مقایسه اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارت های بین فردی بر شایستگی روانی-اجتماعی دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روانشناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.30495/jinev.2020.675608

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارت‌های بین فردی بر شایستگی روانی-اجتماعی دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه­ای دختران ارومیه بوده است. روش پژوهش حاضر با توجه ماهیت آن از نوع نیمه تجربی است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر آموزشکده‌فنی دخترانه ارومیه در مقاطع کاردانی و کارشناسی به تعداد 1200 نفر در  سال‌تحصیلی97-96 بود که 90 دانشجو به عنوان نمونه در سه گروه آزمایش 1، آزمایش2 و گروه کنترل انتخاب شدند. گروه آزمایش 1 و 2 به مدت 16 جلسه 60 دقیقه‌ای آموزش دیدند و گروه کنترل هیچ مداخله­ای را دریافت نکردند و پرسشنامه شایستگی روانی- اجتماعی (SECQ) در بین دوگروه آزمایش و یک گروه کنترل اجرا شدند، تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون کواریانس چندمتغیره انجام شد. یافته­ها نشان داد بین اثربخشی تنظیم هیجان با آموزش مهارت‌های ارتباطی بین فردی بر میزان شایستگی روانی-اجتماعی و زیر مؤلفه­های آن (خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، مدیریت خود، تصمیم­گیری مسئولانه، مهارت‌های ارتباطی)  دانشجویان تفاوت وجود دارد (05/0>P) و میانگین نمرات اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بیشتر از آموزش مهارت‌های ارتباطی بین بر میزان شایستگی روانی- اجتماعی و زیر مؤلفه­های آن بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Emotion Regulation Training and Interpersonal Skills Training on the Psychosocial Competence of Students of Urmia Girls' Technical and Vocational School

نویسندگان [English]

  • sahar esmaeili 1
  • Ali Naghi Agdasi 2
  • Amir Panahali 3
1 1- Ph. D. Student, Tabriz Branch, Islamic Azad Uninersity, Tabriz, Iran
2 Tabriz Branch, Islamic Azad Uninersity, Tabriz, Iran
3 Tabriz Branch, Islamic Azad Uninersity, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effectiveness of emotion regulation training and interpersonal skills training on psychosocial competence of Urmia girls' vocational and technical school students. The present study is a quasi-experimental one considering its nature. The statistical population of the study consisted of all female students of Urmia Technical School for undergraduate and undergraduate students in the academic year 1396-97. 90 students were selected as sample in three groups: Experiment 1, Experiment 2 and Control. Experimental groups 1 and 2 were trained for 16 60-minute sessions and the control group received no intervention. The psychosocial competence questionnaire (SECQ) was administered between the two experimental groups and one control group. Multivariate covariance test was performed. The findings showed that there is a difference between the effectiveness of emotion regulation and interpersonal communication skills training on the level of psychosocial competence and its components (self-awareness, social awareness, self-management, responsible decision making, communication skills) of students ( P <0.05) and the mean scores of effectiveness of emotion regulation training were more than communication skills training on the level of psychosocial competence and its components

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion regulation
  • interpersonal skills
  • psychosocial competence