روابط ساختاری اعتماد سازمانی، اخلاق حرفه‌ای و ساختار سازمانی با اثربخشی مدرسه با نقش میانجی ارزشیابی عملکرد معلمان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 گروه علوم تربیتی واحد ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)، دانشگاه ارومیه، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین روابط ساختاری اعتماد سازمانی، اخلاق حرفه‌ای و ساختار سازمانی با اثر بخشی مدرسه با نقش میانجی ارزشیابی عملکرد معلمان می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ جمع‌آوری اطلاعات، همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه دوره دوم نظری شهر ارومیه در سال تحصیلی 98-1397 می‌باشد که از بین آنها به روش تصادفی طبقه‌ای نسبی و با بهره‌گیری از جدول کرجسی مورگان، 306 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ارزشیابی عملکرد معلمان، پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی، اخلاق حرفه‌ای، اعتماد و پرسشنامه تلخیص شده اثر بخشی مدرسه می‌باشد. روایی ابزارها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی ابزارها باروش آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار  SPSS22و AMOS 22 استفاده شد. ضرایب استاندارد مسیرهای ساختار به اثربخشی 47/0=β  و اعتماد به اثربخشی 35/0=β و اخلاق حرفه‌ای به اثربخشی 08/0=β و ارزشیابی عملکرد به اثربخشی 16/0=β  معنی‌دار می‌باشد. همچنین نتایج آزمون بوت استراپ نشان داد مسیرهای غیرمستقیم ساختار و اعتماد و اخلاق حرفه‌ای به اثر بخشی از طریق ارزشیابی عملکرد معنی‌دار می‌باشد. با توجه به نتایج، ارزشیابی عملکرد می‌تواند رابطه بین ساختار و اعتماد و اخلاق حرفه‌ای با اثر بخشی را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Relationships between Organizational Trust, Professional Ethics, Organizational Structure with school Effectiveness with Mediating Role of Teachers’ Performance Evaluation

نویسندگان [English]

  • Rahimeh Pourhaydari 1
  • maryam sameri 2
  • Mohammad Hassani 3
  • Niloufar Mirtazanejad 4
1 Ourmieh
2 department of education, urmia branch, Islamic azad university, urmia, iran
3 urmieh
4 Urmieh
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the structural relationship between organizational trust, professional ethics, organizational structure and school effectiveness with mediating role of teachers’ performance evaluation. Research method was practical and structural equations model. The statistical population were all senior high-school teachers in Urmia city in the academic year of 2018-19 that between them utilizing Krejcie and Morgan table and proportionate stratified random sampling technique 306 teacher were selected as research sample. For data collection the researcher-made questionnaire for evaluating the performance of the teachers, the standard questionnaire of the structure, professional ethics, trust and an abridged questionnaire of school effectiveness were used. The construct validity and reliability of the instruments were tested and confirmed using confirmatory factor analysis and Cronbach’s alpha test; respectively. SPSS 22 and AMOUS 22 were two statistical soft-wares to serve the purpose of data analysis. The results showed that the standard coefficients of structure to effectiveness (0/47), trust to effectiveness (0/35), professional ethic to effectiveness (0/08) and performance evaluation to effectiveness (0/16) paths were significant. As well as bootstrap test  results demonstrated that trust, structure, professional ethics to effectiveness by mediating of performance evaluation indirect paths were significant. According to these findings performance evaluation can effect on the relationship between trust structure, professional ethic and effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School Effectiveness
  • Organizational Trust
  • Organizational Structure
  • Professional Ethics
  • Performance Evaluation

سازمان آموزش و پرورش به عنوان رکن اساسی توسعه و پیشرفت هر کشوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (پارسا،2017). مدارس به عنوان یک عامل آموزشی، نقش مهمی را در ایجاد حمایت آموزشی برای معلمان و مدیران، هدف گذاری آموزشی، اختصاص منابع مالی و انسانی با راه منطقی و عقلانی جهت ارتقاء پیامدهای یادگیری دانش­آموزان، ایفا می­کنند (ایکسینیو[1]،2019). در این میان، مقوله اثر بخشی مدرسه، چالشی اساسی و مستمر برای مدیران به شمار می­رود اما صاحب‌نظران در ارتباط با این مقوله به یک تعریف مشخص دست نیافته­اند. ذینفعان مختلف خروجی‌های یادگیری متفاوتی را طلب می­کنند (آلان اوغلو و دمیرتز[2]،2016). تلاش برای اثربخشی وجه اشتراک اصلی همه سازمان­هاست، به گونه­ای که اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت و سازمان، آگاهانه یا نا آگاهانه، بطور مستقیم یا غیرمستقیم به آن پرداخته­اند (نقی‌پوراصل، آفرینش و حمیدی1394). اثربخشی، موضوع اصلی در تمام تجزیه تحلیل­های سازمانی است و تصور سازمانی بدون ساخت اثربخشی مشکل است (شیخ‌علیزاده و تجاری،2013). در این میان، آموزش و پرورش نیز از طریق مدارس در صدد دستیابی به اثربخشی می­باشد. بنابراین شناخت عواملی که منجر به اثر بخشی مدرسه خواهند بود، خود می تواند راهنما و راهگشای خوبی برای مدیران و مسئولان این­گونه سازمان­ها باشد. دانش و معرفت درباره فراگرد اثر بخشی مدرسه می­تواند به بهبود و کاربرد مؤثر منابع انسانی کمک کند و غالباً ین آگاهی­ها می­تواند به ایجاد یک سازمان اثربخش منتهی شود (ضیاءالدینی و مرادی، 1397).

اثر بخشی، چگونگی تعامل خروجی­ها با محیط اقتصادی و اجتماعی را اندازه­گیری می­کند (لیندوسو و هال[3] ،2016). مفهوم اثربخشی اشاره می­کند "به انجام رساندن اهداف مخصوص یک سازمان" (بیر[4]و میلیکان،1989). اثر بخشی سازمانی عبارتست از درجه هم خوانی نتایج عملی سازمانی با نتایج مورد انتظار (هوی ومیسکل[5]، ترجمه عباس­زاده، 1392). اثربخشی مدرسه به عنوان یک موضوع اساسی و متداول از سوی محققان تربیتی مورد نظر قرار گرفته است. پیشینه آن به تحقیقاتی مانند کار کلمن[6]و راتر[7] و بروک آور[8] و ادموندز[9] و موس[10] و ماداوس[11] برمی­گردد که به عنوان شاخص ترین تحقیقات آموزشی مربوط به مدارس اثر بخش به شمار می­روند (به نقل از هوی و فرگوسن[12] ،1985). نتایج برخی از تحقیقات نشان می‌دهد در کشور ما مدارس از اثربخشی مطلوبی برخوردار نیستند از جمله اینکه، میزان اثربخشی مدارس متوسطه شهر اصفهان کمتر ازمیانگین گزارش شده (زکی و ادیبی، 1385) هم چنین وضعیت مدارس متوسطه شهر ارومیه از نظر اثربخشی، کمتر از مقدار متوسط ارزیابی شده است (حسنی و سامری،1389) و میزان اثربخشی دبیرستانهای شهر تبریز ضعیف گزارش شده است (مذنب خدایی، ،1395). برای سنجش اثربخشی مدارس از مدلهای مختلفی استفاده می شود یکی از آنها، سنجش اثربخشی مدرسه "بالدوین"[13] می‌باشد(شلا و کلاریس، 2015)[14] که در بررسی های انجام گرفته در پیشینه داخلی تحقیق، محرز شد که پژوهش‌های بسیار نادر طبق این مدل انجام گرفته است لذا در پژوهش حاضر از این مدل استفاده شده است.

