اثربخشی آموزش معلمان در مدیریت مؤثر کلاس درس بر درگیری تحصیلی رفتاری و شناختی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیرت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه مداخله آموزش معلمان در مدیریت مؤثر کلاس درس بر درگیری تحصیلی شناختی و رفتاری دانش‌آموزان بود. پژوهش به شیوه آزمایشی. طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگیری با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن دارای سابقه زیر 10 سال و دانش‌آموزان کلاس­های درس آن­ها در دوره دوم (پایه­های چهارم تا ششم) مدارس ابتدایی شهر سمنان در سال تحصیلی(98-97) بود. شرکت­کنندگان در برنامه مداخله32 نفر از معلمان و دانش‌آموزان کلاس درسشان بودند که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و کنترل(16 نفر برای هر گروه) تقسیم شدند. برنامه مداخله آموزشی مدیریت مؤثر کلاس برای معلمان گروه آزمایش طی 15 جلسه دوساعته اجرا شد. کلیه دانش‌آموزان در کلاس­های درس هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و تسینگ (2011 ) را به صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری تکمیل و تجزیه تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس اندازه‌های تکراری چند متغیری با کمک نرم­افزارspss21 انجام و داده‌ها به صورت د­و­ماهه پیگیری شدند. یافته­ها نشان داد آموزش معلمان در مهارت‌های مدیریت کلاس درس منجر به افزایش درگیری تحصیلی دانش‌آموزان در ابعاد درگیری تحصیلی رفتاری و شناختی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می‌شود(p < .001).. همچنین آموزش­ در طی یک دوره زمانی د­و­ماهه پایدار بود. با توجه به نتایج می‌توان مطرح کرد که آموزش مدیریت مؤثر کلاس درس بر افزایش درگیری تحصیلی دانش‌آموزان در کلاس درس اثر مثبت دارد. در مجموع نتایج پژوهش حاضر حاکی از اهمیت آموزش مدیریت کلاس درس در بهبود درگیری تحصیلی دانش‌آموزان می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Teachers Training in the Effective Classroom Management on the Behavioral and Cognitive Engagement of Semnan Primary School Students

نویسندگان [English]

  • tahere heidarilaghab 1
  • Aliakbar Aminbeidokhti 2
  • siavash talepasand 3
1 Ph. D. Student of Educational Management, Semnan University, Semnan, Iran
2 Professor of Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sience, Semnan University, Semnan, Iran
3 Associate Professor of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sience. Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of teachers’ traininig in effective classroom management on students’ behavioral and cognitive academic engagement. Research plan, experimental pretest-posttest control group with follow-up testing was used. The population of this research included all female teachers with work experience under 10 years from seaman elemetary secondary schools (fourth to sixth grades) and their class students. The participants of intervention program were 32 teachers with their class students chosen and participated in simple random replacement method in experimental and control groups (each group, n=16). Then, the intervention was performed for the teachers in experimental group during 15 two hours sessions. The data gathering tool was the questionnaire of Reeve and Tseng academic engagement (2011) completed by the students in both groups. Data analysis was performed using Multivariate in spss software. The results showed that training teachers in effective classromm management skills increased the mean scores of students of the experimental group in academic engagement and its dimensions including behavioral and cognitive academic engagement compared to the control group (p < 0.001). Moreover, the results proved to be stable in a time lapse of two months. Based on the results, it can be concluded that training teachers of classroom management skills is effective on students' academic engagement. In conclusion, the results of the present study indicate the importance of training teachers in classroom management skills in improving student's academic engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher training
  • Classroom Management
  • Academic Engagement
  • Cognitive engagement
  • Behavioral engagement