بررسی رابطه خود پنداره، عزت نفس و عوامل دموگرافیک با بعد کنترل وزن مدیریت بدن در پرتو دیدگاه‌های مبتنی بر آموزش الگوهای فرهنگ مصرف (مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی توسعه دانشگاه تبریز

2 استاد گروه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه در نتیجه آموزش الگو‌های فرهنگ مصرف همزمان با ارزش یافتن بدن و استانداردهای مربوط به آن، خودپنداره افراد بیش از پیش با بدن گره خورده و پرستیژ اجتماعی، هویت و کیستی افراد از روی ویژگی‌های ظاهری آنها تعریف می‌شود. لذا بنابه اهمیت بررسی رابطه مذکور، این تحقیق در مورد رابطه ابعادی از خودپنداره با بعد کنترل وزن مدیریت بدن در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد تبریز مشغول به تحصیل در سال 98 ـ 97 با شیوه پیمایش صورت گرفته است. بررسی حاضر از نوع کمی، مقطعی و با ابزار پرسشنامه انجام یافته، نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای صورت گرفته و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شده است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که تعداد زیادی از افراد جمعیت نمونه (3/63 درصد) تمایل زیادی به کنترل وزن خود جهت جلوگیری از اضافه وزن نشان می‌دهند. رابطه همبستگی معکوس معنی‌داری بین رضایت از بدن و BMI دیده می‌شود. به این معنی که همراه با افزایش شاخص توده بدنی، رضایت از بدن کاهش می‌یابد. همچنین عزت‌نفس دانشجویان با فرض چاق شدن پایین می‌آید و رابطه همبستگی معکوس معنی‌داری بین عزت‌نفس متأثر از چاقی مفروض و میزان فعالیت‌های معطوف به کنترل وزن دیده می‌شود و دانشجویان ضرورت بالایی برای رسیدگی‌های زیباشناختی به بدن زن (با میانگین 8/74 درصد) قائلند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship Between Self-Concept, Self-Esteem, Demographic Factors and Weight Control Dimension of Body Management in the Light of Perspectives Based on Teaching Consumption Culture’s Models (Case Study: Female Students in Islamic Azad University of Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Narmineh Moeinian 1
  • Hossein Banifatemeh 2
  • Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam 2
  • Mohammad Abbaszadeh 2
1 Ph.D. student, Department of Developmental and Economic Sociology, Tabriz University, Tabriz, Iran.
2 1- Professor, Department of Developmental and Economic Sociology, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

From the pre-modern times to the present day, there have been major changes in the meaning of body, ideal body and aesthetic interventions in the body. As the body and its related standards become valuable, people's self-concept is increasingly tied to it and the people's social status, identity and prestige are defined by their physical qualities. Therefore, due to the importance of the above mentioned relationship, this study was conducted with a survey method to assess the relationship between different dimensions of self-concept and weight control dimension of body management among female students of the Tabriz Azad University in 2018-2019. The present study is a quantitative, cross-sectional study and it was conducted by using a questionnaire tool. The sample includes 384 students using Cochran formula. The results of the research show that a large number of the sample population (% 63.3) has a great tendency to control their weight to prevent overweight. Also, there was a significant inverse correlation between body satisfaction and BMI. It means that as body mass index (BMI) increases, body satisfaction decreases. Also, students' self-esteem decreases with the assumption of obesity, and a significant inverse correlation was seen between self-esteem affected by obesity and the amount of weight controlling activities. They indicate that the students give much more value (mean=74.75) to aesthetic body care.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Management
  • self-concept
  • self-esteem
  • body satisfaction
  • weight control