادگیری سطحی بتای منفی داشتند.

واژگان کلیدی: هوش‌های چندگانه، ویژگی‌های شخصیتی، رویکردهای عمقی یادگیری، رویکردهای سطحی یادگیری، رویکردهای راهبردی یادگیری و دانشجویان
مقدمه
تفاوت‌های فردی یادگیرندگان از نظر ویژگی‌های شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی همواره برای معلمان، استادان و پژوهشگران در حوزه روانشناسی تربیتی مسئله‌ای جدی بوده است. در دهه‌های اخیر هوارد گاردنر عقاید قدیمی در مورد ویژگی‌های شناختی و هوش را زیر سوال برد و نظریه هوش‌های چندگانه را مطرح کرد. در این نظریه هوش به عنوان یک عامل مهم تاثیرگذار در یادگیری در نظر گرفته می‌شود. گاردنر (1983) هوش را به عنوان توانایی حل مسائل یا ساختن چیزی با ارزش تعریف کرد و آن را متشکل از چندین سازه مستقل در نظر گرفت. در این نظریه به جای توانایی‌های چندگانه که با هم هوش را می‌سازند، هشت نوع هوش مجزا و مستقل از یکدیگر معرفی شده است. این هشت نوع هوش عبارتند از: زبانی یا کلامی ، منطقی- ریاضی ، فضایی ، موسیقایی ، بدنی- جنبشی ، درون فردی ، میان فردی و طبیعت گرایانه . سه نوع نخست هوش یعنی کلامی، منطقی- ریاضی و فضایی در نظریه‌های دیگر نیز مطرح شده بودند. با این حال، هوش‌های موسیقایی، بدنی- جنبشی، درون فردی، میان فردی و طبیعت‌گرایانه اختصاص به نظریه گاردنر دارند. صاحب نظران این کارکردهای اخیر را به عنوان بخشی از حیطه روانی- حرکتی یا بخشی از شخصیت در نظر می‌گیرند، ولی گاردنر آنها را به عنوان یک نوع هوش معرفی می‌کند. نظریه هوش‌های چندگانه در محیط‌های آموزشی با استقبال فراوان روبرو شده و مربیان برخی از مدارس فعالیت‌های آموزشی خود را بر اساس هوش‌های هشت گانه گاردنر سازمان داده‌اند (هوگان ، 2003). این نظریه بر حسب کارکردهای آموزشی تلاش می‌کند تا توان بالقوه افراد را به فعلیت برساند. از اینرو، این دیدگاه ممکن است برای رویکردهای آموزشی مفید واقع شود. نتایج بسیاری از پژوهش‌ها نیز حاکی از آن است که تحقق نظریه هوش‌های چندگانه می‌تواند خدمات بسیار مثبتی در پرورش استعدادهای یادگیرندگان و کارآمدی محیط‌های آموزشی داشته باشد. برای مثال، پژوهش فارنهام (2009) نشان داد که هوش‌های کلامی یا زبانی و منطقی- ریاضی با دانش عمومی همبسته‌اند. پیشقدم و معافیان (1386) یافتند که بین موفقیت معلمان زبان انگلیسی در تدریس و هوش زبانی یا کلامی، هوش اجتماعی و هوش موسیقیایی آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. اوزدلیک (2010) همبستگی مثبتی بین هوش‌های منطقی- ریاضی، دیداری- فضایی و میان‌فردی و پیشرفت تحصیلی در پایه ششم گزارش کرده‌اند. مطلب‌زاده و منوچهری (1387) گزارش کرده‌اند که تنها هوش منطقی- ریاضی رابطه معنی‌‌داری با مهارت خواندن و درک مطلب آی‌اِلتس دارد.
