تحلیل رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و سطوح یادگیری سازمانی در بین اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 89-1388

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، خوراسگان(اصفهان)، ایران.

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 دانش‌آموخته‌کارشناسی ارشد مدیریت‌آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، دانشکده علوم‌تربیتی‌وروانشناسی، خوراسگان(اصفهان)، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ابعاد مدیریت دانش با سطوح یادگیری سازمانی در بین اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان انجام شده است. روش پژوهش علی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان تشکیل می­دادند که با کمک جدول تعیین حجم کوهن و همکاران (2000)، 217 نفر از اعضاء هیئت علمی به شیوه نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از دو پرسشنامه­ی مدیریت دانش حسین قلی­زاده و همکاران (1384) و یادگیری سازمانی واتکینز و مارسیک (2003) استفاده گردید. به منظور تحلیل داده­های گردآوری شده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه گام­به­گام، تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون شفه و مدل سازی معادله ساختاری استفاده گردید. یافته­های بدست آمده نشان داد که بین ابعاد مدیریت دانش با سطوح یادگیری سازمانی در سطح 05/0≥ p رابطه معنادار وجود دارد. همچنین از بین سطوح یادگیری سازمانی به ترتیب سطح فردی و سطح گروهی بهترین پیش­بینی کننده­های مدیریت دانش می­باشند. به علاوه تحلیل واریانس چند متغیره گویای عدم تفاوت بین نظرات اعضاء هیئت علمی در مورد ابعاد مدیریت دانش بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، مرتبه علمی و سابقه خدمت و وجود تفاوت در مورد سطح سازمانی در دانشگاه اصفهان بر حسب مرتبه علمی و سابقه خدمت بود. همچنین نتایج حاصل از مدل­سازی معادله ساختاری حاکی از تأثیر مستقیم یادگیری سازمانی بر مدیریت دانش با شاخص­های برازش مناسب بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of the relationship between knowledge management dimensions and organizationl learning levels between faculty members of Esfahan university educational year of 2009-2010

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Nadi 1
  • Hasan Ali Bakhtiar Nasrabadi 2
  • Maryam Farahmandpour 3
چکیده [English]

The objective of the study was to determine the relationship between knowledge management dimensions and organizational learning levels among the board of academic members at Esfahan university. The statistical population included all the academic members at Esfahan university, 500 people out of which using cohen et al, table 217 people was chosen through simple random sampling. The research method was causal comparative-correlation. To gather the data two questionnaires: knowledge management (Golizadeh et al.), organizational learning (Watkins & marsik)were used. To test the hypotheses inferential statistic such as Pearson correlation coefficient, stepwise multiple regression, multivariate analysis of variance (MANOVA), Scheffe test and structural equation modeling were used. Findings indicated a statistically significant relationship between dimensions of  knowledge management and levels of organizational learning ().The results of stepwise multiple regression indicated that the individual level and group level were the best predictors of knowledge management. No significant difference was found between faculty members' comments on knowledge management dimensions based on their sex, field of study, university degree, teaching level and working backgrounds. But there was a significant difference between their comments on organizational level based on teaching level and working backgrounds. The results of  the structural equation modeling indicated that organizational learning had direct effect on knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Organizational Learning
  • Faculty Members

«علوم تربیتی»

سال چهارم ـ شماره 13 ـ بهار 1390

ص. ص. 146- 123

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و سطوح یادگیری سازمانی در بین اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 89-1388

 

دکتر محمدعلی نادی[1]

دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی[2]

مریم فرهمند پور[3]

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ابعاد مدیریت دانش با سطوح یادگیری سازمانی در بین اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان انجام شده است. روش پژوهش علی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان تشکیل می­دادند که با کمک جدول تعیین حجم کوهن و همکاران (2000)، 217 نفر از اعضاء هیئت علمی به شیوه نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از دو پرسشنامه­ی مدیریت دانش حسین قلی­زاده و همکاران (1384) و یادگیری سازمانی واتکینز و مارسیک (2003) استفاده گردید. به منظور تحلیل داده­های گردآوری شده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه گام­به­گام، تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون شفه و مدل سازی معادله ساختاری استفاده گردید. یافته­های بدست آمده نشان داد که بین ابعاد مدیریت دانش با سطوح یادگیری سازمانی در سطح 05/0≥ p رابطه معنادار وجود دارد. همچنین از بین سطوح یادگیری سازمانی به ترتیب سطح فردی و سطح گروهی بهترین پیش­بینی کننده­های مدیریت دانش می­باشند. به علاوه تحلیل واریانس چند متغیره گویای عدم تفاوت بین نظرات اعضاء هیئت علمی در مورد ابعاد مدیریت دانش بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، مرتبه علمی و سابقه خدمت و وجود تفاوت در مورد سطح سازمانی در دانشگاه اصفهان بر حسب مرتبه علمی و سابقه خدمت بود. همچنین نتایج حاصل از مدل­سازی معادله ساختاری حاکی از تأثیر مستقیم یادگیری سازمانی بر مدیریت دانش با شاخص­های برازش مناسب بوده است.

 

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، اعضاء هیئت علمی

مقدمه

آیا این مطلب که یادگیری سازمانی[4] و مدیریت دانش[5] از هدف یکسان یعنی تسهیل اقدامات مؤثر برخوردارند فقط یک اتفاق است یا چیزی بیش از آن؟ آیا این دو حیطه به یک معنا دو روی یک سکه را تشکیل می­دهند؟ به پیشنهاد مقاله حاضر این دو رویکرد دخیل در افزایش سرمایه­های عقلانی و ظرفیت و قابلیت­های انسانی برای اقدامات مؤثر مکمل هم هستند. تعجبی ندارد که هر دوی یادگیری سازمانی و مدیریت دانش توان بالقوه لازم برای نیل به سطوح بالای اثر بخشی را ارائه می­کنند. با این حال آنچه مشخص نمی­باشد تأثیر ناشی از یکپارچه کردن این دو حیطه در یک سیستم متحد می­باشد. به لحاظ تاریخی این دو حیطه از سوی مدافعان مربوط به خود دو حیطه مجزا محسوب می­شوند. اما با این وجود، شباهت­های بالقوه موجود میان یادگیری سازمانی و مدیریت دانش می­تواند شیوه­ای نیرومند را برای هدایت سرمایه­های عقلانی سازمان در اختیار مدیران قرار دهد (کاوالری[6]، 2004). آنچه همگرایی قریب‌الوقوع این دو گروه را بسیار جالب می­سازد آن است که هر کدام نفع بسیار از این همگرایی می­برند. اما هیچکدام آن را مشاهده نمی­کنند. هر کدام از این دو گروه با دامنه علایق محدود خود دست و پنجه نرم می­کنند و به ندرت توقف می­کنند تا احتمالات بین رشته­ای را مد نظر قرار دهند (مک‌الروی[7]، 2000).

براون و وودلند[8] (1999) از مکتب یادگیری سازمانی به طور ساده ادعا کرده­اند که یادگیری فرایند اکتساب دانش است در حالیکه آلی[9] (1997) از مکتب مدیریت دانش معتقد است که هر یک از ابعاد دانش دارای یک فعالیت یادگیری مرتبط به خود است که از آن حمایت می­کند. با در نظر گرفتن یک دیدگاه گسترده­تر، ایجاد و تولید دانش نتیجه نهایی فرایند یادگیری محسوب می­شود و بالعکس یادگیری هنگامی روی می­دهد که در مورد ایجاد، اشتراک و استفاده از دانش صحبت شود (لورمنز[10]، 2002). تعریف به عمل آمده از سوی سوان و همکارانش[11] (1999) در خصوص مدیریت دانش یکی از بهترین تعاریف در این­ باره محسوب می­شود زیرا به شرح مقاصد مدیریت دانش پرداخته و آن را در جایگاه سازمانی مناسب قرار می­دهد: «مدیریت دانش هر گونه فرایند یا عمل تولید، کسب، ذخیره‌سازی، اشتراک و کاربرد دانش در کل سازمان به منظور ارتقاء یادگیری و عملکرد در سازمان می­باشد. عبارت «در کل سازمان» اشاره به لحاظ کردن دانش ضمنی دارد. دانشی که در اذهان افراد وجود دارد بر خلاف دانشی که کدگذاری و مستندسازی می­شود (واعظی و متولی حبیبی، 1385).

دانش در سازمان به اشکال مختلف و در مکان­های مختلف وجود دارد اما این در نهایت خود افراد هستند که باید شیوه­های جدید انجام امور را فرا گیرند. در عین حال که آماده یادگیری زدایی گذشته هستند. که این یک الویت اساسی برای افراد محسوب می­شود. زیرا آنها عوامل اصلی دانش صریح و دانش ضمنی هستند (گرانت[12]، 1996). یادگیری سازمانی مبنای لازم جهت شناخت و بهبود منابع و توانمندی­های مورد نیاز را در اختیار سازمان­ها می­گذارد. منابع به شکل مدیران و دیگر کارکنان، دانش، توانمندی­ها و ویژگی­های خاص سازمان، مبنای لازم جهت عملکرد و تداوم عملکرد سازمانی را فراهم می­سازد (آیزنهارت و مارتین[13]، 2000). به طور خاص یادگیری سازمانی موجب ارتقاء منابع ناملموس می‌شود که به نوبه خود موجب افزایش راهبردهای بالقوه­ای می­گردد که سازمان می­تواند از آنها بهره گیرد (هیت و همکاران[14]، 2000).

