مقایسه اهمال‌کاری تحصیلی، پرخاشگری و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس عضویت آنان در شبکه‌های مجازی در دوره اول متوسطه دخترانه شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

2 دکترای روان‌شناسی‌ تربیتی، واحدعلوم‌وتحقیقات‌تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه اهمال­کاری تحصیلی، پرخاشگری و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان براساس عضویت آنان در شبکه­های مجازی در دوره اول متوسطه دخترانه در شهر تبریز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای و روش نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری دردسترس بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 97-1396 بودند. نمونه آماری شامل 67 دانش‌آموز عضو در شبکه‌های مجازی و 34 دانش‌آموز غیرعضو شبکه‌های مجازی بودند که از بین دو مدرسه به صورت دردسترس انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های پرخاشگری باس و پری، اهمال­کاری سولومون و راث بلوم و درگیری تحصیلی زرنگ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در درگیری تحصیلی براساس عضویت در شبکه‌های مجازی در دانش‌آموزان تفاوت معناداری وجود دارد، اما در متغیر اهمال­کاری و پرخاشگری و مؤلفه­های آن تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین عضویت در شبکه‌های مجازی می­تواند درگیری تحصیلی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Academic Procrastination, Aggression and Academic Engagement of Students Based on Their Membership in Virtual Networks in the First Grade of High School Girls in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Nagibeh Bayazi 1
  • Parisa Mosavati Azar 2
1 1- M.Sc. Counseling and Guidance, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
2 Ph. D. in Educational Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was conducted with aimed to comparison of academic procrastination, aggression and academic engagement of students based on their membership in virtual networks in the first grade of high school girls in Tabriz. The research method was causal-comparative. The statistical population of the study consisted of high school female students of Tabriz high school in the academic year of 2017-2018. Their number was 32469 according to the report of the Education Department. The statistical sample included 67 students in virtual networks and 34 non-virtual students who were randomly selected from two schools. Data were collected by Bass & Perry's aggression questionnaire, Solomon and Rathblom’s procrastination assessment and Zarang Educational Inventory. Data analysis was done by multivariate analysis of variance. The results of the study showed that there is a significant difference in student involvement based on membership in virtual networks in students, but there is no significant difference in the amount of work and aggression and its components. Therefore, membership in virtual networks can affect students' academic engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational procrastination
  • aggression
  • Academic Engagement
  • virtual networks
  • girl’s student