گاردنر (1989) بر این باور است که روابط مهمی بین انواع مختلف هوش‌ها و رویکردهای یادگیری وجود دارد. پژوهش‌ها هم نشان داده‌اند که رویکردهای یادگیری افراد با توجه به ویژگی‌های هوشی غالب آنها متفاوت است (هاروی ، ریچارد و متهو ، 1997؛ استفن ، 2004). یکی از معمول‌ترین توصیفات رویکردهای یادگیری، تمایز بین رویکرد راهبردی، عمقی و سطحی پردازش اطلاعات در موقعیت‌های یادگیری است (مارتون و سالجو ، 1976؛ اسنو ، کرونو و جکسون ، 1996). یادگیرندگان دارای رویکرد عمقی بر کسب معنی و درک مطالب تاکید می‌کنند. در مقابل، یادگیرندگان دارای رویکرد سطحی حفظ و یادآوری مطالب را مورد تاکید قرار می‌دهند (سیف، 1386). یادگیرندگانی که از رویکردهای پردازش عمقی استفاده می‌کنند به اطلاعاتی که آنها مطالعه می‌کنند یا مسائلی که تلاش می‌کنند حل کنند، به عنوان ابزاری برای فهمیدن محتوا می‌نگرند. آنها تلاش می‌کنند تا اطلاعات را به یک چهارچوب مفهومی بزرگ ربط بدهند. آنهایی که از رویکرد سطحی استفاده می‌کنند، به خودِ اطلاعات به عنوان محتوایی که بایستی بدون تلاش برای پیوند دادن به ایده‌های بزرگتر یاد گرفته شوند، می‌نگرند (اگن و کاوچک ، 2001). در رویکرد راهبردی نیز یادگیرنده با به کارگیری راهبردهای سازمان‌دهی مطالعه و مدیریت زمان، تلاش می‌کند تا به کسب موفقیت نایل آید. ویژگی این رویکرد، تمرکز بر استفاده از راهبردهایی است که یادگیرنده را در دستیابی به پیشرفت و موفقیت تحصیلی هدایت ‌کند. بنابراین، چنین یادگیرنده‌ای در صورتی که فهم عمیق مطلب و مرتبط ساختن و منسجم نمودن اندیشه‌ها و حقایق را مانعی در راه حصول پاداش بیرونی بداند و احساس کند که از لحاظ منابع زمانی در مضیقه است، امکان دارد که از فهم عمیق مطلب صرف نظر نماید. نتایج پژوهش‌ها (برای مثال منصوری، سلطانی شیرازی، راهمی، موسوی نسب و آیت الهی، 1382) همبستگی مثبتی بین معدل دانشجویان و استفاده از رویکرد راهبردی نشان داده‌اند. اگن و کاوچک (2001) نیز بر این باورند که رویکردهای سطحی و عمقی یادگیری نیز می‌توانند به موفقیت یادگیرندگان بینجامند. برای مثال، اگر آزمون معلم بر درک و فهم موضوع های درسی از سوی یادگیرندگان تاکید کند رویکرد عمقی یادگیری منجر به پیشرفت بالا می شود. ولی اگر آزمون معلم بر یادگیری واقعیت های خاص و حفظ کردن اطلاعات تاکید کند، آن گاه رویکرد سطحی یادگیری مفید خواهد بود.
