بررسی اثربخشی نرم‌افزار آموزشی میشا و کوشا بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیارگروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز، دانشکده علوم انسانی، گروه روان‌شناسی، تبریز، ایران

10.30495/jinev.2020.1891121.2105

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی استفاده از نرم‌افزار آموزشی میشا و کوشا بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی و میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج در سال تحصیلی 98-1397 انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها شبه آزمایشی می‌باشد. جامعه آماری، متشکل از کلیه دانش‌آموزان دختر مدارس دولتی پایه پنجم ابتدایی شهرستان سنندج 2935 نفر می‌باشد که از میان آنان 60 نفر به عنوان نمونه 30 نفر در گروه گواه و 30 نفر در گروه آزمایش با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در گروه آزمایش، از آموزش نرم‌افزاری میشا و کوشا به مدت دو ماه و در گروه گواه از آموزش معمول کلاسی استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه خلاقیت دکتر عابدی (1372) و همچنین آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته (پیش‌آزمون-پس‌آزمون) استفاده گردید. داده‌ها با روش تحلیل کواریانس با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته‌های به دست آمده، نشان داد که بین میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش‌آموزان گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار وجود دارد. بنابراین می‌توان گفت: استفاده از نرم‌افزار آموزشی میشا و کوشا بر میزان خلاقیت (قابلیت سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری و همچنین بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان در سطح معناداری کمتر از 05/0 تأثیر مثبت دارد. در مجموع نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می‌دهد که استفاده از نرم‌افزار آموزشی میشا و کوشا نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش‌آموزان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Misha and Kusha's Educational Software on the Academic Achievement of Math and Creativity Students in Fifth Elementary School Girl in Sanandaj

نویسندگان [English]

  • Noushin Derakhshan 1
  • akbar rezaei 2
  • roghayeh shakeri 3
1 Assistant Professor of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Psychology; humanities sciences;payamnoor tabriz
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of using Misha and Kusha's educational software on academic achievement in mathematics and the level of creativity of fifth grade elementary school girls in Sanandaj in the academic year 1397-98. This research is applied in terms of purpose and quasi-experimental in terms of data collection method. The statistical population consists of all female students of fifth grade public schools in Sanandaj, 2935 people, of which 60 people were selected as a sample of 30 people in the control group and 30 people in the experimental group by available sampling method. In the experimental group, Misha and Kusha software training was used for two months and in the control group, the usual class training was used. Dr. Abedi's creativity questionnaire (1993) as well as the teacher's academic achievement test (pre-test-post-test) were used to collect information. Data were analyzed using univariate analysis of covariance using SPSS software. The findings show that there is a significant difference between the mean scores of academic achievement and creativity of students in the experimental and control groups. Therefore, it can be said that the use of Misha and Kusha's educational software on the level of creativity) Fluency, Expansion, Originality& Flexibility) and also on the academic progress of students' mathematics lessons at a significant level of less than 0.05 It is positive. In general, the results of the present study show that the use of Misha and Kusha's educational software plays an important role in students' academic achievement and creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Misha and Kusha's educational software
  • Academic Achievement
  • Creativity
  • student