دیبلا و همکارانش[15] (1996) یادگیری سازمانی را تحت عنوان ظرفیت یا فرایند­های قرارگرفته در درون یک سازمان برای حفظ یا بهبود عملکرد بر مبنای تجربه تعریف کرده­اند. این فرایند شامل اکتساب دانش (ایجاد یا رشد مهارت­ها، بینش­ها و تعبیر و تفسیرها)، اشتراک دانش (انتشار دانش فراگرفته شده توسط فرد به دیگران) و استفاده از دانش (یکپارچه‌سازی دانش به گونه­ای که جذب شده، به شکل گسترده در دسترس قرار گرفته و قابل تعمیم بخشی به شرایط جدید باشد) می­باشد (کوشتانزو و تزومپا[16]، 2008). شاید بنیادی ترین تمایز در اشکال دانش در یادگیری سازمانی این باشد که آیا دانش 1- صرفا به عنوان یک باور در ذهن یک فرد است، 2- در میان شرکت کنندگان در یک گروه کاری مشترک است یا، 3- در سطح سازمان مورد پذیرش و استفاده واقع شده است، این سه تمایز سطوح یادگیری فردی، گروهی و سازمانی را نشان می­دهند (سانچز، 2005).

از نظر صاحب‌نظرانی همچون مارکوارت (1385)، بارگوین (1995) و کراسان و همکاران[17] (1999) شیوه ارتباط و سازمان­دهی افراد با یکدیگر ایجاد سطوح متعدد یادگیری را در پی دارد: فردی، گروهی و سازمانی. هر چند یادگیری فرایندی فردی است اما در سازمان و از طریق فرایندی جمعی روی می­دهد و در نتیجه یک فرایند اجتماعی نیز محسوب می­شود (تاکر و همکاران[18]، 1996). انتقال دانش در سطح فراتر از سطح فردی، عموماً در بردارنده فرایند­های اجتماعی مهمی همچون اشتراک، تعبیر و تفسیر، تلفیق اطلاعات و ذخیره این اطلاعات می­باشد تا به رغم ترک شغل­های فردی تداوم یابد. بنابراین در هنگام تجزیه و تحلیل و انتقال دانش در سطوح فراتر از سطح فردی پای فرایند­های اجتماعی مهم به میان کشیده می­شود. اشتراک دانش نقش مهمی را در انتقال دانش بر عهده دارد (کراسان و همکاران، 1999).

افزون بر این، ظرفیت جذب سازمانی به معنای توانایی در درک ارزش، تلفیق و بکار بردن دانش در جهت هدف­های سازمانی، می­تواند از طریق اشتراک دانش در میان کارکنان افزایش یابد. طی فرایند­های تعاملی اشتراک دانش، دانش فردی کم­کم به دانش سازمانی تبدیل شده و ظرفیت جذب افزایش می­یابد و هر چه این سطح بالاتر باشد، توانایی سازمان در تولید، یادگیری و استفاده از دانش جدید افزایش خواهد یافت (گائو[19]، 2004).

 به گفته­ی لورمنز (2002) بسیاری از سازمان­ها یادگیری حاصل نکرده­اند و به تکرار اشتباهات و اتخاذ تصمیمات غیرهوشمندانه می­پردازند. مهم­تر از همه شیوه­های قدیمی فکری که باعث این شکست‌ها می­شوند به بحث گذاشته نمی­شوند. لورمنز، یک مثال در این خصوص را که توسط بروان و وودلند (1999) فراهم شده است، عنوان می­کند. بروان و وودلند به مطالعه یک شرکت تولید دارو در انگلستان پرداخته­اند. در این شرکت دانش فقط در سطح فردی وجود داشته است که به سیستم­های بازخوردی ضعیف و تولید دانش اندک انجامیده است. دانش به عنوان یک مؤلفه قابل اداره شناخته نشده است و میلی برای کسب دانش در سطوح بالاتر به چشم نمی­خورده است. آنها دریافتند که پدید آمدن یک فرهنگ یادگیری نه تنها موجب تولید دانش جدید می­شود که بلکه از فقدان دانش تا حد زیادی ممانعت می­کند. فقدان دانش یک موضوع مهم برای سازمان­های دانش محور قلمداد می­شود که از یک سیستم رسمی مدیریت دانش بهره‌مند نیستند.

در مقاله حاضر از الگوی فرایندی مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی[20] (1994) که در شکل 1 نشان داده شده است، به عنوان چارچوبی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. زیرا این الگو یک دانش محلی و تا حد زیاد ضمنی را با یک دانش جهانی، برونی­سازی شده و عینی به عنوان چشم‌انداز آشتی می­دهد (جیسون و شلفر[21]، 2007).

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلق دانش سازمانی به عنوان یک فرایند شامل دو بعد هستی شناسی و دانش شناسی می­باشد. اولین بعد شامل یادگیری در سطح فردی، گروهی و سازمانی است و دومین بعد دو نوع دانش یعنی دانش ضمنی و صریح را مورد بررسی قرار می­دهد. مارپیچ خلق دانش از سطح فردی شروع می­شود و به سطح گروهی و سازمانی حرکت می­کند و در همان زمان فرایند تبدیل از دانش ضمنی به دانش صریح و بالعکس اتفاق می­افتد (افرازه، 1386). چندین مدل تبدیل دانش در مارپیچ خلق دانش اتفاق می­افتد: اجتماعی سازی، برونی سازی، ترکیب و درونی سازی. همه این نتایج وابسته به یکپارچه شدن (تلفیق) مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در استراتژی دانش سازمانی است، به شرط آنکه سازمان­ها واقعاً در حفظ مزیت رقابتی شان جدی باشند (نوناکا و تاکوچی، 1385). پابلس[22] (2002) مدیریت دانش را فرایندی می­داند که دانش سازمان را در اختیار می­گیرد و آن را در ترویج نوآوری از طریق مارپیچ یادگیری سازمانی استفاده می­کند.

هر چند وجود هر یک از مدل­های انتقال دانش خود به صورت مجزا برای یادگیری سازمانی ضروری و هر کدام در شرایط و موقعیت خاص یادگیری می­تواند مؤثر واقع گردد، ولیکن به طور کلی تعامل هر چهار حالت و یا از یک حالت به حالت دیگر لازمه یادگیری سازمانی است که این تعامل فرایند چرخشی بین دو یا تمامی حالت­ها می­باشد. بنابراین لازمه یادگیری در سازمان­های یادگیرنده از حالت اجتماعی سازی شروع و با حالت درونی سازی تکمیل و ادامه می­یابد. هر چند فرد با اندوخته تجارب، مدل­های ذهنی، مهارت­های فردی و ... در کانون آن قرار دارد، ولیکن ضرورت یادگیری سازمانی در نتیجه تعامل افراد در گروه و یا تیم­های کاری اتفاق می­افتد (اصیلی و همکاران، 1386).

به همین دلیل در دانشگاه یادگیرنده، یادگیری محدود به یادگیری دانشجو نبوده بلکه یادگیری شامل سه سطح فردی (اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و دیگران) یادگیری در سطح تیمی (تیم­ها و گروه­های دانشگاهی) و یادگیری در سطح سازمانی (یادگیری سازمانی) می­شود (رالی[23]، 1998). با تشکیل تیم و تعامل اعضای هیئت علمی و دانشجویان با یکدیگر به تدریج کارکرد تیم به گونه­ای بیش از مجموع کارکردهای تک تک افراد خواهد شد به این پدیده هم­افزایی گویند. این هم­افزایی می­تواند سطوح بالای بهره­وری را برای دانشگاه و اعضای آن به دنبال داشته باشد (حسن زاده، 1387). مدیریت دانش نیز، بستر لازم را فراهم می­نماید که سازمان به سمت سازمان یادگیرنده پیش رود و از طرفی ایجاد سازمان دانش مدار از طریق یادگیری است. برای بسیاری از مشاوران، سازمان دانش مدار عملاً مشابه سازمان یادگیرنده است (رادینگ، 1383).

واتکینز و مارسیک[24] (1993و1996) سازمان یادگیرنده را تحت عنوان یادگیری مستمر به منظور پیشرفت مستمر از طریق قابلیت متحول سازی سازمانی تعریف کرده­اند. از نظر آنها دو رکن اصلی سازمان یعنی افراد و ساختار به عنوان ارکان متعامل تغییر و توسعه سازمانی مطرح هستند، «این دو پژوهشگر در مدل خود هفت شاخص سازمان یادگیرنده را در سطح فردی، تیمی و سازمانی معین نموده‌اند: یادگیری مستمر، کاوش و گفتگو، یادگیری تیمی، توانمند سازی، سیستم در برگیرنده، پیوند سیستمی و رهبری استراتژیک» (جمالی و همکاران[25]، 2009). (شکل 2)

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفارت و مارسیک[26] (1996) مدیریت دانش را یکی از استراتژی­های جدید برای تقویت دارایی فکری سازمان یادگیرنده می­دانند از نظر آنها اشاعه دانش در سازمان، جزء مکمل سازمان یادگیرنده است. باقری­نژاد و قهاری (1386) نیز بیان می­کنند، سازمان­های یادگیرنده مانند یک هدف برای مدیریت دانش هستند و مدیریت دانش توسعه و پیشرفت برای سازمان­های یادگیرنده را تضمین می­کند. به طور کلی مفهوم مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده بیشتر مانند دو روی یک سکه می­باشند، یعنی هر چه قدر یادگیری بیشتر باشد، دانش بدست آمده بیشتر می­شود و برنامه­های آموزشی سازمانی در قالب مدیریت دانش گنجانده می­شوند. از نظر نعمتی (1385) سازمان یادگیرنده مطلوب­ترین محیطی است که در آن مدیریت دانش، می­تواند ظهور نموده و گسترش یابد. بنابراین هدف نهایی سازمان یادگیرنده آن است که به افراد سازمانی بیاموزد چگونه به طور مستمر یادگیری و افزایش دانش را درون سازمان و در فرایند­های کاری، هدف اصلی خود قرار دهند بدین منظور استفاده از مدیریت دانش در سطوح مختلف ابزار کلیدی سازمان یادگیرنده است.