بی­شک دستیابی به اهداف سازمانی بدون در نظر گرفتن ساختار مناسب و مطلوب که سازمان را در جوابگویی به تغییرات محیطی و نیز نیازهای درونی یاری نماید، امکان پذیر نخواهد بود (عبدالله­زاده،1394). ساختار سازمانی ضمن اینکه انتظارات موجود از هر نقش و ارتباطات میان آنها را تبیین میکند، وظایف افراد را تقسیم بندی کرده و هماهنگ می­کند در نتیجه می­تواند روی عملکرد مؤسسه آموزشی و زیر مجموعه‌های سازمانی و فنی آن مثل کلاس درس تأثیر داشته باشد (هوی ومیسکل، ترجمه عباسزاده، 1392). انتخاب ساختار مناسب مدرسه و اعمال تغییرات لازم در ساختار، که سازمان را متناسب با شرایط و مقتضیات محیطی نماید باعث انگیزش معلمان و سالم‌تر شدن محیط کار شده در نتیجه نیل به اهداف مدرسه تسهیل یابد (گوهری پور1388). با توجه به اینکه سازمان آموزش و پرورش محیطی متغیر و غیرقابل پیش­بینی دارد و باید محیطی پویا داشته باشد بنابراین ساختارهای منعطف در آن می­توانند در جهت اثربخشی حرکت کنند چنین سازمان­هایی قادرند که به اهداف خود برسند و با محیط­های متغیر سازگار باشند و بقای خود را تضمین کنند (ستاری و قنبری، 1395).

 با گسترش پدیده جهانی سازی، اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته و صاحب نظران در علوم مختلف بر اهمیت اعتماد به عنوان پیش نیاز اثربخشی سازمانی تأکید کرده اند( به نقل ازحسین پور و قربانی پاچی،1396). اعتماد عبارتست از اطمینانی که به طور دو جانبه بین دو طرفی که پیامدهای مثبت برای هر دو دارد، مبادله می­شود (کورچارسکا[15]، 2017). اگر درمدرسه‌ای جو حاکی از اعتماد حاکم فرما باشد ارتباطات اثر بخش خواهد بود که این امر، ارتباطات بوروکراتیک بازدارنده را کاهش داده و باعث عملکرد بهتر معلمان می­شود (گیوریان ،1390). عملکرد بهتر هم متعاقباً اثربخشی مدرسه را در پی خواهد داشت. بنابراین ایجاد و توسعه اعتماد، نقش انکارناپذیری در تحقق اهداف مدرسه ایفا می­کند (حسین‌پور و قربانی پاجی، 1396).

امروزه بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده اند که بی اعتنایی به مسایل اخلاقی وفرار از مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی به از بین رفتن سازمان می انجامد( شفیعی، کلانتری و ذوالفقاری 1397). از طرفی مقوله اخلاق بطور مستمر با فعالیتهای حرفه‌ای و سازمانی افراد ارتباط دارد و در تصمیم گیریها و خط مشی­های سازمانی همچون منابع انسانی، منابع مالی، مدیریت تولید، اهمیت دارد. به عبارت دیگر اخلاق حرفه­ای با پیامدهای سازمانی و فردی در ارتباط بوده و با تصمیمات سازمانی در هم آمیخته­اند (زبانی شادباد و همکاران،2017). اخلاق حرفه­ای، مسدولیت اخلاقی فرد از حیث شغل است (پراکش تریپاتی[16]،2014). هر چه اخلاق حرفه­ای در مدرسه از سوی مدیران و معلمان بیشتر مورد توجه قرار گیرد مدرسه در نیل به اهداف پیش­بینی شده توفیق بیشتری می­یابد (خیاط مقدم و طباطبایی نسب،1395) و این چیزی جز اثر بخشی نیست. رعایت اخلاق حرفه­ای توسط معلمان در امر آموزش تضمین کننده سلامت فرایند یاددهی و یادگیری است و نقش علمی– فرهنگی معلمان مدارس ایجاب می­کند که این افراد بیش از هر قشر دیگری از اخلاق برخوردار باشند. سلامت فرایند یاددهی و یادگیری ازشاخص­های ارزشیابی عملکرد معلمان است که خود می­تواند منجر به اثر بخشی مدرسه شود (کونمی و سینگاپدکی،[17]2010). امروزه یکی از مهمترین مسائل و دغدغه پژوهشگران، موضوع تأثیرگذاری احتمالی متغیرهای واسطه ای در رابطه بین دو یا چند متغیر سازمانی است. در تحقیق حاضر به نظر می­رسد ارزشیابی عملکرد معلمان در ارتباط بین متغیرهای تحقیق نقش میانجی ایفا می­کند. منظور از ارزشیابی عملکرد، تعیین، سنجش و نمره­دهی استانداردهای عملکرد می­باشد (پدید،1396). از آنجایی که هر سازمان در جهت نیل به اهدافش نیاز به جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانی کارآمد و متخصص دارد، و برآوردن این نیازها با ارزشیابی عملکرد کارکنان میسر می­شود، بنابراین پرداختن به این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است(هاشم نژاد، 1395). از طرفی پیشرفت و توسعه هر کشوری در گرو سازمان آموزش وپرورش آن است و در این بین، معلمان عامل حیات آن هستند بنابراین ارزشیابی عملکرد معلمان در مدارس به منظور بهبود کیفیت آموزش و در نهایت توسعه همه جانبه کشور، یک ضرورت می­باشد (فینداواتی،2018). معلمانی که عملکرد سطح بالایی دارند (یاددهی و یادگیری در سطح بالا، ارزشیابی صحیح از شاگرد، تعهد، خلاقیت، همکاری و مدارج علمی بالا) معلمانی هستندکه به سرعت اثر بخشی مدرسه را بهبود می­بخشند آنان قادر هستند که عملکرد دانش­آموزان را نیز ارتقاء دهند. (استینبرگ و گریت،2016[18]). ساختارهای مکانیکی سد راه عملکرد مناسب از سوی معلمان هستند. عدم تمرکز، منجر به آزادی خلاق و افزایش ظرفیتهای فردی معلمان شده و در نهایت عملکرد بهتر را در پی خواهد داشت (شاهوردی وهمکاران،1396). امروزه معلمان متعهد به اخلاق کاری، نه تنها عامل برتری بوده بلکه به عنوان مزیت رقابتی پایدار محسوب می شوند. مدارسی که معلمان اخلاق مدار دارند در واقع معلمانی دارند که نه تنها به وظایف محوله به طور مطلوب عمل می نمایند بلکه فراتر از وظایف قانونی خویش فعالیت می کنند چرا که آنها پایبند به ارزشهای اخلاقی مدرسه می باشند و خود را موظف به انجام وظایف محوله دانسته وعملکردی در سطح بالا از خود بروز می دهند(اسکندری و ایراندوست،1394). از سوی دیگر اعتماد، نقش تعیین کننده­ای در عملکرد اعضای مدرسه دارد (میرکمالی، 1391) . اعتماد، فرایند عملکرد کار را در اعتماد کننده و اعتماد شونده بهبود می بخشد. مدارسی که در آنها جو حاکی از اعتماد بین مدیر، معلمان، همکاران، دانش‌آموزان و اولیای آنها حکمفرماست، باعث تأثیر مثبت بر عملکرد کاری معلمان می شود چرا که اعتماد باعث می شود بازخورد منفی و ایجاد تعارض بازدارنده در مدرسه کاهش یابد(میرکمالی،1391).

