اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی دانش‌آموزان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه روانشناسی، واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استاد ،گروه روانشناسی، واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. استاد ،گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه تبریز، ایران.

3 استاد گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

4 استادیار ،گروه روانشناسی ، واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

10.30495/jinev.2020.1901343.2198

چکیده

براساس مطالعات قبلی عوامل مختلفی بر هیجان‌های تحصیلی مؤثر هستند که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس از جمله آنهاست. این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی دانش‌آموزان انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. کلیه دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهر ارومیه جامعه آماری را تشکیل می‌داد، که از آن 30 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب شد و در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارده شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه هیجان‌های تحصیلی پکران و همکاران (2005) استفاده شد. آزمودنی‌های گروه آزمایش طی 8 جلسه آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس را دریافت نمود ولی گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره به کمک نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس موجب افزایش هیجان‌های تحصیلی مثبت و کاهش هیجان‌های تحصیلی منفی دانش‌آموزان می‌شود (01/0p < ). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی دانش‌آموزان در مرحله پیگیری تداوم داشته است. بنابراین، آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس یک روش مؤثر در هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی دانش‌آموزان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Stress Reducing Mindfulness Training on Students' Positive and Negative Educational Excitement

نویسندگان [English]

  • Sara Moradi 1
  • Mansour Bayrami 2
  • Touraj Hashemi 3
  • Somayeh Taklavi 4
1 Ph.D. student , Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic azad University , Ardabil, Iran.
2 . Professor , Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic azad University , Ardabil, Iran. Professor , Department of Psychology, Tabriz University, Iran.(Corresponding Author) Email:Dr.bayrami@ yahoo.com
3 Professor, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic azad University, Ardabil, Iran
4 Assistant Professor , Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic azad University , Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Based on previous studies, various factors affect the excitement of scholarship, which is the reduction of stress-based mindfulness education. This study was conducted to evaluate the effectiveness of stress-based mindfulness training on students' positive and negative emotional excitement. This research was an experimental study with pretest, posttest and follow up design with control group. All of the high school students in the first period of Urmia comprised a population of which 30 were selected by random cluster sampling and assigned to two experimental groups (15 subjects) and control (n = 15). The data were collected by the Peakan & Associates Exercise Exercise Questionnaire (2005).
The subjects in the experimental group received mindfulness training based on stress reduction during 8 sessions, but the control group did not receive any intervention. For analyzing the data, multivariate covariance analysis was used by SPSS software. Results showed that stress-based mindfulness training increased positive emotional excitement and reduced students' negative emotional excitement (P <0.01). The effectiveness of stress-based mindfulness training on students' positive and negative academic excitement has continued in the follow-up phase. Therefore, teaching stress-based mindfulness mindfulness education is an effective method in students' positive and negative academic excitement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness، Based on Stress Reduction
  • Positive Educational Excitement
  • Negative Educational Excitementm
  • Pleasure class
  • Anger class