 اما باید توجه داشت که مدیریت دانش و یادگیری سازمانی فرایندهایی چالش­انگیز هستند؛ زیرا شناخت ارزش آنها مشکل بوده و بکارگیری مطلوب آنها به نحوی که برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد نماید، دشوارتر است. با پیشرفت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند دهه گذشته ابزارها و شیوه­های نوینی را فرا روی نهادهای علمی قرار داده و آنان را در زمینه اطلاعات و استفاده از سرمایه­های دانشی به چالش کشاینده است (نعمتی، 1385).

با اینکه دانشگاه­ها خود مخازن دانش هستند؛ تا به امروز هیچ گونه کنترلی بر روی دانش غیر مکتوب-دانش موجود در اذهان- صورت نگرفته و اطلاعات مدون تولید شده در داخل نیز به ندرت به گونه­ای نظام­مند مدیریت شده است. از سوی دیگر با توجه به حجم بالای دانش ناب و ناملموس تولید شده توسط دانشگاه­ها به دنبال نبود ساختار مناسب مدیریت دانش منجر به فناوری و محصول جدید نگردیده است. دانشگاه اصفهان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و جهت حفظ دانش و سود جستن از بینش و بصیرت کارکنان نیاز به ساماندهی و آموزش مهارت جهت به روز رسانی اطلاعات و دانش به طور مستمر را دارد (زمانی، 1388). رالی (19998) دلایل توجه به یادگیری سازمانی را اینطور بیان کرده است. قوی­ترین دلیل پاسخگویی به نیازهای محیطی و فشارهایی همچون منابع محدود می­باشد. دلیل دیگر آنکه آموزش عالی از خطاهای خود چیزی نمی­آموزد. در سیستم­های گسترده و پیچیده­ای مانند دانشگاه­ها، یادگیری سازمانی برای موفقیت مستمر مهم به نظر می­رسد و دانشگاه­ها باید از آموخته­های قبلی برای فعالیت­های آتی و بهبود استفاده نمایند.

داورزنی (1385) مدیریت دانش را یکی از عواملی عنوان کرد که بیشترین اثرگذاری را بر قابلیت یادگیری سازمانی دارد و رابطه­ای مستقیم بین تعداد ایده­های مطرح شده و قابلیت یادگیری مشاهده نمود. بدین معنی که در سطوح پایین قابلیت یادگیری نمی­توان نوآوری مشاهده نمود و از سوی دیگر به طور نسبی تعداد ایده­های مطرح شده در قابلیت یادگیری بالا بیشتر است. دارمی (1386) معتقد است که آموزش و یادگیری می­تواند یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش باشد. حسین قلی­زاده و همکاران (1384) در تحقیقی که بر اساس مدل «نوناکا و تاکوچی» انجام دادند دریافتند که درونی سازی در قلمرو مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد از بالاترین جایگاه برخوردار است و سپس به ترتیب اجتماعی‌سازی، برونی سازی و ترکیب در مراتب بعدی قرار گرفته­اند. آنان دریافتند که غالب مدیران در این دانشگاه بیش از آن که تمایل به تشریک و تبادل دانش و تجارب خود با یکدیگر داشته باشند، تمایل به درونی کردن دانش و رقابت با دیگران دارند. به اعتقاد علامه و مقدمی (1389)، شرکت ایران خودرو قادر به محقق ساختن بهبود چشم‌گیر عملکرد از طریق انتقال دانش می­باشد. آنها نشان دادند که علت تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمان تنها تأثیر آن بر توان رقابت و نوآوری سازمان است.

مارتین[27] (2000) به اهمیت یادگیری و نیاز به خلق فرایندهایی که حمایت­کننده یادگیری سازمانی و خلق دانش سازمانی هستند تأکید می­کند. مارتین عنوان می­کند که فرهنگ سازمانی عامل موفقیت سازمان­های یادگیرنده و مدیریت دانش می­باشد. کروز[28] (2000) طی مطالعه­ای نشان داد که مدیریت دانش، یادگیری سازمانی را از طریق خلق حافظه سازمانی افزایش می­دهد. وی دریافت که بهبود یادگیری سازمانی، احتمال موفقیت مدیریت دانش را افزایش می­دهد. از نظر کروز عوامل بهبود دهنده یادگیری سازمانی عبارتند از: 1-پاداش­دهی به منظور انگیزش کاربران جهت یادگیری از تجربیات و استفاده از سیستم مدیریت‌دانش 2-ایجاد پایگاه­های اطلاعاتی گسترده جهت ذخیره­سازی دانش 3-تهیه دستورالعمل در مورد اینکه چه دانشی را سازمان باید به منظور یادگیری، اخذ و جمع­آوری کند.

هاروی و دنتون[29] (2002) با هدف یافتن زمینه­های لازم برای ارتقاء یادگیری سازمانی در چند شرکت بزرگ به پژوهش پرداخته­اند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که لازمه تغییر در محیط تجاری، وجود توافق گسترده در این خصوص که عنصر دانش عامل مهم مزیت در گسترش یادگیری سازمانی است، می­باشد. همچنین وجود فرهنگ رقابتی، تشویق ایده­های نوین، ریسک­پذیری و مشارکت کارکنان در تصمیم­گیری از عامل­های زمینه­ساز یادگیری است. بونگ[30] (2004) در پژوهشی با عنوان «فرایندهای تیم­سازی کارآمد برای جهانی سازی فناوری با تأکید ویژه بر مدیریت دانش» دریافت که با تبادل اطلاعات بین گروه­های همسو، پاسخ بسیاری از مسائل و مشکلات به راحتی پیدا می­شود و کارکنان در نتیجه مشارکت در نشست­های اطلاع­یابی، دانش شخصی خود را در اختیار دیگران قرار می­دهند و به این ترتیب دانش شخصی به دانش سازمانی تبدیل می­شود. مک کارتی[31] (2006) به این نتیجه دست یافت که 1- آموزش و یادگیری می­تواند بوسیله استفاده از مدیریت دانش ارتقاء یابد 2- توسعه سیستم­های مدیریت دانش کمک قابل توجهی برای کارکنان دانشی به همراه خواهد داشت 3- حفظ و تداوم حلقه­های یادگیری در کلیه فرایندهای سازمانی به منظور اثر بخشی مدیریت ضرورت دارد.

از آنجایی که سرمایه اصلی دانشگاه­ها به عنوان سازمان­های دانش، بنیاد دانش است؛ کیفیت خلق کنندگان تولیدات دانش و همچنین چرخه­های یادگیری پدید آورنده­ی دانش بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگر بیشتر دانشگاه­ها قادر نیستند به عنوان سازمان­های مبتنی بر دانش عمل کنند. چرا که آنها از ناتوانی­های یادگیری رنج می­برند. در حالی که یادگیری و چرخه­های آن لازمه­ی رسیدن به دانش است. با توجه به آنچه مطرح شد هنوز در پژوهش­ها و مطالعات روشن نشده است که آیا مدیریت دانش توسط یادگیری سازمانی پیش­بینی می­شود. بر این اساس مطالعه حاضر در پی پاسخگویی به فرضیه­های زیر می­باشد:

1-   بین اجتماعی‌سازی با سطوح یادگیری سازمانی (فردی، گروهی، سازمانی) رابطه وجود دارد.

2-   بین برونی‌سازی با سطوح یادگیری سازمانی (فردی، گروهی، سازمانی) رابطه وجود دارد.

3-   بین ترکیب با سطوح یادگیری سازمانی (فردی، گروهی، سازمانی) رابطه وجود دارد.

4-   بین درونی سازی با سطوح یادگیری سازمانی (فردی، گروهی، سازمانی) رابطه وجود دارد.

5-   سطوح یادگیری سازمانی توان پیش­بینی مدیریت دانش را دارا هستند.

6-   بین نظرات پاسخگویان در ارتباط با ابعاد مدیریت دانش با توجه به عوامل جمعیت شناختی تفاوت وجود دارد.

7-   بین نظرات پاسخگویان در ارتباط با سطوح یادگیری سازمانی با توجه به عوامل جمعیت شناختی تفاوت وجود دارد.

8-   بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی رابطه علی بر حسب مدل معادلات ساختاری وجود دارد.

 

روش تحقیق

پژوهش حاضر در زمره ی پژوهش­های همبستگی است که جامعه آماری آن را کلیه اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان، مشتمل بر 500 نفر در سال تحصیلی 89-88 تشکیل داده­اند. نمونه پژوهش بر اساس جدول تعیین حجم کوهن و همکاران[32] (2000)، 217 نفر از اعضاء هیئت علمی مرد و زن دانشگاه اصفهان تعیین گردید که به شیوه­ی نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده است (نادی و سجادیان، 1389). به منظور گردآوری داده­های پژوهش از دو پرسشنامه زیر استفاده شد.

 مدیریت دانش: به منظور بررسی مؤلفه­های مدیریت دانش از پرسشنامه 26 سؤالی مدیریت دانش حسین قلی­زاده و همکاران (1384) (دارای بعدهای چهارگانه اجتماعی‌سازی، برونی‌سازی، ترکیب و درونی‌سازی) استفاده شده است. مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه پنج درجه­ای است (از خیلی زیاد=5 تا خیلی کم=1). روایی سازه اولیه پرسشنامه مدیریت دانش توسط حسین قلی­زاده و همکاران (1384)، مورد بررسی و تأیید قرارگرفته است. برای بررسی پایایی ابزار با استناد بررسی تاریخچه پژوهشی مقدار ضریب اعتبار 88/0 توسط حسین قلی­زاده و همکاران (1384) گزارش شده است. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر با 90/0 بدست آمد.