در پژوهشی مدارس اثربخش با مشخصات رهبری شایسته و قوی، انتظارات بالا از همه فراگیران، جو یادگیرنده مدرسه، تمرکز روی مهارتهای اساسی، پایش مکرر پیشرفت دانش‌آموزان، شناخته می­شوند (ادموند 1979، رمبرگ، بورلین وفرانسون[19] 2019). ایکسینیونی (2019) به دسته­بندی الگوهای رشد در اثربخشی مدرسه پرداخته است. نتایج تحقیق ایزدی (1392) حاکی از این است که بین ساختار و ابعاد آن با اثر بخشی رابطه معنی‌دار وجود دارد. عبدالله­زاده (1394) در پژوهش خود اذعان می دارد که ساختار سازمانی مدرسه ارتباط مستقیم و معنی­دار با اثربخشی مدرسه دارد. زبانی شاد باد و حسنی و قاسم زاده علیشاهی (2017) به نقش اخلاق حرفه­ای در پیامدهای فردی و سازمانی پرداخته اند. آنان بیان می کنند که اخلاق حرفه­ای در تصمیم­گیریها و خط مشی­های سازمانی همچون منابع انسانی، منابع مالی، مدیریت تولید، اهمیت دارد. لیندوسو و هال(2016) به بررسی روش­های ارزیابی عملکرد پرداخته و اذعان داشته است که رایج­ترین روش برای بررسی اثربخشی سازمانی است. آنها تأکید دارند که زمینه ارزیابی اثربخشی، ارزیابی عملکرد ، است. ضیا الدینی و مرادی (1397) بیان داشته­اند که اخلاق سازمانی معلمان پیش بینی کننده اثر بخشی سازمانی مدرسه است پس باید زمینه­های تقویت اخلاق سازمانی را فراهم آورد و بدین وسیله زمینه پایبندی به ارزش­ها و ایجاد جو اعتماد به نفس و نگرش مثبت رادر سازمان فراهم آورد. همچنین موجبات موفقیت فرد را در ارتباط با محیط و شرایط محیطی و زمینه ارتقای سازمانی را مهیا ساخت. رحمه الله[20](2016) به بررسی شایستگی­ها و عملکرد معلمان پرداخته است و نتیجه گرفته که معلمانی که شایستگی ها و توانمندیهای بالایی دارند نتایج با کیفیت را در عمل به همراه داشته اند و یادگیریهای اثربخش دانش‌آموز، دستاورد معلمان توانمند است که رسیدن به اهداف مدرسه یعنی اثر بخشی آن را میسر می‌نماید. تدلی[21] (2003) به بررسی ارزشیابی معلم، اثربخشی معلم و اثربخشی مدرسه پرداخته است یافته‌های او ارتباط بین این متغیرها را تأیید می­کند. کوشکباغی (1395) در بررسی رابطه ارزیابی عملکرد معلمان با اثربخشی مدرسه نتیجه گرفته که آن رابطه مثبت و معنادار است. حیدرزاده (1393) بین ساختار توانمندساز و اثربخشی مدرسه رابطه مثبت و معناداری را یافته است. نصراللهی و وهابی (1395) به بررسی ساختار و ارزیابی عملکرد معلمان پرداخته­اند و بیان داشته­اند که بهبود عملکرد معلمان در صورتی امکان­پذیر است که بین ساختار سازمانی مدرسه و ارزیابی عملکردمعلمان تناسب وجود داشته باشد. شاهوردی، نیسی، هاشمی و ارشدی (1396) اذعا ن می­دارد بین ابعاد ساختار سازمانی یعنی رسمیت، پیچیدگی و تمرکز با عملکرد شغلی رابطه منفی و معنی­دار وجود دارد. نیکبین و ایرانمنش[22](2014) و سیاسری و شهرکی‌پور (1395) و میرکمالی (1391)در یافته‌اند که اگر جو حاکی از اعتماد را پرورش دهند، ارتقای عملکرد را در پی­خواهند داشت. حسنی و عباسخانی (1397) نتیجه گرفتند که توجه به اخلاق حرفه‌ای در افزایش عملکرد سازمانی اهمیت دارد. احمدی (1394) دریافته است که مؤلفه­های اخلاق حرفه‌ای (مؤلفه‌های تعهد و تخصص) می­توانند عملکرد شغلی را پیش بینی نمایند. محمدنژاد (1396) به رابطه مثبت و معنادار بین اخلاق حرفه­ای با عملکرد شغلی پی برده است وی بیان می­کند که حاکمیت اخلاق حرفه­ای توسط معلمان سلامت فرایند یاددهی و یادگیری را تضمین می‌کند. مریاک [23](2015) دریافته که برای افزایش سطح عملکرد شغلی باید به جنبه­های اخلاقی توجه جدی مبذول داشت. اندام، منتظری و ابویسانی (1394) هم چنین شفیعی و همکاران (1397) تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی را تأیید کردند.

با مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور، اهمیت بحث اثر بخشی در مدرسه محرز شده و هم چنین وجود پژوهشهایی دال بر عدم وجود اثربخشی مطلوب مدارس ایران، محقق را بر آن داشت که عوامل تأثیر گذار براثربخشی مدرسه را مورد تحقیق قرار دهد. لذا این تحقیق در نظر داد به تعیین روابط ساختاری اخلاق حرفه­ای، اعتماد سازمانی و ساختار سازمانی با اثربخشی مدرسه با میانجی­گری ارزشیابی عملکرد معلمان بپردازد.

 

روش‌شناسی تحقیق

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ جمع­آوری اطلاعات، همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه دوره دوم نظری شهر ارومیه در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 830 نفر می­باشد که از بین آنها به روش تصادفی طبقه­ای نسبی و با بهره­گیری از جدول مورگان و با اعمال کفایت نمونه­گیری306 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه می­باشد. کلیه ابزارها در طیف پنج درجه­ای لیکرت طراحی شده و بررسی شده­اند. برای تعیین روایی ابزارها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و مورد تأیید قرار گرفتند. پایایی آنها از روش آلفای کرونباخ محاسبه و در جدول 1 گزارش شده است: پرسشنامه ارزشیابی عملکرد معلما ن 86/0، پرسشنامه اثر بخشی مدرسه بالدوین 86/0، پرسشنامه اعتماد سازمانی 83/0، پرسشنامه ساختار سازمانی 77/0، پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای 79/0 که نشان از پایایی مطلوب همه پرسشنامه‌ها می‌باشد.

 

جدول1: پایایی پرسشنامه‌ها

Table 1

Questionnaires reliability

نام پرسشنامهQuestionnaire name

اثربخشی مدرسه

school

Effectiveness

ساختارسازمانی

organizational

Structure

اعتماد سازمانی

organizational

trust

اخلاق حرفه‌ای

professional ethics

ارزشیابی عملکرد

performance evaluation

پایایی

reliability

0.86

0.77

0.83

0.79

0.86

 

 پرسشنامه ارزشیابی عملکرد معلمان:

محقق ساخته بوده و بر اساس چهارچوب­های تدریس اثربخش دانیل سون[24] (2007) و شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان مؤثر استرانگ [25](2007) ساخته شده است. شامل هفت بعد و 48 سؤال می­باشد ابعاد شامل: 1-بعد پیش نیازهای معلم 2-بعد نظارت برپیشرفت دانش­آموزان 3-بعد مسئولیت­های حرفه­ای 4-بعد برنامه­ریزی و آمادگی 5-بعد سازماندهی و مدیریت کلاس درس6-بعد ویژگی‌های شخصی معلم 7-بعد آموزش یا تدریس (عبداللهی ،1393).

 

پرسشنامه اثر بخشی بالدوین: توسط محقق تلخیص شده است. دارای 15 سؤال بوده ولی ابعاد ندارد. این پرسشنامه بر اساس مشخصات کلیدی مدارس اثر بخش که در یازده بعد (رهبری آموزشی، مأموریت شفاف، جو ایمن و منظم، محیط مثبت مدرسه، انتظارات بالا، پایش و کنترل مکرر دانش‌آموز، مهارت­های اساسی، فرصت‌های یادگیری، ارتباط مدرسه و خانه، توسعه حرفه­ای، مشارکت معلمان در تصمیم­گیری) طراحی شده بود (شلا و کلاریس، 2015)، تلخیص شده است.

 پرسشنامه اعتماد سازمانی اسکات و رادر[26](2003): دارای چهار بعد و18 سؤال می­باشد. ابعاد آن شامل 1- اعتماد به مدیر یا سرپرست2- اعتماد به مدیران ارشد 3- اعتماد به سازمان 4- اعتماد به همکاران، می­باشد (پورسجادی،1392).