پژوهش‌های مختلف (برای مثال، توماس و بین ، 1984؛ اسپیت و براون ، 1990؛ آلدرسون و وال ، 1993؛ چنگ ، 1997؛ فتح آبادی و سیف، 1386) نیز نشان داده‌اند که عوامل مختلفی بر چگونگی استفاده از رویکردهای مطالعه تأثیر می‌گذارند. شواهد نیز حاکی از آن است که افراد تمایل به کنار آمدن با موقعیت های یادگیری به شیوه خاص خود دارند (بیگز ، 2001؛ تایت ، انتوستیل و مک کین ، 1998). در این زمینه نقش ویژگی‌های شخصیت مورد توجه قرار گرفته است (شکری، کدیور، فرزاد و سنگری، 1385؛ شکری، کدیور، فرزاد و دانشورپور، 1385). پنج عامل بزرگ شخصیت شامل برون‌گرایی ، روان‌رنجورخویی ، باز بودن به تجربه یا انعطاف‌پذیری ، سازش‌پذیری و مسئولیت‌پذیری یا وظیفه شناسی هستند (پروین و جان ، 1381). نتایج پژوهش‌های مختلف حاکی از آن است که برخی از مولفه‌های شخصیت با رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و برخی دیگر با آن رابطه منفی دارند. برای مثال، پژوهش ایزدی و محمدزاده ملایی (1386) حاکی از آن است که متغیرهایی وظیفه‌شناسی، سبک‌های یادگیری مفهومی‌سازی و آزمایش‌گری فعال بهترین پیش بین عملکرد تحصیلی است. آتش‌روز، پاکدامن و عسگری (1387) نیز نشان دادند که پیشرفت تحصیلی با ویژگی‌های شخصیتی برونگرایی، سازش‌پذیری و وظیفه شناسی یا مسئولیت پذیری همبستگی مثبت ولی با روان‌رنجورخویی همبستگی منفی دارد. لایدرا ، پولمن و آلیک (2007) نیز گزارش کرده‌اند که پیشرفت تحصیلی با روان‌رنجورخویی رابطه منفی ولی با سازش‌پذیری همبستگی مثبت دارد. در پژوهش‌های دیگر به رابطه مثبت بین پیشرفت تحصیلی و برون‌گرایی (چامورو- پرموزیک و فارنهام، 2003)، وظیفه‌شناسی (واگرمن و فاندر ، 2007) باز بودن به تجربه یا انعطاف‌پذیری (کنارد ، 2006؛ فارسیدس و وودفیلد ، 2003) اشاره شده است.
در کل، پژوهش‌های مورد بحث ارتباط هوش‌های چندگانه و ویژگی‌های شخصیتی با رویکردهای یادگیری دانشجویان را نشان می‌دهند. غالب این پژوهش‌ها رابطه دو به دوی این متغیرها را در کشورهای دیگر مورد بررسی قرار داده‌اند. از اینرو، لازم است روابط چندگانه این متغیرها در بافت فرهنگی ایران نیز مورد بررسی قرار گیرد. امید اینکه نتایج حاصل از آن در بهبود یادگیری دانشجویان مفید باشد. بنابراین مطالعه حاضر تلاش می‌کند تا روابط بین هوش‌های چندگانه و ویژگی‌های شخصیتی با رویکردهای یادگیری دانشجویان ایرانی را بررسی کند. به طور مشخص هدف پژوهش حاضر یافتن پاسخ برای سوال‌های زیر بود:
1. چه ارتباطی بین هوش‌های چندگانه و ویژگی‌های شخصیتی با رویکردهای یادگیری دانشجویان وجود دارد؟
2. سهم هر یک از متغیرهای هوش‌های چندگانه و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان در پیش‌بینی رویکرد راهبردی، عمقی و سطحی یادگیری چقدر است؟

روش جامعه، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
در این پژوهش تعداد 413 نفر (283 زن و 130 مرد) از دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز از جمله دانشجویان رشته‌های روانشناسی، آموزش پیش دبستانی و دبستانی، زبان انگلیسی، مشاوره، ادبیات فارسی، علوم اجتماعی، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و مدیریت بازرگانی در سال تحصیلی 90- 1389 مورد مطالعه قرار گرفتند (میانگین سنی گروه نمونه 22 سال و 4 ماه و با انحراف معیار 28/5). برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای استفاده شد.

ابزارهای اندازه‌گیری
برای اندازه‌گیری متغیرهای مورد نظر در این پژوهش از پرسشنامه‌ هوش‌های چندگانه، رویکردها و مهارت‌های مطالعه و همچنین پرسشنامه پنج عاملی اصلی شخصیت استفاده شد.
