ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه فلسفه زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه فلسفه زندگی بوده و به روش ترکیبی(کیفی و کمی) انجام گرفته و از جمله طرح‌های اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تشکیل می­دادند که 484 از آنان به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی طبقه­ای انتخاب و در تحقیق شرکت کردند. فرم اولیه پرسشنامه فلسفه زندگی دارای 36 گویه و 6 زیرمقیاس بود که بر اساس آراء و نظریات فلسفی سودگرایی، لذت­گرایی، اگزیستانسیالیسم، سکولاریسم، پوچ‌گرایی و جبرگریی تهیه شده بودند. برای بررسی روایی و اعتبار آن از تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل واریانس چند متغیری، ضرایب همبستگی و آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین برای بررسی روایی تفکیکی پرسشنامه، میانگین نمرات دانشجویان دختر و پسر با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری مورد مقایسه قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، پرسشنامه نهایی که از 28 گویه تشکیل شده است ( 8 گویه حذف شد) دارای اعتبار و روایی نسبتاً قابل قبولی است. بنابراین، پرسشنامه تهیه شده شایستگی استفاده در پژوهش‌های علمی را دارا است. همچنین، یک نیمرخ فلسفی برای هر فرد ترسیم می­شود که می­تواند در توصیف و تفسیر فلسفه زندگی فرد مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction, Reliability and Validation of Life Philosophy Questionnaire

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Golmohammadnazhad Bahrami 1
  • Behbood Yarigoli 2
1 Tabriz
2 Tabriz
چکیده [English]

The purpose of this research was construction, reliability and validation of life philosophy questionnaire and it has been done by mixed method (qualitative and quantitative) and its design was exploratory. The population of research was the students of Azarbaijan Shahid Madani University which 484 of them were selected by stratified random method as a sample and participated in it. Initial form of life philosophy questionnaire had 36 statements and 6 subscales which had been prepared on the basis of philosophical approaches and theories of Utilitarianism, Epicureanism, Existentialism, Secularism, Nihilism and Determinism. For implementation of its validity and reliability, the confirmatory factor analysis, multivariate analysis of variance, correlation coefficients and Cronbach's alpha were used. Also, to contemplate discriminative validity of questionnaire, the mean scores of female and male students were compared by using multivariate analysis of variance. On the basis of achieved results, the final questionnaire which consisted of 28 statements (8 statements were omitted) had reliability and relatively acceptable validity. So, the prepared questionnaire has efficiency for use in scientific research. Also it delineates a philosophic profile for each person that could be used in explaining and interpreting the life philosophy of person.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life philosophy
  • philosophy approaches
  • philosophic profile
  • questionnaire developing
  • reliability
  • validity
اتکینسون، رونالد (1395)، فلسفه تاریخ، ترجمه حسینعلی نوذری، تهران: طرح نو
احمدی، سمیه.، حیدری، محمود.، باقریان، فاطمه و کشفی، عبدالرسول (1395). نوجوانی و تحول معنا: مقایسه منابع و ابعاد معنای زندگی در دختران و پسران نوجوان، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 6(23)،177-149
بارت، ویلیام (1396). اگزیستانسیالیسم چیست؟ ترجمه منصور مشکین پوش. تهران: آگاه
حسینی‌سورکی، محمد (1390). بررسی و نقد سودگرایی اخلاقی. پژوهش‌های فلسفی-کلامی،12(47)، 87-126
شاکری، مجتبی (1393). فلسفه زندگی در مکتب رواقیون و علامه طباطبایی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه قم
شاهرخی، معصومه (1392). پوچ‌گرایی و نقد آن از منظر اخلاق اسلامی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه قم
محمدی، فاطمه (1394). تبیین فلسفه زندگی در قرآن کریم و دلالتهای تربیتی آن بر سبک زندگی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه خوارزمی
نعمتی، مریم (1393). بررسی معنای زندگی از دیدگاه ویکتور فرانکل. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه زنجان.
Ahmadi, S., Heidari, M., Bagherian, F., & Kashfi, A. (2016). Adolescence and Development of Meaning: Comparing the Sources and Dimensions of Meaning in Life in Adolescent Boys and Girls. Clinical Psychology Studies, 6(23), 149-177 [In Persian].
Atkinson. R. F. (1988). The philosophy of History, Translated by Hossein Ali Noozari, Tehran: Tarhe noo [In Persian].
Barrett, W. (2015). What is Existentialism? Translated by Mansour Meshkinpoush, Tehran: Agah [In Persian].
Bridger, E. (2017). "Is Epicurus a Direct Realist?" Res Cogitans: 8(1), 41-49 Article 6. https://doi.org/10.7710/2155-4838.1166
Hichy, Z., Rodriguez Espartal, N., Trifiletti, E., Antonio, D., & Bernardo, G., (2015). The Secularism of scale state. TPM-Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 19(3), 151-163.
Hoseini Souraki, M. (2011). A Critical Examination of Utilitarianism. The Journal of Philosophical - Theological Research, 12(47), 87-126 [In Persian].
Janning, Finn (2015). Philosophy for Everyday Life. Journal of Philosophy of Life .5(1), 1-18
Magnusson, David (1967). Test Theory. Translated by H. Mabon, Reading, Massachusetts, Addison-Wesley publishing company
Matile Ogletree, Sh. (2016). Doing the Right Thing: Determinism, Moral Responsibility, and Agency, International Journal of Humanities and Social Science, 3(13), 1-7.

Mohammadi, F. (2015). Explaining the philosophy of life in the Holy Qur'an and its educational implications of lifestyle, M.A Dissertation, Tarbiat Moalem University - Tehran - Faculty of Educational Sciences [In Persian].

Nemati, M. (2014). A Survey of the Meaning of Life from the Perspective of Victor Frankl, M.A Dissertation, Zanjan University - Faculty of Humanities [In Persian].

Sahidul, Islam, M. d., Nurul Islam, M. (2018). Albert Camus’ Meursault in the Outsider: An Existential Hero and Beyond, Journal of Humanities and Social Science. 23(1), 30-34.
Shahrokhi, M. (2013). Neglect and its critique from the perspective of Islamic ethics, M.A Dissertation, University of Qom [In Persian].
Shakeri, Mojtaba (2014). The philosophy of life in the Stoics and Allamah Tabatabai, M.A Dissertation, University of Qom. [In Persian]
Tartaglia, J. (2017). Nihilism and the Meaning of Life. Journal of Philosophy of Life. 7(1), 25-47
Trisel, Brooke, A. (2015). Does Death Give Meaning to Life? Journal of Philosophy of Life. 5(2), 62-81
Seng Teck, T., Chee How, L., Karuppiah, N., & Jau Ho, Ch. (2018). Universalism and Utilitarianism, Two Worlds Apart or Inextricably Linked? Journal of Management and Sustainability, 8(1), 13-19
Vasilaki, E. (2017). Is Epicurus the father of Reinforcement Learning? Sheffield Machine Learning Retreat, 02 Jun 2017, Sheffield, UK,   http://eprints.whiterose.ac.uk/122198/
Yacobi, Ben, G. (2015). Life and the Pursuit of Happiness. Journal of Philosophy of Life. 5(2), 82-90