 

 پرسشنامه ساختار سازمانی: که درسه بعد رسمیت، تمرکز، و پیچیدگی توسط "رابینز و ایوانویچ [27]"ساخته شده و توسط "اسمی" (1385) تحت نظارت اساتید دانشگاه شیراز تغییر شکل یافته و متناسب با سازمان آموزشی (مدرسه) درآمده است و شامل 15 سؤال می­باشد (پذیرا،1389).

پرسشنامه اخلاق حر فه­ای: تحت عنوان"تحلیل من به روایت من" که توسط قراملکی 1389 تدوین شده است. دارای بعد نبوده و شامل 25سؤال می­باشد (کرمی، قلاوندی و قلعه‌ای،1396).

در تجزیه تحلیل داده‌ها از آمار استنباطی و توصیفی و مدل­یابی معادلات ساختاری با بهره­گیری از نرم­افزار SPSS 22 و AMOS 22 استفاده شد.

 

یافته‌های پژوهش

بیشتر افراد نمونه (152 نفر و 7/49 درصد) زن هستند بیشترین درصد (149 نفر یعنی7/48 درصد) بین 40 تا 50 سال سن دارند .بیشترین درصد ( 5/24 درصد75 نفر) بین 20 تا 25 سال سابقه کار دارند، بیشتر افراد نمونه (173 نفر یعنی5/56 درصد) دارای مدرک کارشناسی هستند.

در جدول شماره 2 شاخص­های توصیفی متغیرها شامل میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی ارائه ‌شده‌اند. کلاین[28] (2011) پیشنهاد می کند که در مدل یابی علی، توزیع متغیرها باید نرمال باشد. او پیشنهاد می­کند که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید از 3 و 10 بیشتر باشد. با توجه به جدول شماره 2، این پیش فرض مدل یابی علی یعنی نرمال بودن تک متغیری برقرار است. در جدول شماره 3 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارایه شده اند. با توجه به جدول شماره 3، رابطه ساختار سازمانی (65/0)، اعتماد سازمانی (66/0)، اخلاق حرفه‌ای (48/0) و ارزشیابی عملکرد (55/0) با اثربخشی مدرسه مثبت و در سطح 01/0 معنی‌دار است.

جدول 2 : شاخص‌های توصیفی

 Table 2:

Descriptive indexes

متغیر

variable

میانگین

Mean

انحراف استاندارد

Std. deviation

چولگی

skewness

کشیدگی

kurtosis

ساختار سازمانی

organizational structure

50.87

8.01

-0.59

0.83

اعتماد سازمانی

organizational trust

59.85

12.60

-0.49

0.10

اخلاق حرفه‌ای

 professional ethics

83.38

11.93

0.31

1.04

ارزشیابی عملکرد

performance evaluation

182.12

30.49

-0.46

-0.22

اثربخشی مدرسه

School effectiveness

58.15

9.35

-0.42

-0.08

جدول 3: ماتریس همبستگی

Table 3:

Correlation matrix

شماره

number

متغیر

variable

1

2

3

4

5

1

ساختار سازمانی

organizational structure

1

 

 

 

 

2

اعتماد سازمانی

organizational trust

0.41**

1

 

 

 

3

اخلاق حرفه‌ای

professional ethics

**0.48

**0.49

1

 

 

4

ارزشیابی عملکرد

performance evaluation

**0.41

**0.46

**0.48

1

 

5

اثربخشی مدرسه

School effectiveness

**0.65

**0.66

**0.48

**0.55

1

**p<0.01

برای آزمون فرضیه­های پژوهش از طریق روش مدل یابی معادلات ساختاری، روش تراکم­سازی جزئی بهترین روش برای مدل­یابی معادلات ساختاری است (ویرا[29]، 2011). باگوزی و هیترتون[30] (1994) خاطر نشان می­کنند در مواقعی که سازه­ها فاقد مؤلفه بوده و تعداد سؤالات هر سازه نیز بیش از 5 سؤال باشد، سؤالات به صورت تصادفی تلفیق شده و بسته­های سؤال ایجاد شود. سپس این بسته­ها به عنوان مؤلفه­های آن سازه استفاده شوند. در پژوهش حاضر به علت اینکه سازه­های اخلاق حرفه‌ای و اثربخشی مدرسه فاقد مؤلفه بوده و گویه­های آنها نیز به ترتیب 26 و 15 سؤال می­باشد. بنابراین سؤالات اخلاق حرفه­ای به صورت تصادفی به 3 بسته سؤال 7 تایی و یک بسته سؤال 5 تایی و سؤالات اثربخشی مدرسه نیز به صورت تصادفی به 3 بسته سؤال 5 تایی تقسیم گردید. بنابراین با توجه به مطالب فوق در پژوهش حاضر از رویکرد تراکم­سازی جزئی برای انجام مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. از روش بیشینه احتمال برای آزمون الگوی نظری پژوهش و برازش آن با داده­های گردآوری‌شده استفاده شد. استفاده از این روش نیازمند نرمال بودن چندمتغیره متغیرها می­باشد. در پژوهش برای بررسی نرمال بودن چند متغیره از ضریب کشیدگی استاندارد شده مردیا[31] استفاده شد. این عدد در پژوهش حاضر 60/82 بدست آمد که کمتر از عدد 483 می­باشد که از طریق فرمول p(p+2) محاسبه شده است. در این فرمول p مساوی است با تعداد متغیرهای مشاهده شده که در این پژوهش 21 می­باشد (تئو و نویس[32]، 2012). در جدول شماره 4، شاخص­های برازش مطلق[33]، تطبیقی[34] و مقتصد[35] به تفکیک گزارش شده­اند.

 

جدول 4: شاخص‌های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش

Table 4:

Goodness of fit indexes of research tested model

شاخص‌های برازش مطلق

Absolute fit indexes

شاخص

 

index

شاخص نیکویی برازش

GFI

شاخص نیکویی تعدیل شده

AGFI

ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده

SRMR

مقدار بدست آمده

amount obtained

0.95

0.92

0.01

حد قابل پذیرش

acceptable limit

بیشتر از 0.90

بیشتر از 0.80

کمتر از 0.05

شاخص‌های برازش تطبیقی

Comparative fit indexes

شاخص

 

index

شاخص برازش تطبیقی

CFI

شاخص برازش هنجار شده

NFI

شاخص برازش هنجار نشده

NNFI

مقدار بدست آمده amount obtained

0.97

0.96

0.97

حد قابل پذیرش acceptable limit

بیشتر از 0.90

بیشتر از 0.90

بیشتر از 0.90

شاخص‌های برازش تعدیل یافته

Parsimonious fit indexes

شاخص

index

مجذور خی بر درجه آزادی

X2/df

شاخص برازش ایجاز

PNFI

مجذور میانگین مربعات خطای تقریب

RMSEA

مقدار بدست آمده amount obtained

2.06

0.62

0.06

حد قابل پذیرش

acceptable limit

کمتر از 3

بیشتر از 0.60

کمتر از 0.08

 

 

در جدول 4، مقادیر به دست آمده در پژوهش حاضر و حد قابل پذیرش هر یک از شاخص­های برازش گزارش شده­اند. با توجه به این جدول تمامی شاخص­های برازش در حد مطلوبی قرار دارند و می­توان نتیجه گرفت که مدل آزمون شده برازش مناسبی با داده­های گردآوری شده دارد. در شکل 2 مدل آزمون شده پژوهش نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2: الگوی آزمون شده پژوهش

Figure 1:

Research tested model

 

با توجه به شکل 2، ساختار سازمانی، اعتماد سازمانی، اخلاق حرفه­ای و ارزشیابی عملکرد در مجموع 73 درصد از واریانس اثربخشی مدرسه را تبیین می­کنند. ساختار سازمانی، اعتماد سازمانی و اخلاق حرفه­ای نیز 39 درصد از تغییرات ارزشیابی عملکرد را پیش­بینی می­کنند. در جدول 5 نتایج مربوط به اثرات مستقیم متغیرها گزارش شده است.