یادگیری سازمانی: برای سنجش مؤلفه­های یادگیری سازمانی از پرسشنامه 22 سؤالی یادگیری سازمانی واتکینز و مارسیک[33] (2003) (دارای بعدهای سه­گانه سطح فردی، سطح گروهی، سطح سازمانی) استفاده شده است. مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه نیز پنج درجه­ای (از همیشه=5 تا هرگز=1) است. روایی سازه اولیه پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط نادی و سجادیان (1389) در آموزش عالی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. پایایی این پرسشنامه بر حسب آلفای کرونباخ توسط نادی و سجادیان (1390)، 95/0 گزارش شده است. پایایی این پرسشنامه در تحقیق حاضر نیز 91/0 بدست آمد. البته روایی پرسشنامه­ها در پژوهش حاضر توسط متخصصین موضوعی و روانسنجی و مدیریت مورد تأیید قرار گرفت (روایی محتوا) و همچنین از طریق 5 نفر نمونه انتخابی از جامعه­ی اصلی مورد بررسی و تأیید قرارگرفت (روایی صوری).

محقق تعداد 217 پرسشنامه در بین اعضاء هیئت علمی توزیع کرده است و تعداد 201 پرسشنامه باز گردانیده شد.

داده­های گردآوری شده از طریق ضریب همبستگی پیرسون[34]، رگرسیون چندگانه گام­به­گام[35]، تحلیل واریانس چند متغیره[36]، آزمون تعقیبی شفه[37] با استفاده از نرم افزار SPSS 15 و مدل معادله ساختاری ([38]SEM) با استفاده از نرم­افزار LISREL 8.5 مورد تحلیل قرار گرفت.

 

یافته‌ها

 

جدول 1: شاخص­های توصیفی و همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش

ردیف

متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف معیار

اجتماعی سازی

برونی سازی

ترکیب

درونی سازی

سطح فردی

سطح گروهی

سطح سازمانی

1

اجتماعی­سازی

069/19

653/3

--

 

 

 

 

 

 

2

برونی سازی

915/17

264/3

635/0

--

 

 

 

 

 

3

ترکیب

701/13

406/2

551/0

442/0

--

 

 

 

 

4

درونی سازی

338/36

323/6

729/0

676/0

573/0

--

 

 

 

5

سطح فردی

432/22

555/4

489/0*

354/0*

452/0*

542/0*

--

 

 

6

سطح گروهی

741/17

363/4

402/0*

347/0*

401/0*

450/0*

648/0

--

 

7

سطح سازمانی

323/29

053/6

321/0*

285/0*

376/0*

344/0*

566/0

635/0

--

* p05/0≥

 

چنانکه در جدول 1 قابل مشاهده است، اجتماعی سازی با سطح فردی (489/0=r)، سطح گروهی (402/0=r) و سطح سازمانی (321/0=r)، برونی سازی با سطح فردی (354/0=r)، سطح گروهی (347/0=r) و سطح سازمانی (285/0=r)، ترکیب با سطح فردی (452/0=r)، سطح گروهی (401/0=r) و سطح سازمانی (376/0=r) و درونی سازی با سطح فردی (542/0=r)، سطح گروهی (450/0=r) و سطح سازمانی (344/0=r) دارای رابطه معنادار در سطح 05/0≥ p بوده است.

 

جدول 2: ضریب همبستگی چندگانه پیش‌بینی مدیریت دانش بر اساس سطوح یادگیری سازمانی

متغیر ملاک

              شاخص آماری

متغیر پیش بین

ضریب همبستگی چندگانه

مجذور ضریب همبستگی چندگانه

مجذورضریب همبستگی تعدیل شده

F

سطح معناداری

مدیریت دانش

گام اول

سطح­فردی

546/0

298/0

294/0

36/84

000/0

گام دوم

سطح­فردی

564/0

318/0

311/0

18/46

000/0

سطح­گروهی

 

همانطور که در جدول 2 مشاهده می­شود، با استفاده از رگرسیون گام­به­گام از بین سطوح یادگیری سازمانی (فردی، گروهی و سازمانی) در گام اول متغیر سطح فردی به دلیل دارا بودن بالاترین ضریب همبستگی با متغیر وابسته وارد معادله رگرسیون شده و به تنهایی 29 درصد از واریانس مدیریت دانش را تبیین کرده است که با توجه به F مشاهده شده 36/84 این میزان واریانس تبیین شده و در نتیجه مدل رگرسیون در گام اول در سطح 05/0≥ p معنادار است.

در گام دوم متغیر سطح گروهی به دلیل دارا بودن بالاترین ضریب همبستگی با مدیریت دانش وارد معادله رگرسیون شده و به همراه متغیر سطح فردی مجموعا 31 درصد از واریانس مدیریت دانش را تبیین کرده­اند که با توجه به F مشاهده شده 18/46 این میزان واریانس تبیین شده و در نتیجه مدل تحلیل رگرسیون در گام دوم معنادار می­باشد.

 

جدول 3: ضرایب رگرسیون استاندارد و غیر استاندارد جهت پیش بینی مدیریت دانش

متغیر ملاک

شاخص آماری

 

متغیر پیش بین

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

آماره T

سطح معناداری

B

خطای استاندارد

β

بتا

مدیریت دانش

گام اول

ضریب ثابت

431/61

358/5

 

466/11

000/0

سطح فردی

150/2

234/0

546/0

185/9

000/0

گام دوم

ضریب ثابت

483/58

430/5

 

771/10

000/0

سطح فردی

672/1

304/0

424/0

508/5

000/0

سطح گروهی

771/0

317/0

187/0

433/2

016/0

 

بر اساس نتایج جدول 3 به ازای یک واحد افزایش در سطح فردی میزان مدیریت دانش 424/0 واحد و به ازای یک واحد افزایش در سطح گروهی میزان مدیریت دانش 187/0 واحد افزایش یافته است. معادله استخراج شده برای پیش بینی مدیریت دانش به شرح ذیل می­باشد:

مدیریت دانش= ضریب ثابت (48/58) + سطح فردی (67/1) + سطح گروهی (77/0)

به منظور مقایسه میانگین نمرات ابعاد مدیریت دانش و سطوح یادگیری سازمانی بر اساس عوامل جمعیت شناختی (جنسیت، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، مرتبه علمی و سابقه خدمت) از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شده است.  

نتایج نشان داد که تفاوت بین ابعاد مدیریت دانش(اجتماعی‌سازی، برونی‌سازی، ترکیب، درونی‌سازی) بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، مرتبه علمی و سابقه خدمت در سطح معناداری 05/0≥ p تأیید نشده است. F مشاهده شده در مورد هر یک از مولفه­های مدیریت دانش (اجتماعی سازی، برونی سازی، ترکیب، درونی سازی) در سطح 05/0≥ p معنادار نبوده است. بنابراین بین مؤلفه‌های مدیریت دانش بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، مرتبه علمی و سابقه خدمت تفاوت معنادار وجود ندارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین سطح فردی و سطح گروهی (از سطوح یادگیری سازمانی) بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، مرتبه علمی و سابقه خدمت در سطح 05/0≥ p تفاوت معنادار آماری وجود ندارد. به علاوه تفاوت بین سطح سازمانی بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی در سطح معناداری 05/0≥ p تأیید نشده است.

 

جدول 4: مقایسه میانگین سطح سازمانی بر اساس مرتبه علمی و سابقه خدمت اعضا هیئت علمی

منبع تغییرات

مؤلفه

F

sig

Eta

Power

مرتبه علمی

سطح سازمانی

67/2

049/0

049/0

643/0

سابقه خدمت

سطح سازمانی

04/4

019/0

049/0

714/0

 

یافته­های جدول 4 نشان می­دهد، F مشاهده شده در مورد سطح سازمانی بر حسب مرتبه علمی و سابقه خدمت در سطح 05/0≥ p  معنادار بوده است. بنابراین بین سطح سازمانی بر حسب مرتبه علمی و سابقه خدمت تفاوت معنادار وجود دارد.

 

جدول5- مقایسه زوجی اختلاف میانگین نمره سطح سازمانی برحسب مرتبه علمی

مرتبه علمی

اختلاف میانگین

سطح معناداری

دانشیار       استادیار

21/2-

037/0

دانشیار       استاد

47/3-

049/0

 

در مقایسه زوجی اختلاف میانگین نمرات سطح سازمانی بر حسب مرتبه علمی جدول 5 نشان می­دهد که یادگیری سازمانی دانشیار کمتر از یادگیری سازمانی استادیار و استاد است.

 

جدول6: مقایسه زوجی اختلاف میانگین نمره سطح سازمانی برحسب سابقه خدمت

سابقه خدمت

اختلاف میانگین

سطح معناداری

کمتر از 10 سال     21 سال به بالا

77/3-

004/0

20-10 سال       21 سال به بالا

53/4-

001/0

 

در مقایسه زوجی اختلاف میانگین نمرات سطح سازمانی بر حسب سابقه خدمت جدول 6 نشان می‌دهد که یادگیری سازمانی اعضاء هیئت علمی با سابقه خدمت 21 سال به بالا بیشتر از یادگیری سازمانی اعضاء هیئت علمی با سابقه خدمت کمتر از 21 سال می باشد.

نتایج مدل سازی معادله ساختاری در شکل 3 و 4 و جدول 7 ارائه شده است.

