تأثیر آموزش بازسازی شناختی بر تصویر بدنی، اضطراب اجتماعی و ایده‌پردازی خودکشی در دانش‌آموزان دارای تصویر بدن منفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان‌شناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی. دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تعیین آموزش بازسازی شناختی بر تصویر بدنی، اضطراب اجتماعی و ایده‌پردازی خودکشی در دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم دارای تصویر بدن منفی شهر خرم‌آباد است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم مشغول به تحصیل در دبیرستان‌های واقع در شهر خرم‌آباد می‌باشد که تعداد 30 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای از جامعه مورد نظر انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه روابط چندبعدی خود-بدن (MBSRQ)، پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور و همکاران و پرسشنامه ایده‌پردازی خودکشی بک جمع‌آوری شد و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره) تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش بازسازی شناختی باعث کاهش اختلال تصویر بدنی (80.57=F، 001.0p < )، اضطراب اجتماعی (02.98=F،001.0p < ) و ایده‌پردازی خودکشی (99.27=F،001.0p < ) در دانش‌آموزان دختر دارای تصویر بدن منفی می‌شود. بنابراین، این مطالعه شواهدی برای تأثیر آموزش بازسازی شناختی بر تصویر بدنی، اضطراب اجتماعی و ایده‌پردازی خودکشی در دانش‌آموزان دارای تصویر بدن منفی ارائه نموده است. درمان شناختی رفتاری به نوجوانان کمک می‌کند تا با سطوح مختلف افکار خود آشنا شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive Reconstruction Training on Body Image, Social Anxiety and Suicidal Ideation in Students with Negative Body Image

نویسندگان [English]

  • mohamad abbasi 1
  • ezatolah ghadampour 2
  • mohamad hojati 3
1 Assistant Professor of Educational Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Associate Professor of Educational Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Ph. D. student in Educational Psychology. Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of cognitive reconstruction training on body image, social anxiety and suicidal ideation in second high school girl students with negative body image in Khorramabad. The method of the present study is quasi-experimental pre-test-post-test with a control group. The statistical population includes all high school students studying in high schools located in Khorramabad, 30 of whom were selected by multi-stage random cluster sampling from the target community. Data were analyzed through the Multidimensional Self-Body Relationship Questionnaire (MBSRQ), Conor et al Anxiety Inventory, and Beck's Suicide Ideation Questionnaire. The results showed that cognitive reconstruction training reduced body image disorder (F = 57.80, P <0.001), social anxiety (F = 98.02, P <0.001) and suicidal ideation (F = 27.99, P <0.001) in female students that have a negative body image. Therefore, this study provided evidence for the effect of cognitive reconstruction training on body image, social anxiety and suicidal ideation in students with negative body image. Cognitive-behavioral therapy helps teens become familiar with different levels of their thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Reconstruction
  • body image
  • Social anxiety
  • Suicide Ideation