 

 

 

 

 

 

 

جدول 5: نتایج مربوط به اثرات مستقیم متغیرهای پژوهش

Table 5:

Direct effects results of research variables

مسیر

path

برآورد پارامتر

 Parameter estimation

ضریب مسیر

Path coefficient

خطای استاندارد برآورد

Standard error of estimate

آماره t

T statistic

سطح معنی‌داری

Significance level

به روی اثربخشی مدرسه از

to School effectiveness from

 

 

 

 

 

ارزشیابی عملکرد

performance evaluation

0.21

0.16

0.06

2.97

0.003

ساختار سازمانی

organizational structure

0.65

0.47

0.08

7.44

0.001

اعتماد سازمانی

organizational trust

0.29

0.35

0.04

6.01

0.001

اخلاق حرفه‌ای

professional ethics

0.09

0.08

0.07

1.29

0.19

به روی ارزشیابی عملکرد از

to performance evaluation from

 

 

 

 

 

ساختار سازمانی

organizational structure

0.22

0.21

0.07

3.09

0.002

اعتماد سازمانی

organizational trust

0.14

0.22

0.04

3.14

0.002

اخلاق حرفه‌ای

professional ethics

0.31

0.34

0.07

4.41

0.001

 

با توجه به جدول 5، اثر مستقیم ارزشیابی عملکرد (16/0)، ساختار سازمانی (47/0) و اعتماد سازمانی (35/0) و اخلاق حرفه­ای (08/0) بر اثربخشی مدرسه مثبت و معنی­دار می­باشد. اثر مستقیم ساختار سازمانی (21/0)، اعتماد سازمانی (22/0) و اخلاق حرفه‌ای (34/0) بر ارزشیابی عملکرد مثبت و معنی‌دار می­باشد. در این پژوهش از روش بوت استراپ[36] برای تعیین معناداری اثرات غیرمستقیم استفاده گردید. در جدول 6 نتایج مربوط به اثرات غیرمستقیم متغیرهای پژوهش گزارش شده است. (p<0.05)

 

 

 

 

 

 

جدول 6: نتایج مربوط به اثرات غیر مستقیم متغیرهای پژوهش

Table 6:

Indirect effects results of research variables

متغیر

variable

ضریب مسیر Path coefficient

خطای استاندارد برآورد Standard error of estimate

سطح معنی‌داری Significance level

حد پایین

low limt

حد بالا

high limit

ساختار سازمانی

organizational structure

0.03

0.01

0.008

0.01

0.08

اعتماد سازمانی organizational trust

0.04

0.01

0.007

0.01

0.07

اخلاق حرفه‌ای professional ethics

0.05

0.02

0.01

0.02

0.10

با توجه به جدول 6، می­توان گفت که ارزشیابی عملکرد نقش واسطه­ای در ارتباط ساختار سازمانی، اعتماد سازمانی و اخلاق حرفه­ای با اثربخشی مدرسه دارد.

 

بحث و نتیجه‌گیری

این تحقیق با هدف تعیین روابط ساختاری اعتماد سازمانی، اخلاق حرفه­ای و ساختار سازمانی با اثر بخشی سازمانی با میانجیگری ارزشیابی عملکرد معلمان، انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که اثر مستقیم ارزشیابی عملکرد، ساختار سازمانی و اعتماد سازمانی و اخلاق حرفه‌ای بر اثربخشی مدرسه مثبت و معنی­دار می­باشد. این نتیجه با نتایج ضیالدینی و مرادی (1397) و اسماعیلی و همکاران (2016)که به ارتباط بین اثربخشی سازمانی با اخلاق سازمانی صحه می­گذارند و با کوشکباغی (1395) و نصیری و سعیدی (1392) فینداواتی(2018) استرنبرگ (2017) لیندوسال (2016) رحمه‌الله(2016) و کونمی (2010) و تدلی (2003) که رابطه بین ارزیابی عملکرد و اثربخشی را تأیید می­کند و هم چنین ایزدی (1392) و حیدرزاده (1393) و عبدالله زاده (1394) و کفاشپور و همکاران(2013) که به رابطه بین ساختار سازمانی و اثربخشی پی برده است، همخوانی دارد. اما با نتایج گوهری‌پور(1388) همخوانی ندارد. این نتایج هم چنین با نتیجه حسین پور و قربانی (1396 ) و علوی (1394) که ارتباط بین اثربخشی و اعتماد متقابل را تأیید می­کنند، همخوانی دارد. همراستا با تأیید رابطه بین ساختار و ارزیابی عملکرد در تحقیق حاضر، نصراللهی و وهابی (1395) هم پی برده­اند که بین ساختار و ارزیابی عملکرد رابطه وجوددارد. آنها اظهارداشتند که بهبود عملکرد کارکنان در صورت تناسب بین ساختار و ارزیابی عملکرد، محقق خواهد شد که این نتیجه، با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اثر مستقیم ساختار سازمانی، اعتماد سازمانی و اخلاق حرفه­ای بر ارزشیابی عملکرد مثبت و معنی­دار می­باشد. این نتیجه با پژوهش حسنی و عباسخانی (1397) و تحقیق احمدی (1394) و محمدنژاد (1396) و باقری و همکاران (1396) وشفیعی و همکاران (1397) و اندام و همکاران (1394) که رابطه بین اخلاق حرفه­ای وعملکرد را تأیید می­کند و تحقیق نیکبین و همکاران (2014) و سیاسری و همکاران (1395) و میرکمالی (1391)که ارتباط بین اعتماد و عملکرد را صحه می­گذارد، همخوانی دارد. ارزشهای اخلاقی در محیط کار موجب مشروعیت اقدامات می شود، اعتماد در روابط بین افراد و گروهها را بهبود می بخشد و با پیروی بیشتر از استانداردها و رویه ها، موجب بهبود کیفیت انجام فعالیها و در نهایت بهبود عملکرد معلمان خواهد شد. موازین اخلاقی می تواند معلمان را ملزم کند تا نسبت به تعهدات حرفه‌ای خود پایبند باشند که این تأثیر بسزایی در ارتقای نحوه آموزش و سطح یادگیری دانش‌آموزان دارد که همه اینها پیش درآمد اثربخشی مدرسه می باشند. در این پژوهش اثرات غیرمستقیم اعتماد سازمانی و اخلاق حرفه­ای و ساختار سازمانی بر اثر بخشی مدرسه با میانجیگری ارزشیابی عملکرد معلمان مورد تأیید قرار گرفت. پس ارزشیابی عملکرد این ارتباطات را قوت می بخشد. درمورد نقش واسطه­ای ارزشیابی عملکرد مطالعات بسیارکمی در دسترس بود. این کمبود پیشینه، نقطه قوت پژوهش حاضر است. با توجه به اثرات مستقیم ساختار و اعتماد سازمانی و اخلاق حرفه­ای و ارزشیابی عملکرد بر اثر بخشی مدرسه به نظر می­رسد که ایجاد جو حاکی از اعتماد در مد رسه (بین همکاران، بین معلم و مدیر،بین معلم و دانش­آموز) گامی در جهت اثر بخشی مدرسه است (ناصری و همکاران، 1395). هم چنین اگر ساختارهای غیر منعطف و خشک را کاهش داده (لطیفی و شوشتریان،2014) و بیشتر به ساختارهای مسطح و یا حداقل با طبقات کمتر سلسله مراتبی روی آوریم، به اثر بخش بودن مدرسه نزدیکتر خواهیم شد (ستاری و قنبری، 1395). توجه به این چنین ساختارهایی که توأم با جو اعتماد در مدرسه باشد خود، ارزشیابی عملکرد معلم را تحت تأثیر قرار داده (ناصری و همکاران،1395) و باعث دریافت نتایج متقن از این فرایند می­شود که این مهم، باعث تشخیص نقاط قوت و ضعف نیروهای انسانی شده وسازمان در صدد ابقائ نیروهای کارآمد، جبران نکات ضعف و تشویق نکات مثبت معلمان می­شود که منجر به عملکرد بالای معلم می شود. همه این اقدامات در جهت اثربخش بودن مدرسه می­باشد (حسین پور وقربانی1396) که دال بر اثرات غیرمستقیم این متغیرها بر اثربخشی می­باشد. متعاقب اثربخشی مدرسه، کل ذینفعان آن اعم از دانش‌آموزان، اولیائ دانش‌آموزان و جامعه بهره خواهند برد و کشور در جهت پیشرفت و توسعه پیش خواهند رفت.