       
     
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 7: شاخص های برازندگی

²ﭏ

10/25

df

13

P(value)

02243/0

RMSEA

068/0

ارتباطات

β

T

نتیجه آزمون

مدیریت دانش با اجتماعی سازی

03/3

00/0

_

مدیریت دانش با برونی سازی

44/2

56/11

+

مدیریت دانش با ترکیب

57/1

75/9

+

مدیریت دانش با درونی سازی

61/5

11/14

+

یادگیری سازمانی با سطح فردی

67/3

64/12

+

یادگیری سازمانی با سطح گروهی

59/3

00/13

+

یادگیری سازمانی با سطح سازمانی

39/4

02/11

+

یادگیری سازمانی با مدیریت دانش

65/0

15/8

+

 

بر اساس اطلاعات جدول 7 اثر مستقیم متغیر یادگیری سازمانی بر مدیریت دانش 65/0 = β است و با توجه به آماره t (15/8 = t) این ضریب معنادار می­باشد. شکل 3 و 4 نیز تأثیر مستقیم یادگیری سازمانی بر مدیریت دانش را نشان می­دهند. بر اساس جدول 7 شاخص­های برازش مدل نشان می­دهد که مدل از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است. بدین صورت که شاخص 2ﭏ (کای مربع) نسبی بیانگر ارزش عددی برابر 10/25 (با درجه آزادی 13 و 05/0≥ p) بدست آمد. معیار دیگر معیار RMSEA (جذر میانگین مجموع مربعات باقیمانده­ها) می­باشد که هر چقدر کوچکتر باشد (مثلاً کوچکتر از 10/0) بهتر است که در این پژوهش این معیار برابر 068/0 است که به اندازه­ی کافی کوچک است. دیگر شاخص­ها نیز 97/0= GFI، 93/0=AGFI، 98/0= CFI، 45/0= PGFI، نشان دهنده برازش نسبتاً خوب مدل می­باشد.

 

بحث و نتیجه­گیری

این پژوهش به بررسی رابطه میان ابعاد مدیریت دانش و سطوح یادگیری سازمانی در بین اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان پرداخته است. بر پایه یافته­های پژوهش می­توان نتیجه نهایی تأیید یا رد فرضیه­های پژوهش را به این شکل ارائه کرد:

نتایج فرضیه­ی نخست نشان داد که بین اجتماعی سازی و سطوح یادگیری سازمانی (فردی، گروهی، سازمانی) رابطه معنادار وجود دارد. این فرضیه با نتایج پژوهش مک کارتی (2006) که نشان داد آموزش و یادگیری می­تواند به وسیله­ی استفاده از مدیریت دانش ارتقاء یابد و همچنین حفظ و تداوم حلقه­های یادگیری در کلیه فرایندهای سازمانی به منظور اثر بخشی مدیریت ضرورت دارد همسو است. از نظر جیسون وشلفر (2007) اجتماعی سازی فرایند اشتراک تجربه­ها شناخته می­شود که پیامد آن، خلق دانش ذهنی و شکل­گیری الگوهای ذهنی و مهارت­های مشترک می­باشد. قلیچ لی (1388) نشست­های چهره به چهره اعضاء هیئت علمی را باعث تسهیل تغییر ایده­ها و گمانه زنی­های آنها می­داند که در شیوه­های رسمی امکان آن کمتر است و در این صورت است که فرصت تعامل بین صاحبان دانش فراهم می­شود و آنها تجربه و دانش ذهنی خویش را به اشتراک می­گذارند که این امر موجب تغییر الگوهای ذهنی افراد و ایجاد آرمان مشترک برای یادگیری می­شود و یادگیری سازمانی در سطوح مختلف سازمان اتفاق می­افتد. بنابراین یادگیری سازمانی اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان وسیله­ی مهمی برای تسهیل تبدیل دانش ضمنی به دانش ضمنی می­باشد.

فرضیه دوم که با ارتباط بین برونی‌سازی و سطوح یادگیری سازمانی می­پردازد مورد تأیید قرارگرفت. این یافته با نتایج پژوهش بونگ (2004) مبنی بر اینکه کارکنان طی نشست­های اطلاع­یابی، دانش شخصی خود را در اختیار دیگران قرار می­دهند و به این ترتیب دانش شخصی به دانش سازمانی تبدیل می­شود، همخوانی دارد. این یافته تأیید کننده­ی نتیجه تحقیق داورزنی (1385) می­باشد. داورزنی عنوان کرد که مدیریت دانش بیشترین اثرگذاری را بر قابلیت یادگیری سازمانی دارد.

در فرایند برونی‌سازی، افراد دانش ضمنی خود را از طریق تبادل و ارائه اطلاعات توسط الگوهای ذهنی و کلمات آشکار می­سازند (جیسون و شلفر، 2007). در واقع گسترش فرایند برونی سازی در دانشگاه اصفهان قدمی در راستای یادگیری مدیران، اساتید و در مجموع یادگیری سازمانی است. با بهره برداری از تجربیات مستند شده، می­توان یک قدم اساسی در جهت یادگیری سازمانی و گسترش سازمان یادگیرنده برداشت (الهی و همکاران،1383).

فرضیه سوم نیز مبنی بر وجود رابطه معنادار بین ترکیب و سطوح یادگیری سازمانی مورد تأیید قرارگرفت. این یافته با نتیجه­ی پژوهش کروز (2000) مبنی بر اینکه یکی از عوامل بهبود دهنده یادگیری سازمانی ایجاد پایگاه­های اطلاعاتی گسترده جهت ذخیره­­سازی دانش و دیگری تهیه دستورالعمل در مورد اینکه چه دانشی را سازمان باید به منظور یادگیری، اخذ و جمع­آوری کند همسو است. این یافته نظر دارمی (1386) را تأیید می­کند. از نظر دارمی آموزش و یادگیری می­تواند یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش باشد.

 در فرایند ترکیب، دانش فردی اعضاء هیئت علمی به دانش گروهی تبدیل و ذخیره می­شود و بدین ترتیب امکان حل مسائل از طریق گروه فراهم می­شود (سالیز و جونز، 1387). این دانش از طریق فناوری جدید اطلاعاتی و ارتباطی در سراسر دانشگاه منتشر می­شود و در دسترس اعضاء هیئت علمی قرار می‌گیرد و آنها می­توانند با دانش و تخصص همکاران خود آشنا شوند و مهارت و تخصص دیگران را یاد بگیرند. بنابراین دانش صریح اعضاء هیئت علمی ضمن حفظ مالکیت صاحبان آن در اختیار همگان قرار می­گیرد و فرد و گروه و سازمان از مزایای آن برخوردار خواهند شد.

فرضیه چهارم مربوط به ارتباط بین درونی سازی و سطوح یادگیری سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. این وضعیت با نتایج تحقیق حسین قلی­زاده و همکاران (1384) مبنی بر اینکه درونی سازی در قلمرو مدیریت دانش در بین مدیران دانشگاه از بالاترین جایگاه برخوردار است و غالب مدیران در این دانشگاه دانش را در جهت تقویت، توسعه و چارچوب بندی مجدد دانش ضمنی خود بکار می­گیرند و آنرا درونی می­کنند و همچنین با نتیجه پژوهش مارتین (2000) نیز همسو است. این نتیجه نظر علامه و مقدمی (1389) را نیز تأیید می­کند. علامه و مقدمی نشان دادند که شرکت ایران خودرو قادر به بهبود عملکرد از طریق انتقال دانش می­باشد. این یافته با نتیجه پژوهش هاروی و دنتون (2002) نیز همخوانی دارد. از نظر هاروی و دنتون عنصر دانش عامل مهم مزیت در گسترش یادگیری سازمانی است. آنها معتقدند که وجود فرهنگ رقابتی، تشویق ایده­های نوین، ریسک­پذیری و مشارکت کارکنان در تصمیم­گیری از عوامل زمینه ساز یادگیری است.

در فرایند درونی سازی دانش آشکار کسب شده در سازمان نهادینه می­شود و دانش ضمنی جدید شخصی نیز برای افراد به وجود می­آید (انصاری‌رنانی و قاسمی‌نامقی، 1388). از نظر کوشتانزو و تزومپا (2008) یادگیری سازمانی موجب ارتقاء دانش ضمنی می­شود که به نوبه خود موجب افزایش راهبردهای بالقوه­ای می­گردد که سازمان می­تواند از آنها بهره گیرد. به اعتقاد بامن (2005) درونی سازی دانش یک مؤلفه حیاتی برای یادگیری سازمانی قلمداد می­شود. بدین ترتیب ظرفیت جذب که یک توانمندی کلیدی برای اکتساب دانش می­باشد، در دانشگاه اصفهان از طریق فرایند یادگیری سازمانی پرورش می­یابد.

فرضیه پنجم مبنی بر پیش بینی مدیریت دانش توسط سطوح یادگیری سازمانی نیز مورد تأیید قرارگرفت. نتایج نشان داد که سطح فردی در مرحله اول و سطح گروهی در مرحله دوم، جزء مهم­ترین شاخص­های یادگیری سازمانی هستند که بر مدیریت دانش تأثیر می­گذارند. بنابراین سطوح فردی و گروهی به ترتیب بهترین پیش­بین کننده­های مدیریت دانش می­باشند. به عبارت دیگر از بین مؤلفه­های یادگیری سازمانی، مؤلفه سطح فردی دارای بیش­ترین همبستگی با یادگیری سازمانی است که این امر بیان کننده­ی این مطلب است که دانش سازمانی می­تواند با یادگیری فردی اعضاء سازمان تقویت شود و با استفاده از یادگیری فردی، سازمان حقیقتاً از اتحاد و همبستگی دانش جدید اعضاء خود سود می­برد. اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان نیز بیشتر علاقه­مند به حفظ هویت فردی و ساختار درونی شخصیت خود هستند. آنها تمایل به جذب دانش، یادگیری فردی و رقابت با دیگران دارند. بنابراین زمانی که دانش آشکار در سراسر دانشگاه منتشر می­شود آنها شروع به درونی کردن آن می­کنند. بدین معنا که این دانش را در جهت تقویت، توسعه و چارچوب بندی مجدد دانش ضمنی خود بکار می­گیرند. لذا می­توان یادگیری فردی را مناسب­ترین مؤلفه در جهت مدیریت دانش در نظر گرفت که میزان 29 درصد از کل واریانس موجود در مدیریت دانش را به تنهایی تبیین می­نماید.