پرسشنامه هوش‌های چندگانه: این پرسشنامه شامل 143 سوال بود که توسط یشیل و کورکماز (2010) برای سنجش هشت نوع هوش پیشنهادی گاردنر (زبانی یا کلامی، منطقی- ریاضی، فضایی، موسیقایی، بدنی- جنبشی، درون فردی، میان فردی و طبیعت‌ گرایانه) بر اساس پیشینه نظری و پژوهشی مرتبط تهیه شده است. آنها از رویکرد منطقی و آماری برای توسعه مقیاس خودگزارشی هوش‌های چندگانه استفاده کرده بودند. بدین صورت که ابتدا با استفاده از نظر صاحب‌نظران روایی محتوایی مقیاس‌ها را بررسی کرده و بعد از اجرا، تحلیل‌های آماری را برای توسعه مقیاس به کار برده بودند. رضایی (1390) مقیاس‌های مختلف این پرسشنامه را تحلیل عاملی کرد. در نتیجه این تحلیل 16 سوال‌ به دلیل بار عاملی پایین‌تر از 3/0 و همچنین بار عاملی مشترک بر روی بیش از یک عامل حذف شدند. در این پرسشنامه برای نمره‌گذاری پاسخ‌ سوالات از مقیاس پنج‌درجه‌ای استفاده شد (همیشه=5، معمولاً=4، نسبتاً=3، بعضی وقت‌ها=2 و به ندرت=1). یشیل و کورکماز (2010) ضریب آلفای مقیاس‌‌های پرسشنامه را در دامنه‌ای بین 78/0 تا 96/0گزارش کرده‌اند. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرانباخ برای خرده‌مقیاسهای پرسشنامه هوش‌های چندگانه در دامنه‌ای بین 87/0 تا 95/0 و ضریب همبستگی بعد از چهار هفته بازآزمایی در دامنه‌ای بین 68/0 تا 89/0 به دست آمد. تعداد سوال‌ها و نتایج حاصل از روش همسانی درونی (ضرایب آلفای کرانباخ) و بازآزمایی هر کدام از خرده مقیاس ها در جدول 1 نشان داده شده است. هر یک از این هشت خرده‌مقیاس هوش‌های چندگانه گاردنر در ادامه به صورت مختصر توضیح داده شده است (یشیل و کورکماز، 2010؛ گاردنر، 1999؛ اسمیت ، 2002؛ سیف، 1386، 1384؛ وولفولک ، 2004):
1. هوش زبانی یا کلامی: هوش زبانی یا کلامی شامل حساسیت به زبان گفتاری یا نوشتاری، توانایی یادگیری زبان‌ها، اندیشیدن در قالب کلمات و استفاده از زبان به طور موثر برای فهماندن مقاصد خود به دیگران و درک مقاصد آنان جهت دستیابی به اهداف خاص می‌باشد. نویسندگان، روزنامه‌نگاران، شعرا و سخنوران در بین کسانی هستند که گاردنر فکر می‌کند هوش کلامی بالایی دارند.
2. هوش منطقی- ریاضی: هوش منطقی- ریاضی شامل توانایی درک اصول علت و معلولی، ظرفیت و توانایی تحلیل مسائل و مشکلات به صورت منطقی، توانایی استدلال کمی و ریاضی، انجام عملیات ریاضی می‌باشد. به عبارت دیگر، هوش منطقی- ریاضی به توانایی تشخیص الگوها، استدلال استقرایی و تفکر منطقی اشاره می‌کند. این نوع هوش اغلب با تفکر علمی و ریاضی تداعی می‌شود.
3. هوش موسیقیایی: هوش موسیقیایی شامل توانایی پردازش ذهنی موسیقی برای شناسایی الگوها و همچنین توانایی بخاطر سپردن این الگوها و حتی دستکاری و کنترل این الگوها، مهارت در آفریدن و نقد و بررسی الگوهای موسیقیایی و ارج‌گذاری موسیقی می‌باشد. بر اساس نظر گاردنر هوش موسیقیایی اغلب ساختاری موازی با هوش کلامی یا زبانی دارد.
4. هوش بدنی- جنبشی: هوش بدنی- جنبشی شامل توانایی استفاده ماهرانه از حرکات بدن و کار‌کردن با اشیاء، توانایی استفاده از قسمتی یا تمامی بدن برای حل یک مسئله یا تولید یک فرآورده می‌باشد.
