شاخص‌های روان سنجی مقیاس جو مدارس متوسطه با تأکید بر امنیت، تعهد و محیط مدرسه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه روان‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

10.30495/jinev.2020.565329.1698

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص­های روان­سنجی مقیاس جو مدارس متوسطه با تأکید بر امنیت، تعهد و محیط مدرسه بود. بدین منظور 429 نفر دانش­آموز (245 پسر و 187 دختر) از دانش­آموزان مقطع متوسطه شهرستان میبد به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند و به پرسشنامه جو مدرسه برادشو و همکاران(2014) پاسخ دادند. داده­ها با روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم­افزار AMOS 24 و SPSS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ها ­نشان داد که مدل سه­بعدی مناسبی برای جو مدرسه وجود دارد که شامل سه بعد امنیت، تعهد و محیط مدرسه در 13 خرده­مقیاس است که بعد امنیت شامل خرده­مقیاس ادراک امنیت، قلدری / زورگویی و سوء مصرف مواد؛ بعد تعهد شامل خرده­­مقیاس­های ارتباط معلم- دانش­آموز، ارتباط دانش­آموزان، درگیری تحصیلی، ارتباط با کل مدرسه، انصاف و برابری، درگیری والدین و  بعد محیط مدرسه شامل خرده­ مقیاس­های وظایف و نقش­ها، پاکیزگی محیط مدرسه، حمایت عاطفی، اختلال و بی­نظمی در مدرسه است. یافته­های حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که این مدل از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین ضرایب پایایی این 13 خرده­مقیاس در حد 68/0 و 87/0 بدست ­آمد که این نشان­دهنده پایایی قابل قبول و مناسب این مقیاس است. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان گفت که پرسشنامه جو مدرسه با تمرکز بر سه بعد امنیت، تعهد و محیط در جامعه ایرانی از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Indicators of High School Climate Scale with an Emphasis on Security, Commitment and School Environment

نویسندگان [English]

  • ezatolah ghadampour 1
  • leila Heidaryani 2
  • mahdi barzegarbefroui 2
1 Associate Professor of Educational Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2 Ph. D. student in Psychology group, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate was Psychometric indicators of high school climate scale with an emphasis on security, commitment and school environment. For this purpose, 429 students (245 boys and 187 girls) from Meybod high school students were selected by cluster random sampling method and answered the Joe Questionnaire of Bradshaw School et al. (2014).Data were analyzed by confirmatory factor analysis and AMOS 24 and SPSS 22 software.The findings show that there is a good three-dimensional model for school atmosphere, which includes three dimensions of security, commitment and school environment in 13 subscales. The commitment dimension includes teacher-student relationship subscales, student communication, academic engagement, relationship with the whole school, fairness and equality, parental engagement, and the school environment dimension includes sub-scales of tasks and roles, school environment cleanliness, emotional support, Disorder and disorder in school.Findings from confirmatory factor analysis showed that this model has a good fit.Also, the reliability coefficients of these 13 subscales were obtained as 0.68 and 0.87, which indicates the acceptable and appropriate reliability of this scale. According to the obtained results, it can be said that the school climate questionnaire has a favorable validity and reliability by focusing on the three dimensions of security, commitment and environment in Iranian society

کلیدواژه‌ها [English]

  • school climate
  • Security
  • commitment
  • school environment