متغیر بعدی که در مدیریت دانش نقش بسزا و با اهمیتی را ایفا می­نماید یادگیری گروهی می­باشد که دارای بالاترین همبستگی با مدیریت دانش است که این امر نشان می­دهد؛ افرادی که خواهان تبادل دانش بیشتری هستند و تمایل بیشتری به کسب دانش دارند، تلاش بیشتری در جهت کار تیمی، کسب تجربه در این زمینه و آشنا شدن با دانش و تخصص دیگران دارند. بدین ترتیب اعضاء هیئت علمی با شرکت در فعالیت­های گروهی دانشگاه می­توانند از دانش و تجربیات یکدیگر استفاده کرده و به این ترتیب نیازهای اجتماعی، حرفه­ای و شخصیتی خود را تأمین نموده و از لحاظ شخصیتی و حرفه­ای رشد یابند.

فرضیه ششم مبنی بر تفاوت بین ابعاد مدیریت دانش بر حسب ویژگی­های جمعیت شناختی تأیید نشده است. این یافته حاکی از آن است که اهمیت مؤلفه­های مدیریت دانش در بین اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان وابسته به جنسیت، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سابقه خدمت نمی‌باشد. زیرا دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه اصفهان مراکز دانش، یادگیری و فناوری هستند و از وظایف عمده این مراکز، تولید، انتقال و استفاده از دانش و فناوری در پاسخگویی به نیازها و انتظارات اجتماعی و جهانی است. بنابراین اعضاء هیئت علمی به نوعی کارکنان دانشی به حساب می­آیند این بدین معنی است که شغل آنها بیشتر به دانش آنها متکی است و تولید، به اشتراک­گذاری و بکارگیری دانش از جمله مهم­ترین فعالیت­های اعضاء هیئت علمی در دانشگاه است. اعضاء هیئت علمی مدیران واقعی دانش هستند. آنها در کارهای روزانه خود به خلق، جستجو، تسهیم و استفاده از دانش احتیاج دارند بدین ترتیب شکی نیست که مدیریت دانش باید به بخشی از وظایف همه اعضاء هیئت علمی بدل شود. بنابراین هر یک از اعضاء هیئت علمی صرف­نظر از جنسیت، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سابقه خدمت یک عامل دانش آفرین تلقی می­شود.

نتایج فرضیه هفتم نشان داد که اهمیت یادگیری فردی و یادگیری گروهی در بین اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان وابسته به جنسیت، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، سابقه خدمت نمی­باشد. اما بین نظرات اعضاء هیئت علمی در مورد مؤلفه سطح سازمانی در دانشگاه اصفهان بر حسب مرتبه علمی تفاوت معناداری بین گروه­های دانشیار با استادیار و دانشیار با استاد مشاهده می­گردد. بنا به تحقیقات به عمل آمده چنین به نظر می­رسد یک نوع ایمنی ذهنی نسبت به امر یادگیری سازمانی دانشیاران دانشگاه به چشم می­خورد و دانشیاران دانشگاه­ها نیاز درونی نسبت به این امر در خود احساس نمی­کنند. علت دیگری که در این امر مؤثر به نظر می­رسد مصداق این بیت معروف است که مستمع صاحب سخن را بر سر شوق آورد، دانشجویان و حتی روسای دانشگاه نسبت به تحصیل آخرین یافته­های علمی حساس نیستند و از ایده­های نو استقبال نمی­کنند در نتیجه دانشیاران نیز به یادگیری مسائل روز تمایلی نشان نمی­دهند. همچنین نتایج حاکی از آن است که یادگیری سازمانی اعضاء هیئت علمی با سابقه خدمت 21 سال به بالا بیشتر از یادگیری سازمانی اعضاء هیئت علمی با سابقه خدمت کمتر از 21 سال می­باشد. یعنی اساتید دارای سابقه خدمت بالاتر دارای میزان یادگیری سازمانی بیشتری هستند. این مسئله می­تواند ناشی از آن باشد که افراد داری سابقه خدمت بالاتر از اصول و مزایای کار تیمی، آگاهی بیشتری داشته و تمایل بیشتری به مشارکت در تصمیم­گیری­های سازمان و در اختیار قرار دادن دانش و تجربیات خود برای استفاده همکاران دارند. معمولاً افراد با سابقه خدمت بالا در ارزش­ها و باورهای فرهنگی ما داری احترام بیشتری هستند و از نظرات و تجربیات آنها در تصمیم­گیری­ها بیشتر استفاده می­شود و در انجام فعالیت­ها بیشتر مشارکت داده می­شوند به عبارت دیگر شرایط جهت همکاری و همیاری برای آنها مساعدتر بوده و احتمالا اطلاعات سازمان در اختیار آنها قرار داده می­شود. در عین حال از آزادی عمل بیشتر نیز برخوردار هستند.

و بالاخره یافته­های حاصل از مدل‌سازی معادلات ساختاری حاکی از تأثیر مستقیم یادگیری سازمانی بر مدیریت دانش با ضریب مسیر 65/0 و شاخص­های برازش مناسب بوده است. بنابراین یادگیری سازمانی دارای قدرت تبیین مدیریت دانش است. به عبارت دیگر یادگیری سازمانی یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش می­باشد. همچنین موفقیت دانشگاه اصفهان مستلزم در اختیار گرفتن یادگیری گروهی و تولید دانش در سطح سازمانی می­باشد.

در واقع نظریه و عمل مدیریت دانش امروزی بخشی از یک جنبش فراگیر و فراتر از این فرضیه است که مدیریت «مغز» سازمان می­باشد و اینکه ایجاد یک هوشمندی جمعی میان کلیه اعضاء سازمان (نه فقط مدیران) وظیفه اصلی مدیریت می­باشد. این تغییر و نقش محوری مدیریت در آن حاکی از یک تغییر ژرف در شیوه­ی رهبری سازمان­ها می­باشد. مدیریت دانش چنین فرض می­کند که این فقط مدیران نیستند که می­توانند دارای ایده­های مفید در سازمان باشند به همین دلیل مدیران باید با ایجاد فرایندهای یادگیری و اشتراک ایده­ها در سازمان به جریان افتادن ایده­های تازه در سازمان کمک کنند. بنابراین امروزه مدیران نمی­توانند از طریق اقتدار رسمی خود رهبری کنند. بلکه در عوض باید با قدرت تحریک و اصلاح نیروی ایده­های ایجاد شده توسط فرایندهای یادگیری در سراسر سازمان خود به اعمال رهبری بپردازند (سانچز، 2005).

بی­شک کارایی یک دانشگاه به اثربخشی و کیفیت کارکنان آن به ویژه کار اعضاء هیئت علمی آن وابسته است. بر این اساس، از اساتید دانشگاه که به عنوان قلب دانشگاه تلقی می­شوند و عاملان اصلی آموزش به نسل جوان هستند، انتظار می­رود تا در عصر اطلاعات از دانش روز و به بیان دیگر سواد اطلاعاتی بهره­مند باشند و خود را ملزم به یادگیری دانسته و در این راه تلاش نمایند (شریفی و اسلامیه، 1387). بدین ترتیب راهبرد مدیریت دانش و یادگیری سازمانی، قادر خواهند بود کیفیت فرایندهای آموزش و یادگیری، تعاملات آزاد علمی و تلفیق دانش و تجربه میان دانشجویان و سطح دانش تخصصی و حرفه­ای اعضاء هیئت علمی را به نحو چشم­گیری ارتقاء بخشند و دانشگاه را واجد مزیت رقابتی پایدار نمایند. از اینرو، دانشگاه یادگیرنده موفق باید محیطی سازمانی ایجاد کند که یادگیری سازمانی را با مدیریت دانش ترکیب کند بدین منظور پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق ارائه شده تا سازمان بتواند با استفاده از آنها در استفاده کاراتر از مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سازمان موفق­تر باشد.

1-   با توجه به اینکه یادگیری در دانشگاه­ها نمی­تواند محدود به دانشجویان باشد و اعضا هیئت علمی و مدیران دانشگاهی نیازمند آن هستند که سطوح شناختی و مهارتی خود را ارتقاء داده و به توانمندی­های مورد نیاز دست یابند بنابراین دانشگاه­ها علاوه بر یادگیری­های فردی به یادگیری تیمی و سازمانی نیز نیازمند بوده و ضروری است با ایجاد شرایط آرام و نشاط بخش و با حذف دغدغه­ها و استرس­ها و موانع گوناگون یادگیری، جوی مناسب و حامی یادگیری ایجاد نمایند تا سه سطح یادگیری فردی، تیمی و سازمانی در دانشگاه­ها ایجاد شود.

2-   با توجه به همبستگی بین مؤلفه­های مدیریت دانش و یادگیری تیمی پیشنهاد می­شود با توجیه افراد نسبت به منافع و نتایج کار گروهی و تیمی، زمینه سازی فرهنگ کار گروهی و زدودن ریشه­های تفکر فردگرایی در دانشگاه­ها، تشویق افراد بکار تیمی و کسب تجربه در این زمینه و آشنا نمودن مدیران دانشگاه در سطوح مختلف با فنون تشکیل و اداره­ی تیم از طریق کارگاه­ها آموزشی و یا شیوه­های مناسب دیگر بنیان کار تیمی در دانشگاه تقویت شود.