5. هوش فضایی: هوش فضایی شامل توانایی بازنمایی جنبه‌های فضایی دنیا در ذهن خود، توانایی تشخیص جزئیات امور و تجسم و تغییر اشیاء دیداری به طور ذهنی و همچنین توانایی تفکر سه‌بعدی می‌باشد.
6. هوش میان‌فردی: هوش میان‌فردی به توانایی درک قصدها، انگیزه‌ها و تمایلات دیگران و تعامل اثربخش با آنها اشاره می‌کند. درک اشخاص دیگر یعنی اینکه آنها چه کار می‌‌توانند انجام دهند، چگونه با دنیا و دیگران رابطه برقرار می‌‌کنند، واکنش احتمالی آنها چیست، چه چیزی را دوست دارند، از چه چیزی اجتناب می‌‌کنند و چه احساسی دارند. این نوع هوش امکان می‌دهد تا افراد به طور موثری با دیگران کار کنند. مربیان فروشندگان، روحانیون، سیاستمداران و مشاوران همگی هوش میان‌فردی بالایی را نیاز دارند.
7. هوش درون‌فردی: هوش درون‌فردی شامل توانایی آگاه شدن از احساس‌ها، انگیزه‌ها و امیال خود و هدایت اثر بخش زندگی می‌باشد (دانستن اینکه چه کسی هستید، توانایی‌ها و ناتوانی‌های شما در چیست، آرزوها و هدف هایتان کدام‌اند، چه احساسی دارید، از چه چیزی اجتناب می‌کنید، و در شرایط مختلف چگونه واکنش نشان می‌دهید).
8. هوش طبیعت‌گرایانه: هوش طبیعت‌گرایانه شامل توانایی مشاهدة الگوها در طبیعت و درک نظام‌های طبیعی و دنیای مدرن از راه تمیز قائل‌شدن بین موجودات زنده و غیر زنده و اشیای ساخته شده دست انسان و دسته بندی کردن آنها می‌باشد.

جدول 1 ضرایب آلفا و پایایی بازآزمایی برای خرده‌مقیاس‌های پرسشنامه هوش‌های چندگانه در پژوهش حاضر
خرده‌ مقیاس‌ها تعداد سوال ها ضریب آلفا پایایی بازآزمایی
هوش کلامی یا زبانی 14 88/0 77/0
هوش منطقی- ریاضی 21 95/0 89/0
هوش موسیقیایی 15 91/0 78/0
هوش بدنی- جنبشی 9 90/0 86/0
هوش فضایی 17 94/0 73/0
هوش میان‌فردی 16 87/0 68/0
هوش درون‌فردی 17 91/0 83/0
هوش طبیعت‌گرایانه 18 93/0 82/0
پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت ((BFI؛ جان و سریواستاوا ، 1999): این پرسشنامه از 44 سوال تشکیل شده است وپنج عامل اصلی شخصیت یعنی برون‌گرایی (8 ماده)، سازش‌پذیری (9 ماده)، وظیفه‌شناسی (9 ماده)، روان‌رنجورخویی (8 ماده) و پذیرابودن نسبت به تجارب جدید (10 ماده) مورد سنجش قرار می دهد. سوال های پرسشنامه به صورت بسته پاسخ و شامل پنج گزینه (کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملاً موافقم) است که بعضی از سوال ها به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. نصرت‌آبادی، جوشن‌لو و جعفری کندوان (1385) برای بررسی روایی صوری پرسشنامه از 6 متخصص نظرخواهی کرده‌اند که همگی توان سنجش ابعاد پنج‌گانه شخصیت با این پرسشنامه را تایید کرده‌اند. همچنین در پژوهش آنها ضرایب آلفای کرانباخ برای مقیاس‌های پرسشنامه در دامنه‌ای از 61/0 تا 8/0 گزارش شده است. در پژوهش حاضر نیز ضرایب پایایی پنج عامل شخصیتی به شرح زیر به دست آمد: برون‌گرایی (72/0)، سازش‌پذیری (61/0)، وظیفه‌شناسی (76/0)، روان‌رنجورخویی (81/0) و پذیرابودن نسبت به تجارب جدید (75/0).
