تأثیر رویکرد سنجش برای یادگیری بر ادراک از کلاس و اشتیاق تحصیلی در دانش‌آموزان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد گروه علوم تربیتی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز ، ایران

10.30495/jinev.2020.1894157.2137

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رویکرد سنجش برای یادگیری بر ادراک از کلاس و اشتیاق تحصیلی در دانش‌آموزان دختر متوسطه اول مدارس دولتی شهر بهشهر صورت گرفت. تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و از حیث روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش بود که در گروه آزمایش رویکرد سنجش برای یادگیری توسط معلم اجرا شد و در گروه کنترل سنجشی صورت نگرفت. جامعه آماری تحقیق شامل دانش­آموزان دختر متوسطه اول مدارس دولتی شهر بهشهر می­باشند به منظور برآورد حجم نمونه 50 نفر از دانش­آموزان در سال تحصیلی 99-1398 از طریق نمونه گیری در دسترس از مدارس انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل(25 نفر گروه آزمایش و 25 نفر گروه کنترل) گمارده شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی وانگ (2011)، ادراک از کلاس درس جنتری گابل و ریزا (2002) و ابزار مداخله نیز شامل 12 جلسه90 دقیقه‌ای رویکرد سنجش برای یادگیری است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد: رویکرد سنجش برای یادگیری بر مؤلفه‌های ادارک از کلاس درس(میزان علاقه، رفتارهای چالشی، احساس لذت، حق انتخاب) در دانش‌آموزان دختر تأثیر مثبت و معناداری داشت و همچنین رویکردسنجش برای یادگیری بر مؤلفه‌های اشتیاق تحصیلی(اشتیاق انگیزشی، شناختی و رفتاری) در دانش‌آموزان دختر متوسطه اول مدارس دولتی شهر بهشهر تأثیر مثبت و معناداری داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Measurement Approach for Learning on Perception from Class and Educational Enthusiasm among Female Secondary School Students

نویسندگان [English]

  • KHadijeh Mosavipur 1
  • masumeh bagherpur 2
1 M.Sc. Department of Educational Sciences, Bandar-e-Gaz Branch, Islamic Azad University, Bandar-e-Gaz, Iran
2 Department of Educational sciences, Bandargaz branch, Islamic Azad University, bandargaz ,Iran
چکیده [English]

The present research was accomplished aiming to survey the effect of measurement approach for learning on perception of class and educational enthusiasm among female secondary school students of State schools in Behshahr City. The present research method was considered practical in terms of purpose and was of semi-experimental type with control and experiment groups in terms of reserach method which it was performed the measurement approach for learning by the teacher in expriment group and it wasn't performed any measurement in control group. . In order to estimate the sample volume, they were selected 50 students from schools as a sample in 2019-2020 using Convenience sampling of schools were selected and randomly divided into two experimental and control groups (25 in experimental group and 25 in control group). Data collection tool consisted of: standard inventories of educational enthusiasm by Wang (2011), perception of classroom by Gentry Gabel and Riza (2002), and intermediation tool also includes 12 sessions of 90 minutes measurement approach for learning. Data were analyzed using Multi-variable Analyze of Covariance (MANCOVA) using the software SPSS. The findings represented that: The approach of measurement for learning had a positive and significant effect on components of perception of classroom (interest level, challenging behaviors, sense of pleasure, right to choose) among female students and also, the approach of measurement for learning had a positive and significant effect on components of educational enthusiasm (mental, behavioral and motivational enthusiasm) among female secondary school students of State schools in Behshahr City

کلیدواژه‌ها [English]

  • measurement for learning
  • perception of class
  • Educational enthusiasm