3-   توصیه می­شود در دانشگاه­ها سیستم­های اطلاعاتی مورد نیاز و نرم افزارهای مناسب در حوزه‌ها و موضوعات مختلف ایجاد شود تا اعضا هیئت علمی و دانشجویان بتوانند به راحتی و به سرعت به اسناد و مدارک علمی جامع و وسیعی دسترسی داشته باشند. دانشگاه­ها برای ایجاد ایده­های پژوهشی و انتقال دانش به چنین سیستم­ها و نرم افزارهایی احتیاج دارند.

4-   مستندسازی تجربیات موفق و ناموفق دانشگاه و سایر دانشگاه­های داخلی و خارجی به منظور استفاده از آن جهت پیشبرد و تحقق چشم انداز دانشگاه.

5-   از فعالیت­های تحقیقاتی و پژوهشی اساتید و دانشجویان و هنچنین از نتایج و ارزیابی­های برنامه­ها در تصمیم­گیری­ها و سیاست گذاری­های دانشگاه استفاده شود.

 

مآخذ

اصیلی، غلامرضا، قدیریان، عباسعلی و فرهادی، سیدمحمد (1384). گروه­های یادگیرنده، محور یادگیری و توسعه منابع انسانی؛ دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت؛ تهران.

اعرابی، سیدمحمد و موسوی، سعید (1388). الگوی استرتژیک مدیریت دانش برای ارتقاء عملکرد پژوهشگاه­ها؛ فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی؛ شماره 51 ص ص:1-26.

افرازه، عباس (1386). مدیریت دانش (مفاهیم، مدل­ها، اندازه­گیری و پیاده­سازی)؛ تهران: انتشارات مؤلف.

الهی، شعبان. بهاری­فر، علی و صالحی، علی (1383). طراحی ساختار نظام مستندسازی تجربیات سازمانی مدیران؛ http://www.sid.ir ؛ ]15/10/1389[ .

انصاری‌رنانی، قاسم و قاسمی‌نامقی، محمد (1388). ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیت­های سازمان؛ پژوهش­نامه مدیریت تحول؛ شماره 2: ص.ص. 1-23.

باقری‌نژاد، جعفر و قهاری، اعظم (1386). مدیریت دانش و عملکرد آن در سازمان‌ها؛ سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد؛ دانشگاه تهران.

حسن‌زاده، محمد (1387). مدیریت دانش مفاهیم و زیرساخت ها؛ تهران: نشر کتابدار.

حسین قلی‌زاده، رضوان؛ شعبانی ورکی، بختیار و مرتضوی، سعید (1384). نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد؛ مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه مشهد؛ ص.ص. 6-23.

دارمی، هادی (1386). بررسی عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش در سازمان­های پروژه­ای؛ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد؛ دانشگاه تهران.

داورزنی، هدی (1385). ارائه مدلی برای اندازه­گیری قابلیت یادگیری سازمانی در صنعت قطعه­سازی ایران؛ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد؛ دانشگاه تربیت مدرس.

رادینگ، آلن (1383). مدیریت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات؛ ترجمه محمد حسین لطیفی؛ تهران: انتشارات سمت.

زمانی، زهرا (1388). بررسی میزان کاربست مؤلفه­های مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

سنگه، پیتر (1385). پنجمین فرمان (خلق سازمان یادگیرنده)؛ ترجمه حافظ کمال هدایت؛ تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

سالیز، ادوارد و جونز، گری (1387). مدیریت دانش در سازمان­های آموزشی؛ ترجمه محمدرضا آهنچیان؛ رضوان حسین‌قلی‌زاده؛ تهران: انتشارات اندیشه عصر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

شریفی، اصغر و اسلامیه، فاطمه (1387). بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و بکارگیری فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال تحصیلی 86-87؛ فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی؛ شماره 2: ص.ص. 1-22.

علامه، سیدمحسن و مقدمی، مهدی (1389). بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی؛ پژوهشنامه مدیریت اجرایی؛ شماره 38: ص.ص. 75-99.

قلیچ لی، بهروز (1388). مدیریت دانش فرایند خلق، تسهیم کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)؛ مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

مارکوارت، مایکل (1385). ایجاد سازمان یادگیرنده؛ توسعه عناصر پنجگانه برای یادگیری سازمانی؛ ترجمه: محمدرضا زالی؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران مرکز کار آفرینی.

مک‌دانلد، جان (1381). مدیریت دانش در یک هفته؛ ترجمه ب نیک فطرت؛ تهران: انتشارات کیفیت و مدیریت.

واعظی، رضا و متولی حبیبی، مسلم (1385). نگاهی دانش مدار به مدیریت دانش؛ ماهنامه مدیریت؛ 113: 16-11.

نوناکا، ایکوجیرو و تاکوچی، هیروتاکا (1385). مدیریت دانش شرکت‌های دانش آفرین؛ ترجمه علی عطافر و جبار اسلامی؛ آناهیتا کاوه و سعید آنالویی؛ تهران: انتشارات سماء قلم.

نادی، محمدعلی و سجادیان، ایلناز (1389). مبانی روش تحقیق کاربردی در علوم انسانی؛ اصفهان: انتشارات وزیری.

نادی، محمدعلی و سجادیان، ایلناز (1390). بررسی ساختار عاملی، روایی، اعتبار و هنجاریابی مقیاس ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشگاه: مقیاس دانشگاه یادگیرنده؛ فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز؛ پذیرش.

نعمتی، محمدعلی (1385). مدیریت دانش، فرهنگ و آموزش عالی؛ مجله رشد فناوری؛ شماره 28: ص.ص. 29-30.

Bauman, G.L.,)2005(. Promoting organizational learning in higher education to achieve equity in educational outcomes. New direction for higher education, 13 PP.23-35.

Burgoyne, J.G., (1995). Feeding mind to grow the business, people management. Available from: www.emoraldinsight.com/0951-354x.htm [accessed 21 September 2009].

Bong, S.h., (2004). Effective team processes for technology internationalization with special emphasis on knowledge management: successful late starter, Samsung case. International journal of technology management, 27(1). pp.13-25.

Cavaleri, S., (2004). Leveraging organizational learning for knowledge and performance. The Learning Organization, 11(2). pp.159-162.

Cohen, L., Manion, L., Morris, K., (2000). Research methods in educational by routleolege flamer, 5 th edition.

Costanzo, L.A., Tzompa, V., (2008). Enhancing organizational learning in teams: has the middle manager got a rol? International of journal educational management, 14 (3-4) pp.146-164.

Crossan, M.M., Lane, H.W., White, R.E., (1999). An organizational learning framework: from intuition to institution. Academy of management review, 3 pp.37-522.

Cross, R., (2000). Technology Is Not Enough: Improving Performance by Building Organizatioal Memory. Sloan Management Review.2.

Eisenhardt, K.M., Mrtin, J.A., (2000). Dynamic capabilities: what are they?. Journal of strategic management, 21 pp.21-105.

Gephart, M.A., marsick V.J., (1994). Learning organization comeative. Training and Development, 12 pp.27-34.

Gao, S., (2004). Understanding Knowledge Sharing Behavior. Master's Thisis. The Hong Kong University of Science & Technology. Available from: http://lbxml.ust.hk/thimgo/b834876.pdf [Accessed August 01 2006].

Gasson, S., Shelfer, K., (2007). IT-based Knowledge management to support organizational learning Visa application screening at the INS. Information Technology & People, 20 (4) pp.376-385.

Grant, R.M., (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Journal of strategic management, 17 pp.22-109.

Harvey, C., Denton, J., (2002). To come of age: The Antecedents of organizational learning. Journal of management studies, 36 PP. 897-918.

Hitt, M.A., Dacin, M.T., Levitas, E., Arregle, J.L., Borza, A., (2000). Partner selection in emerging and developed market contexts: resource-based and organizational learning perspectives. Academy of management journal, 43 pp.44-67.

Jamali, D., Sidani, Y., Zouein, C., (2009). The learning organization: tracking progress in a developing country. The learning organization,16 (2) pp.103-121.

Loermans, J., (2002). Synergizind the learning organization and knowledge management. Journal of knowledge Management, 6(3) pp.285-294.

Martin, B., (2000). Knowledge management within the context of management: an evolving relationship singapor management review, Vol.22.

Mc carthy, A.F., (2006). Knowledge Management: Evaluating strategies and processes used in Higher Education. Dissertation Doctoral, Nova Southeastern University.

M cElroy, M., (2000). Integrating complexity theory, knowledge management and organizational learning. Journal of Knowledge Management, 4 (3) pp.195-203.

Pablos, P., (2002). Knowledge management and organizational learning: typologies of knowledge strategies in the Spanish manufacturing industry from 1995 to 1999. Journal of Knowledge Management, 6 (1) pp.52-62.

Rowley, J., (1998). Creating a learning organization in higher education. Industrial an commercial training.1.

Sanchez, R., (2005). Knowledge Management and Organizational Learning: Fundamental Concepts For Theary and Practice. Available from: http://www.cs.aau.dk/pan/sympspk/mat/ksharing.ppt [Accessed March 12 2006].

Tucker, M.L., Meyer, G.D., Westeran, J.W., (1996). Organizational communication: development of internal strategic competitive advantage. journal of business communication. (33) pp.51-69.

Watkins, K., Marsick, V., (2003). Dimensions of the learning organization questionnaire(DLOQ). Sanfransisco.