سیاهة رویکردها و مهارت های مطالعه : این پرسشنامه توسط تایت، انتوستیل و مک‌کیون در سال 1998 برای اندازه گیری رویکردهای سطحی و عمقی و راهبردی یادگیری ساخته شده است که شامل 52 سوال می باشد. در پژوهش حاضر دانشجویان بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرتی از کاملاً موافقم (5) تا کاملاً مخالفم (1) به سوال‌ها پاسخ دادند. در رویکرد یادگیری عمقی خرده مقیاس‌ها عبارت بودند از: جستجوی معنی، اندیشه‌های مرتبط، استفاده از شواهد و علاقه به نظریه‌ها. رویکردهای سطحی هم شامل خرده مقیاس‌های بی‌هدفی، به یادسپاری نامربوط، برنامه تحصیلی محدود و ترس از شکست بود. در رویکرد راهبردی نیز مطالعه منظم، مدیریت زمان، هشیاری در برابر تقاضاهای تکلیف، دستیابی و کنترل و تنظیم اثربخشی مورد سنجش قرار می‌گیرد. انتویستل، تایت و مک‌کیون (2000) ویژگی‌های روانسنجی این پرسشنامه را با استفاده از داد‌ه‌های جمع‌آوری شده از 1284 دانشجو بررسی کرده‌اند. نتایج این پژوهش ضمن تأیید ساختار عاملی پرسشنامه بر اساس مبانی نظری موجود، ضریب پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) رویکردهای عمقی و سطحی و راهبردی را به ترتیب 84/0، 80/0 و 68/0 نشان می‌دهد. در پژوهش حاضر ضریب پایایی آلفای کرانباخ برای رویکردهای عمقی، سطحی و راهبردی یادگیری به ترتیب برابر 84/0، 81/0 و 87/0 به دست آمد.

روش اجرا
در این پژوهش بعد از کسب مجوز لازم از مسئولان مربوطه، ابتدا پرسشنامه ها در یک مقیاس کوچکتر به صورت مقدماتی اجرا شدند و قابلیت فهم، اشکالات سوال‌ها و ضرایب پایایی مقیاس‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. بلافاصله بعد از اجرای مقدماتی و رفع ابهامات و اشکالات، اجرای اصلی بر اساس دستورالعمل های مربوطه برای دانشجویان گروه نمونه در شرایط یکسان صورت گرفت. برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده در این پژوهش از روش های آماری آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار SPSS-18 استفاده شد.

یافته‌ها
برای بررسی همبستگی بین هوشهای چندگانه و ویژگی‌های شخصیتی با رویکردهای یادگیری دانشجویان از آزمون همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شد. ضرایب همبستگی صفر مرتبه این متغیرها در جدول 2 ارائه شده است.