تحقیق حاضر با محدودیت‌هایی از قبیل عدم همکاری برخی مدیران و معلمان مدرسه، عدم صلاحیت برخی مدیران در ارزشیابی عملکرد معلمان، عدم باور و ایمان معلمان و مدیران به چنین تحقیقاتی، مواجه بوده است. تعمیم نتایج به سایر مقاطع تحصیلی و سوگیری معلمان و مدیران در پاسخگویی، از دیگر محدودیت­ها می‌باشد.در این پژوهش سایر عوامل مانند شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی و... کنترل نشده است. این پژوهش با عدم کنترل همه متغیرهای ناخواسته مواجه بود. از محدودیت‌های دیگر این پژوهش تعداد زیاد ابزار جمع‌آوری اطلاعات و کمبود زمان معلمان و مدیران بود که می تواند نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار دهد. از طرفی دیگر با توجه به ارتباطی بودن (نه علت و معلولی) و مقطعی بودن (غیر طولی) تحقیق باید توجه لازم و کافی در تفسیر و تعمیم نتایج، لحاظ شود. لذا بر اساس یافته‌های تحقیق پیشنهاد می­شود که جهت رسیدن به اثربخشی مدرسه، ارتقای اخلاق حرفه­ای معلمان را مد نظر داشت. از ایجاد ساختارهای غیرقابل انعطاف و سلسله مراتب بلند پرهیز نمود و جوی آکنده از اعتماد را در مدرسه پی­ریزی نمود واز نتایج ارزشیابی عملکرد معلمان به درستی استفاده نمود1. Xinyu 

2. Alanoglu & demirts

3. Lindoso& hall

4. Bear & Millikan

5. Hoy & Misskle

6. Kolman

7. Ruter

8. Broke  over

9. Edmondez

10. Mous

11. Madavse

12. Hoy & fergosen

 

1. Baldwin

2. Sheela & Claris

3. Krcharska

1. Prakash Tripathi

2. Koonmee & Singhapaki

3. Steinberg & Garret

1. Edmond, Remberg, Borlin & Fransson

2. Rahmatollah

3. Tedli

1. Nikbin & Iranmanesh

2. Meriac

1. Danielson

2. Stronge

3. Skut & Rader

1. Rubinze &Iivanowich

2. Kline

1. Vieira

2. Bagozzi & Heatherton

3. Mardia’s normalized multivariate kurtosis value

4. Teo & Noyes

5. Absolute

6. Comparative

7. Parsimonious

1. Bootstrapping

احمدی، عفت؛ پیش بینی عملکرد شغلی از طریق اخلاق حرفه­ای و هوش معنوی معلمان دوره ابتدایی ناحیه 1 شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت (1394).

اسکندری، استیره و ایراندوست، منصور(1394). رابطه اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری،10(4):38-46.

اندام،رضا ؛ منتظری،امیر و ابویسانی،آسیه (1394). ارتباط بین اخلاق کاری، تعهد شغلی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی، پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی، 5(10):61-72

ایزدی، محمد امین(1392). ابطه ساختار سازمانی با اثر بخشی سازمانی و توانمندسازی در بین کارکنان آموزش وپرورش نواحی شهرستان شیراز، فصلنامه نوآوریهای آموزشی، 8(3)7-18.

باقری، مسلم؛ کیانی،مهرداد و تهمتی، محمد(1396). رابطه هوش فرهنگی و عملکرد شغلی با نقش میانجی رفتار اخلاقی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری،14(1):35-42.

 -پدید، مجید ( 1396). ارزیابی عملکرد معلمان از نظریه تا عمل، کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران، تهران، مرکز همایش های توسعه داتیس،

پورسجادی، سید حسین؛ رابطه عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه بیرجند(1392).

پذیرا، محمد رضا؛ بررسی رابطه بین ساختار و فرهنگ سازمانی مدارس و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران و دبیران مقطع متوسطه شهرستان اقلید، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد واحد مرودشت(1389).

حسنی، محمد و عباسخانی، افسانه(1397)مدل یابی ساختاری ارتباط بین رهبری معنوی و اخلاق حرفه‌ای با عملکرد سازمانی و کیفیت زندگی کاری با نقش واسطه ای یادگیری سازمانی در بین کارکنان بیمارستان امام رضا شهر ارومیه، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی (11):35-53.

حسین پور، داود و قربانی پاجی، عقیل(1396). تأثیر راهبردهای توسعه منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی اعتماد متقابل و رضایت شغلی کارکنان در سازمان ورزش و جوانان استان مازندران، مجله پژوهش های مدیریت راهبردی، 23(65):45-75.

حیدرزاده، سارا؛ بررسی نقش ساختارتوانمندساز و هوشیاری سازمانی در اثربخشی مدارس منطقه 5 استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه خوارزمی تهران، (1393).

خیاط مقدم، سعید و طباطبایی نسب، سیده مهدیه(1395). مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در مدیریت، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری،(11)127:1-136.

زکی، محمدعلی؛ ادیبی سده، مهدی و یزدخواستی، بهجت(1385). بررسی اثربخشی سازمانی مدارس شهر اصفهان، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،24(2):27-43.

سیاسری، مهدیه و شهرکی پور، حسن(1395).بررسی رابطه حمایت سازمانی و اعتماد سازمانی بر عملکرد معلمان شهرستان زابل، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی، مالزی، مرکز توسعه آموزش های نوین ایران.

شاهوردی شهرکی، آسیه ؛ نیسی، عبدالکاظم؛ هاشمی، سید اسماعیل و ارشدی، نسرین (1396).اثر فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختار سازمانی بر عملکرد شغلی و نوآوری، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 9(30):116-144.

شفیعی، فاطمه ؛ کلانتری، مهدی و ذوالفقاری زعفرانی، رشید(1397). تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی با نقش میانجی دینداری در کار، پژوهش در نظامهای آموزشی، ویژه نامه:986-1008

ستاری، صدرالدین و قنبری، سالار (1395). مقایسه اثربخشی مدیریت مدارس هیئت امنایی با مدیریت مدارس عادی مقطع متوسطه شهر اردبیل، دو فصلنامه مدیریت مدرسه، 4(1): 87-105.

ضیاالدینی، محمد و مرادی شهربابک، محمدرضا(1397).رابطه بین مشارکت و انطباق پذیری سازمانی با اثر بخشی سازمانی با نقش میانجیگری اخلاق سازمانی، مجله اخلاق در علوم وفناوری،(13) 117:4-124.

عبدالله زاده، حمید؛ تبیین نقش ساختار توانمند ساز مدرسه با میانجیگری خوش بینی تحصیلی معلمان بر اثربخشی مدارس ابتدایی پسرانه دولتی منطقه11 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، (1394).

عبدالهی، بیژن ؛ دادجوی توکلی، عطیه و یوسلیانی، غلامعلی (1393). شناسایی و اعتبار سنجی شایستگی های حرفه‌ای معلمان اثر بخش، فصلنامه نوآوریهای آموزشی، 49(13):25-48.