 

   • 1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، خوراسگان(اصفهان)، ایران.
  • 2- دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
  • 3- دانش‌آموخته‌کارشناسی ارشد مدیریت‌آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، دانشکده علوم‌تربیتی‌وروانشناسی، خوراسگان(اصفهان)، ایران.
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ·                       Organizational Learning -[4]

                                                                                                                                                                                                                                                                                   ·                       Knowledge Management -[5]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ·                       Cavaleri -[6]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ·                       Mc Elroy -[7]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ·                       Brown & Woodland -[8]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ·                       Allee -[9]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ·                       Loermans -[10]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ·                       Swann et al -[11]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ·                       Grant -[12]

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ·                       Eisenhardt & Martin -[13]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ·                       Hitt et al. -[14]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ·                       Dibella et al. -[15]

                                                                                                                                                                                                                                                                                         ·                       Costanzo & Tzoumpa -[16]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ·                       Crossan et al -[17]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ·                       Tucker et al -[18]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ·                       Gao -[19]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ·                       Nonaka & Takuchi -[20]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ·                       Gasson & Shelfer -[21]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ·                       Pablos -[22]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ·                       Rowley -[23]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ·                       Watkins & Marsick -[24]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ·                       Jamali et al. -[25]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ·                       Gephart & Marsick -[26]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ·                       Martin -[27]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ·                       Cross -[28]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ·                       Harvey & Denton -[29]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ·                       Bong -[30]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ·                       Mc Carthy -[31]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ·                       Cohen et al. -[32]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ·                       Watkins & Marsick -[33]

                                                                                                                                                                                                                                                                   ·                       Pearson correlation coefficient -[34]

                                                                                                                                                                                                                                                                          ·                       Stepwise multiple regression -[35]

                                                                                                                                                                                                                                    ·                       Analysis of Linear Structural Relationship -[36]

                                                                                                                                                                                                                                                                     ·                       Structural Equation Modeling -[37]

                                                                                                                                                                                                                                                                     ·                       Structural Equation Modeling -[38]

اصیلی، غلامرضا، قدیریان، عباسعلی و فرهادی، سیدمحمد (1384). گروه­های یادگیرنده، محور یادگیری و توسعه منابع انسانی؛ دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت؛ تهران.

اعرابی، سیدمحمد و موسوی، سعید (1388). الگوی استرتژیک مدیریت دانش برای ارتقاء عملکرد پژوهشگاه­ها؛ فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی؛ شماره 51 ص ص:1-26.

افرازه، عباس (1386). مدیریت دانش (مفاهیم، مدل­ها، اندازه­گیری و پیاده­سازی)؛ تهران: انتشارات مؤلف.

الهی، شعبان. بهاری­فر، علی و صالحی، علی (1383). طراحی ساختار نظام مستندسازی تجربیات سازمانی مدیران؛ http://www.sid.ir ؛ ]15/10/1389[ .

انصاری‌رنانی، قاسم و قاسمی‌نامقی، محمد (1388). ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیت­های سازمان؛ پژوهش­نامه مدیریت تحول؛ شماره 2: ص.ص. 1-23.

باقری‌نژاد، جعفر و قهاری، اعظم (1386). مدیریت دانش و عملکرد آن در سازمان‌ها؛ سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد؛ دانشگاه تهران.

حسن‌زاده، محمد (1387). مدیریت دانش مفاهیم و زیرساخت ها؛ تهران: نشر کتابدار.

حسین قلی‌زاده، رضوان؛ شعبانی ورکی، بختیار و مرتضوی، سعید (1384). نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد؛ مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه مشهد؛ ص.ص. 6-23.

دارمی، هادی (1386). بررسی عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش در سازمان­های پروژه­ای؛ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد؛ دانشگاه تهران.

داورزنی، هدی (1385). ارائه مدلی برای اندازه­گیری قابلیت یادگیری سازمانی در صنعت قطعه­سازی ایران؛ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد؛ دانشگاه تربیت مدرس.

رادینگ، آلن (1383). مدیریت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات؛ ترجمه محمد حسین لطیفی؛ تهران: انتشارات سمت.

زمانی، زهرا (1388). بررسی میزان کاربست مؤلفه­های مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

سنگه، پیتر (1385). پنجمین فرمان (خلق سازمان یادگیرنده)؛ ترجمه حافظ کمال هدایت؛ تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

سالیز، ادوارد و جونز، گری (1387). مدیریت دانش در سازمان­های آموزشی؛ ترجمه محمدرضا آهنچیان؛ رضوان حسین‌قلی‌زاده؛ تهران: انتشارات اندیشه عصر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

شریفی، اصغر و اسلامیه، فاطمه (1387). بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و بکارگیری فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال تحصیلی 86-87؛ فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی؛ شماره 2: ص.ص. 1-22.

علامه، سیدمحسن و مقدمی، مهدی (1389). بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی؛ پژوهشنامه مدیریت اجرایی؛ شماره 38: ص.ص. 75-99.

قلیچ لی، بهروز (1388). مدیریت دانش فرایند خلق، تسهیم کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)؛ مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

مارکوارت، مایکل (1385). ایجاد سازمان یادگیرنده؛ توسعه عناصر پنجگانه برای یادگیری سازمانی؛ ترجمه: محمدرضا زالی؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران مرکز کار آفرینی.

مک‌دانلد، جان (1381). مدیریت دانش در یک هفته؛ ترجمه ب نیک فطرت؛ تهران: انتشارات کیفیت و مدیریت.

واعظی، رضا و متولی حبیبی، مسلم (1385). نگاهی دانش مدار به مدیریت دانش؛ ماهنامه مدیریت؛ 113: 16-11.

نوناکا، ایکوجیرو و تاکوچی، هیروتاکا (1385). مدیریت دانش شرکت‌های دانش آفرین؛ ترجمه علی عطافر و جبار اسلامی؛ آناهیتا کاوه و سعید آنالویی؛ تهران: انتشارات سماء قلم.

نادی، محمدعلی و سجادیان، ایلناز (1389). مبانی روش تحقیق کاربردی در علوم انسانی؛ اصفهان: انتشارات وزیری.

نادی، محمدعلی و سجادیان، ایلناز (1390). بررسی ساختار عاملی، روایی، اعتبار و هنجاریابی مقیاس ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشگاه: مقیاس دانشگاه یادگیرنده؛ فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز؛ پذیرش.

نعمتی، محمدعلی (1385). مدیریت دانش، فرهنگ و آموزش عالی؛ مجله رشد فناوری؛ شماره 28: ص.ص. 29-30.

Bauman, G.L.,)2005(. Promoting organizational learning in higher education to achieve equity in educational outcomes. New direction for higher education, 13 PP.23-35.

Burgoyne, J.G., (1995). Feeding mind to grow the business, people management. Available from: www.emoraldinsight.com/0951-354x.htm [accessed 21 September 2009].

Bong, S.h., (2004). Effective team processes for technology internationalization with special emphasis on knowledge management: successful late starter, Samsung case. International journal of technology management, 27(1). pp.13-25.

Cavaleri, S., (2004). Leveraging organizational learning for knowledge and performance. The Learning Organization, 11(2). pp.159-162.

Cohen, L., Manion, L., Morris, K., (2000). Research methods in educational by routleolege flamer, 5 th edition.

Costanzo, L.A., Tzompa, V., (2008). Enhancing organizational learning in teams: has the middle manager got a rol? International of journal educational management, 14 (3-4) pp.146-164.

Crossan, M.M., Lane, H.W., White, R.E., (1999). An organizational learning framework: from intuition to institution. Academy of management review, 3 pp.37-522.

Cross, R., (2000). Technology Is Not Enough: Improving Performance by Building Organizatioal Memory. Sloan Management Review.2.

Eisenhardt, K.M., Mrtin, J.A., (2000). Dynamic capabilities: what are they?. Journal of strategic management, 21 pp.21-105.

Gephart, M.A., marsick V.J., (1994). Learning organization comeative. Training and Development, 12 pp.27-34.

Gao, S., (2004). Understanding Knowledge Sharing Behavior. Master's Thisis. The Hong Kong University of Science & Technology. Available from: http://lbxml.ust.hk/thimgo/b834876.pdf [Accessed August 01 2006].

Gasson, S., Shelfer, K., (2007). IT-based Knowledge management to support organizational learning Visa application screening at the INS. Information Technology & People, 20 (4) pp.376-385.

Grant, R.M., (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Journal of strategic management, 17 pp.22-109.

Harvey, C., Denton, J., (2002). To come of age: The Antecedents of organizational learning. Journal of management studies, 36 PP. 897-918.

Hitt, M.A., Dacin, M.T., Levitas, E., Arregle, J.L., Borza, A., (2000). Partner selection in emerging and developed market contexts: resource-based and organizational learning perspectives. Academy of management journal, 43 pp.44-67.

Jamali, D., Sidani, Y., Zouein, C., (2009). The learning organization: tracking progress in a developing country. The learning organization,16 (2) pp.103-121.

Loermans, J., (2002). Synergizind the learning organization and knowledge management. Journal of knowledge Management, 6(3) pp.285-294.

Martin, B., (2000). Knowledge management within the context of management: an evolving relationship singapor management review, Vol.22.

Mc carthy, A.F., (2006). Knowledge Management: Evaluating strategies and processes used in Higher Education. Dissertation Doctoral, Nova Southeastern University.

M cElroy, M., (2000). Integrating complexity theory, knowledge management and organizational learning. Journal of Knowledge Management, 4 (3) pp.195-203.

Pablos, P., (2002). Knowledge management and organizational learning: typologies of knowledge strategies in the Spanish manufacturing industry from 1995 to 1999. Journal of Knowledge Management, 6 (1) pp.52-62.

Rowley, J., (1998). Creating a learning organization in higher education. Industrial an commercial training.1.

Sanchez, R., (2005). Knowledge Management and Organizational Learning: Fundamental Concepts For Theary and Practice. Available from: http://www.cs.aau.dk/pan/sympspk/mat/ksharing.ppt [Accessed March 12 2006].

Tucker, M.L., Meyer, G.D., Westeran, J.W., (1996). Organizational communication: development of internal strategic competitive advantage. journal of business communication. (33) pp.51-69.

Watkins, K., Marsick, V., (2003). Dimensions of the learning organization questionnaire(DLOQ). Sanfransisco.