جدول 2 ضرایب همبستگی هوش‌های چندگانه و ویژگی‌های شخصیتی با رویکردهای یادگیری دانشجویان

شخصیت

رویکردهای یادگیری روان رنجورخویی برون گرایی پذیرا بودن نسبت به تجربه سازش پذیری وظیفه شناسی
رویکرد سطحی **36/0 **19/0- **34/0- **19/0- **34/0-
رویکرد عمقی **23/0- *11/0 **47/0 **23/0 **45/0
رویکرد راهبردی **35/0- **23/0 **35/0 **34/0 **68/0

انواع هوش‌ها
کلامی یازبانی منطقی- ریاضی موسیقایی بدنی- جنبشی فضایی میان فردی درون فردی طبیعت گرایانه
**30/0- **19/0- 07/0 05/0 **17/0- 01/0- **28/0- *14/0-
**51/0 **41/0 *12/0 **26/0 **40/0 **35/0 **49/0 **45/0
**51/0 **43/0 10/0 **31/0 **35/0 **46/0 **56/0 **27/0
01/0p< ** و 05/0* p< (آزمون دو دامنه)
همانطور که در جدول 2 مشاهده میشود ضرایب همبستگی بین اغلب خردهمقیاس‌های هوش با رویکرد یادگیری سطحی منفی ولی با رویکردهای یادگیری عمقی و راهبردی مثبت و معنی‌دار است. تنها استثناء بر این قاعده هوش‌های موسیقیایی، بدنی- جنبشی و میانفردی بودند. برای این سه نوع هوش رابطه معنی‌داری با رویکرد سطحی به دست نیامد. هوش موسیقیایی علاوه بر رویکرد سطحی با رویکرد راهبردی نیز رابطه معنیداری نداشت. ویژگیهای شخصیتی برون‌گرایی، پذیرا‌بودن نسبت به تجربه، سازش‌پذیری و وظیفه‌شناسی با رویکرد یادگیری سطحی رابطه منفی ولی با رویکردهای یادگیری راهبردی و عمقی رابطه مثبت و معنی‌دار داشتند. بر عکس این نتایج برای رابطه بین رویکردها با ویژگی شخصیتی روان‌رنجورخویی به دست آمد.
برای تعیین سهم هر یک از خرده‌مقیاس‌های پرسشنامه خودگزارشی هوش‌های چندگانه (زبانی یا کلامی، منطقی- ریاضی، فضایی، موسیقایی، بدنی- جنبشی، درون فردی، میان فردی و طبیعت‌گرایانه) و ویژگی‌های شخصیتی (برون‌گرایی، سازش‌پذیری، وظیفه‌شناسی، روان‌رنجورخویی و پذیرابودن نسبت به تجارب جدید) در پیش‌بینی رویکردهای راهبردی، عمقی و سطحی یادگیری دانشجویان از تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان یا استاندارد استفاده شد. در رگرسیون چندگانه همزمان یا استاندارد همه متغیرهای پیش بین به طور همزمان وارد تحلیل می شوند و هر متغیر پیش بین بر اساس توان پیش‌بینی خودش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد (سرمد، بازرگان و حجازی، 1378؛ پالانت ، 2007؛ ترجمة رضایی، 1389). تحلیل‌های مقدماتی به منظور اطمینان از عدم تخطی از مفروضه‌های نرمال بودن، خطی‌بودن، هم‌خطی و یکسانی پراکندگی انجام شد. مقادیر گزارش شده برای ضریب تحمل و عامل افزایش واریانس (VIF) (جدول 5، 8 و 11) و همچنین بررسی نمودار پراکنش و نمودار احتمال بهنجاری و نمودار پراکنش پس‌ماندهای استاندارد شده حاکی از آن بود که از این مفروضه‌ها تخطی نشده است.
در این پژوهش برای پیش‌بینی رویکرد راهبردی یادگیری مدل معنی‌داری بدست آمد (587/0=2R؛ 638/30=(280و 13) F؛ 0001/0=P) که جداول 3 و 4 آن را نشان می‌دهند. جدول 5 نیز سهم هر یک از متغیرهای وارد شده به مدل در پیش‌بینی رویکرد راهبردی یادگیری را نشان می دهد. همانطور که در جدول 5 مشاهده می‌شود در این مدل آماره t سه متغیر از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد. از بین این متغیرها، ویژگی شخصیتی وظیفه‌شناسی دارای ارزش بتای بالاتر بود (482/0=بتا، 0001/0>P). متغیرهای هوش کلامی یا زبانی و هوش میان‌فردی از لحاظ ارزش بتا در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. لازم به ذکر است که هوش میان‌فردی دارای ارزش بتای منفی بود (به جدول 5 مراجعه شود). بقیه متغیرها سهم معنی‌داری در پیش‌بینی رویکرد یادگیری راهبردی نداشتند.

جدول 3- خلاصة نتایج تحلیل رگرسیون استاندارد یا همزمان برای رویکرد یادگیری راهبردی
مدل R