علوی،سید بابک(1394).رابطه بین اعتماد کارکنان به مدیران خود واثربخشی سامانه ارزیابی عملکرد، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی،4(4):38-46.

کرمی،محمد؛ قلاوندی،حسن و قلعه ای، علیرضا(1396).رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و رهبری اخلاقی با مسئولیت پذیری اجتماعی در مدارس، دو فصلنلمه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه، 5(1): 93-112.

کوشکباغی، معصومه؛ رابطه ارزیابی عملکرد معلمان با اثر بخشی مدارس دخترانه مقطع متوسطه دوم منطقه ورامین بر اساس رویکرد360 درجه، پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم تربیتی، دانشگاه پیام نورمرکز تهران جنوب، (1395).

گیوریان،حسن و دیندار فرکوش، فیروز(1390).بررسی رابطه سرمایه اجتماعی واثر بخشی معلمان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 5(3):137-146.

گوهری پور، محمدصادق؛ رابطه ساختار سازمانی و اثربخشی سازمانی ادارات تربیت بدنی وزارتخانه های منتخب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،(1388).

محمدنژاد، آسیه؛ بررسی رابطه بین رضایت شغلی و اخلاق حرفه‌ای با عملکرد شغلی معلمان مدارس ابتدایی دولتی دخترانه ناحیه 2 ارومیه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، (1396).

میرکمالی،سید محمد؛ اعلامی،فرنوش و نارنجی ثانی،فاطمه(1391). بررسی نقش فرهنگ اعتماد در عملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران، فصلنامه نو آوریهای آموزشی،42(11):31-49.

مذنب خدایی، مهسا؛ نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمان یادگیرنده بر اثربخشی دبیرستانهای دخترانه دوره دوم شهر تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(1395).

ناصری، محمد ؛ عقیقی، علیرضا و جابر انصاری، ر ضا(1395).بررسی رابطه رهبری اخلاقی با اعتماد سازمانی در دانشگاه پیام نور همدان، سومین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد، تهران، مؤسسه علمی کیان پژوهان.

نصراللهی، مهدی و وهابی، الهام(1395)، بررسی رابطه ساختار سازمانی با امکان استقرار نظام ارزیابی عملکرد 360 درجه در شرکت پترو پارس، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری.

نصیری فرد، حسن و سعیدی، پرویز(1392)، بررسی رابطه بین اثربخشی سازمانی و عملکرد سازمانی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک.

نقی‌پوراصل، رضا ؛ آفرینش خاکی، اکبر و حمیدی، مهرزاد(1394). ارتباط فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان، پژوهش های فیزیولوزی و مدیریت در ورزش.7(2):57-67.

هاشم نژاد، طاهره، اثر تلفیقی برنامه درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و اثر بخشی مدرسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،(1395).

هوی،وین.ک؛ میسکل،سیسیل.ج. (1987). مدیریت آموزشی، تئوری، تحقیق و عمل، سیدعباسزاده، میرمحمد(1392)، ارومیه: دانشگاه ارومیه.

Ahmadi, E. (2015). Prediction job performance by professional ethics and spiritual intelligence among elementary school teachers in Shiraz 1 zone, Master of Arts thesis, educational management. Azad University, marvdasht branch, 2015. [In Persian].

Andam, R., Montazeri, A., & Aboyasani, A. (2015). relationship between professional ethic, job commitment and job performance among staff of youth and sports departments in Khorasan razavi, contemporary research in sport management, 5(10), 61-72.  

Abdollahzade. H ; explain the role of enabling structure of school by mediation of academic optimism of teachers on school effectiveness in public primary schools of district 11 of Tehran, Master of arts thesis, educational management , kharazmi university(2015). [In Persian].

Abdollahi, B., Dadjoy Tavakoli, A. & yoselyani, G. (2013).identification and validation of professional competence in effective teachers, quarterly journal of educational innovation.49(13):25-48. [In Persian].

Alavi, S. B. (2015). Relationship between trust of staff to their self-managers and effectiveness of performance evaluation,quarterly journal of humanity resources management researches, 4(4): 38-46. [In Persian].

Alanoglu. M., & Demirts, Z. (2016).The relationships between organizational learning, school effectiveness, journal of education and training studies, 4(4): 42-56.

Bageri, M., Kyani, M., & Tahmati, M (2017). Relationship between cultural intelligence and job performance with mediating role of ethical behavior, quarterly journal of ethic in science and technology, 14(1): 35-42. [In Persian].

Bagozzi, R. P., & Heatherton, T. F. (1994). A general approach to representing multifaceted personality constructs: application to state self-esteem. Structural Equation Modeling, 1: 35-67.

Beare H. Coldwell, B. j. & Millikan, R, H. (1989).creating an excellent school some new management  techniques. Scientific research an academic publisher.

Cheung, G., & Lau, R. (2007). Testing Mediation and Suppression Effects of Latent Variables: Bootstrapping With Structural Equation Models. Organizational Research Methods, 11, 296 – 326.

Daft, R. (1998).Essentials of organization: theory & design, Parsayan, A. Aarabi, S. M, 1390, 7, publisher: cultural research’s center.

Danielson, C. (2007).Enhancing professional practice: A framework for teaching. Alexandria, VA: Association for supervision and curriculum Development.

Edmonds, R (1979).effective schools for the urban poor. Educational leadership, 37(1):15-24.

Esmaeili, L., Sianaki, A., Pashayi, Sh., & Bayrampours, M. (2016). The relationship between corporate ethics and organizational effectiveness whit an emphasis on municipal staff. Bulletin of the royal society of sciences of life, 85:1687-1697.

Findawati1, Y., Taurusta, C. W. I. (2018). Teacher Performance Assessment Application using NaiveBayes Classifier Method, International Symposium on Materials and Electrical Engineering (ISMEE) .

Green. Deeadra. A. (2005).Teachers parents and students perceptions of effective school characteristics of two Texas urban exemplary open-enrollment charter school, Dissertation of philosophy doctoral, texas A & M University.

Giorian, H. & Dindar farkosh, F. (2011). Investigating relationship between social capital and teacher’s effectiveness, quarterly journal of leadership and educational management, 5(3):137-146. [In Persian].

Goharipor, M. (2009). Relationship between organizational structure & organizational effectiveness in physical education departments of selected ministries, Master of arts thesis, Allame Tabatabaii University. [In Persian].

Hoy, w., & Ferguson, j. (1985). A theoretical framework and exploration of organizational effectiveness of school. Educational administration quarterly,21(2):117-134.

Hoy,W & Miskel,C (1987). Educational administration, theory, research, and practice. Seiied Abbaszadeh, M, M, urmia: urmia university, 2013,(5):356-357.

Hassani, M., & Abaskhani, A. (2018). structural modeling of relationship between spiritual leadership and professional ethic with organizational performance and quality of working life with mediating role of organizational learning in urmia city emam reza hospital staff, journal of ethic and medical history,(11):35-53. [In Persian].

Hosseinpor, D., & gorbani paji, A. (2017). Impact of human resources development strategies on organizational effectiveness with mediating role of mutual trust and staff job satisfaction in Mazandaran youth and sport departments, journal of strategic management researches, 23(65):45-75. [In Persian].

Heidarzadeh, S. (2014). Investigating the role of empowering structure and alert organizational on effectiveness of Tehran schools district 5, Master of Arts thesis, kharazmi university [In Persian].

Hashemnejad, T. (2016). The impact of integrate curriculum on educational achievement of students and efficiency of school, Master of arts thesis, curriculom major, sistan & Baluchistan university, [In Persian].

 Izadi, M. (2013)Relationship organizational structure with relationship between effectiveness and empowerment among staff of education and training department in Shiraz city, quarterly journal of educational innovation, 8(3): 7-18. [In Persian].

