اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی بر کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با علایم اهمال کاری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

10.30495/jinev.2020.675603

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی بر کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با علایم اهمال کاری بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی (نیمه تجربی) و با طرح پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان دختر مشغول تحصیل در پایه یازدهم مدارس دوره دوم متوسطه شهر ماکو به تعداد 480 نفر در سال تحصیلی 98-97 بودند که از بین آنها 15 نفر برای گروه آزمایش و 15 نفر هم برای گروه کنترل به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. از پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی (PAS) و آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین (WCST) برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. گروه آزمایش طی 10 جلسه تحت آموزش مهارت های تنظیم هیجان قرار گرفتند و در این مدت گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. داده ها از طریق آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا) در نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش مهارت های تنظیم هیجانی منجر به کاهش میانگین نمرات گروه آزمایش در کارکردهای اجرایی و ابعاد آن شامل خطای درجاماندگی و خطای کل نسبت به گروه کنترل شده است (01/0>P). با توجه به نتایج می توان مطرح کرد که آموزش مهارت های تنظیم هیجانی بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان موثر است. در مجموع نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از اهمیت بالای آموزش مهارت های تنظیم هیجان در بهبود کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای علائم اهمال کاری تحصیلی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotion Regulation Skills Training on Executive Functions in Students with Procrastination Symptoms

نویسندگان [English]

  • Bagher Sardari
  • nesa Moharrami
Department of Educational Sciences, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of emotion regulation skills training on executive functions in students with procrastination symptoms. The present study was a semi-experimental study with pretest-posttest and control group design. The statistical population of the study consisted of all female students studying at the eleventh grade of secondary schools in maku city the number of 480 people in the 98-97 school year. From this population, a sample of 30 people (15 people per group) was selected purposive sampling method and were randomly assigned into two experimental and control groups. The data gathering tool was the academic procrastination scale (PAS) and wisconsin card sorting test (WCST). Data analysis was performed using analysis of covariance in spss program. The results showed that training of emotion regulation skills decreased the mean scores of the experimental group in executive functions and its dimensions including persistence error and total error compared to the control group (P <0.01). Based on the results, it can be concluded that training of emotional regulation skills is effective on students' executive functions. In conclusion, the results of the present study indicate the importance of training emotion regulation skills in improving the executive functions of students with academic procrastination symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion Regulation Sskills
  • executive functions
  • procrastination