 Karami, M., Galavandi, H., &Galei, A. (2017). Relationship between professional ethic and ethical leadership with social responsibility in schools, quarterly journal of school management, 5(1): 93-112. [In Persian].

Koshakbagi, M., (2016). Relationship between teacher performance evaluation and school effectiveness in high schools of varamin disert according to 360 approach, Master of arts thesis, training science, payamnoor university Tehran jonob, [In Persian].

Kafashpoor, A., Shakoori. N., & Sadeghian, S. (2013). Linking organizational culture, structure, leadership style, strategy and organizational effectiveness: mediating role of knowledge management, advanced research in economic and management sience. (10), 158-172.

Khayat mogadam, S. & Tabatabaii Nasab, S. M. (2015). Companents of professional ethic in management, quarterly journal of ethic in science and technology, 11(1):127-136. [In Persian].

Kline, Rex. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition, New York: The Guilford Press.

Koonmee. K., Singhapakdi. A., Virakul, B. & Lee, Dong. J. (2010): Ethics institutionalization, quality of work life, and employee job related outcomes .A survey of human resource managers in Thailand, Journal of business research, 63(1):20-26.

Kurcharska, W. (2017).Relationships between trust and collaborative culture in the conduct of tacit knowledge sharing, journal of enterpreneuship, Management and innovation, 13(4): 61-78.

Latifi, M., & Shooshtarian, Z. (2014).The effect of organizational structure on organizational trust and effectiveness, Polish journal of management studies. 10(2): 72-84.

Lindoso, V., & Hall, N. (2016). Assessing the effectiveness of multilateral organizations, Blavatnil school working paper, and university of oxford.

Meriac, j. (2015). Examinig relationships among work ethic, academic motivation and performance,Educational psychology,35(5):523-540.

Mohamadnejad, A. (2017). Investigating relationship between satisfaction and professional ethic with job performance among elementary schools teachers of zone 2 urmia, Master of arts thesis,educational administration, Urmia university, [In Persian].

Mirkamali, S. M., Alami, F., & Narenji sani, F. (2012). Investigating the role of trust culture in teacher’s performance among elementary schools of Tehran city, quarterly journal of educational innovations, 42(11):31-49. [In Persian].

Mozneb khodaii, M., (2016). The role of leadership style and learning organizational culture on secondary Girls high school effectiveness of Tabriz, Master of arts thesis, training and human resources development, Azarbaijan shahid madani university, [In Persian]..

Nikbin, D., Hyun, S., Iranmanesh, M., & Foroughi, B. (2014). Effect of perceived justice for coaches on athletes trust, commitment, and perceived performance, International journal of sports science & coaching. 9(4): 561-578.

 Naseri, M., Agigi, A., & Jaber Ansari, R. (2016). Investigating relationship between ethical leadership and Organizational trust in Hamadan payamnoor university,Third national conference on new ideas in management science and economics,Tehran , Kian pajouhan institute of science, [In Persian].

Nasrollahi, M., & Vahabi, E. (2016). Investigating relationship between organizational structure and possibility of deploying 360 degree performance evaluation system in Petropars company.4th international conference on applied research in management and accounting, [In Persian].

Nasiri fard, H., & saedi, P. (2013). Investigating relationship between Organizational effectiveness and Organizational performance in Golestan province industry, Mining and Trade Organization, 10th international conference on strategic management. [In Persian].

Nagipoor asle, R., Afarinesh khaki, A., & Hamidi, M. (2015). Relationship between Organizational culture, knowledge management and Organizational effectiveness in ministry of sport and youth, physiology and management researches in sport, 7(2): 57-67, [In Persian].

Parsa. M. (2017). Evaluation Study Effect of Allowances and Job Creativity

   Performance of the Teacher in Secondary Vocational School Province,     International Education Studies. 10(8): 96-107.

Prakash Tripathi, S. (2014). Impact of work ethics on organizational commitment and employee satisfaction at HDFC Bank indore india, Global     

  journal for research analysis,3(5):1-5.

Padid, M. (2017). Teachers performance evaluation from theory to practice, international congress of improvement management and training system in Iran, [In Persian].

https://www.civilica.com/Paper-DMCI01-DMCI01_052.html.

Porsajadi, S. H., (2013). relationship between organizational justice and organizational trust with burnout among elementary schools teachers in Birjand city, Master of arts thesis ,educational managemet, birjand university, [In Persian].

Pazira, M. (2010). Relationship between organizational culture, structure and organizational creativity in the high schools’ eghlid according to perspective of teachers and principals, Master of Arts thesis, educational management, Azad University, marvdasht branch, [In Persian].

Ramberg, J., Borlin, S., Fransson, E. & Modin. B. (2019). School effectiveness and truacy: a multilevel study of upper secondary school in Stockholm, International journal of adolescence and youth, 24(2): 185-198.

Rahmatullah.M. (2016). The Relationship between Learning Effectiveness, Teacher Competence and Teachers Performance Madrasah Tsanawiyah at     Serang, Banten Indonesia, Higher Education Studies, 6(1) 28-39.

Sheela, G., & Claris, j. (2015). School learning culture and school effectiveness of secondary schools, International journal of education and psychological research, 4(2): 47-51.

Steinberg, M., & Garret. R. (2016). Classroom composition and measured teacher performance, Educational evaluation and policy analysis, 38(2): 239-317.

Sheikh Alizade, M., & Tojjari, F. (2013).The effect of transformational leadership and organizational culture on organizational effectiveness in sport organizations, studies sport management. (17): 43-58.

Stronge, j. (2007). Qualitios of effective teacher. Alexandra, VA: Association for    supervision and curriculum Development.

Siasari, M., & shahrakipor, H. (2016). Investigating relationship between organizational support and organizational trust on teacher’s performance in Zabol city, International conference of management and economy resistive, Malaysia, Iran modern education development center, [In Persian].

Sattari. S., & Ganbari. S. (2016). Comparison effectiveness of management between trustee board schools and normal schools in high schools Ardabil city, quarterly journal of school administration, 4(1): 87-105, [In Persian].

Shahverdi shahraki, A., Neisi, A., Hashemi, S. E. & Arshadi, N. (2017). Effect of organizational culture and organizational structure on job performance and innovation, quarterly journal of career & organizational, 9(30): 116-144. [In Persian].

Shafiee, F., Kalantari, M., & Zolfagari zaferani, R. (2018). Effect of professional ethic on job performance with mediating role of religion at work, special issue research in educational systems, 986-1008, [In Persian].

Skandari, S., & Irandost, M. (2015). Relationship professional ethic and organizational citizenship behavior with organizational performance, quarterly journal of ethic in science and technology, 10(4): 38-46, [In Persian].

Teo, T., & Noyes, J. (2012). Explaining the intention to use technology among pre-service teachers: a multi-group analysis of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Interactive Learning Environments, DOI: 10.1080/10494820.2011.641674.

Teddlie, ch. (2003). Teacher evaluation, teacher effectiveness and school effectiveness: perspectives from the USA, Journal of personnel evaluation in education .17(1):101-128.

Vieira, Armando. L. (2011). Interactive LISREL in Practice: Getting Started with a SIMPLIS Approach, New York: Springer.

Xinyu, N. (2019).what influences school district effectiveness growth trajectories? A growth mixture modeling (GMM) analysis. Doctoral tesis, Columbia University.

Zabani shadbad, M., Hasani, M., & Ghasemzadeh, A. (2017). The role of professional ethics in individual and organizational outcomes, Medical ethics journal, 11(40): 53-62.

Zaki, M., Adibi sade, M., & Yazdkhasti. B. (2006). Investigating organizational effectiveness in Esfahan city schools, journal of social and humanities sciences of Shiraz University, 24(2): 37-43, [In Persian].

Zyaaddini, M., & Moradi shahr babak, M. (2018). Relationship between partnership and organizational adaptability effectiveness with mediating role of organizational ethic, quarterly journal of ethic in science and technology, 13(4): 117-124, [In Persian].