اثربخشی نرم‌افزار چندرسانه‌ای آموزشی کودک نابغه بر نگرش و یادگیری مهارت زبان‌آموزی کودکان پیش‌دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف سنجش اثربخشی نرم­‌افزار چندرسانه­‌ای آموزشی کودک نابغه بر نگرش و یادگیری مهارت زبان‌آموزی کودکان پیش‌­دبستانی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کودکان پیش‌­دبستانی شهرستان مرند در سال ‌تحصیلی 99-98 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی یک مدرسه به‌عنوان نمونه جهت اجرای پژوهش انتخاب شد و دانش‌آموزان آن به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شده‌اند. جهت سنجش نگرش کودکان از پرسشنامه تریهیرن (2003) و جهت سنجش متغیر یادگیری از آزمون یادگیری محقق ساخته استفاده شد. روایی ابزارها توسط متخصصان تأیید شد و پایایی ابزار نگرش با استفاده از آلفای کرونباخ 0.88 و پایایی ابزار یادگیری با استفاده از روش کودر-ریچاردسون 0.89 بدست آمد. قبل از اجرای پژوهش، از هر دو گروه پیش‌آزمون یادگیری به‌عمل آمد، گروه آزمایش آموزش مهارت زبان‌آموزی را از طریق نرم‌افزار کودک نابغه دریافت کردند و گروه کنترل این مهارت را به‌صورت متداول آموزش دیدند. بعد از اجرای دوره‌ها، پس‌­آزمون یادگیری و همچنین پس‌­آزمون نگرش اخذ شد. آموزش مهارت زبان‌آموزی در 16 جلسه انجام شد. داده­‌ها با استفاده از روش تی مستقل و تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نرم‌افزار چندرسانه­‌ای کودک نابغه بر نگرش کودکان نسبت به آموزش مهارت زبان‌آموزی تأثیر مثبت دارد (P=0.001≤0.05)، همچنین استفاده از این نرم‌­افزار یادگیری کودکان در مهارت زبان‌آموزی را ارتقاء می‌دهد (P=0.001≤0.05). براین اساس، توصیه می­‌شود مدارس پیش‌­دبستانی از نرم­‌افزار کودک نابغه برای ارتقای مهارت زبان‌آموزی کودکان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Genius Baby Instructional Multimedia Software on Attitude and Learning of Language Skills in Preschool Children

نویسندگان [English]

 • Somayeh Olayaie 1
 • Kiumars Taghipour 2
 • Firooz Mahmoodi 3
1 M. A. in Curriculum, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Education, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Associate Professor, Department of Education, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The main aim of current research was to evaluate the effectiveness of Genius Baby Instructional Multimedia Software on attitude and learning of Language skills in Preschool children. The research method was semi-experimental and its design was pretest-posttest with control group. Its statistical population were included all Preschool children from Marand city in the 2019-2020, Which a school was selected as a sample for the research using random cluster sampling method, its students randomly assigned to two experimental groups (N=15) and control group (N=15). The Trehearne’s (2003) Inventory was used to assess the attitude of preschool, and, also a researcher-made learning test tool was used to measure the learning variable. The validity of the tools was confirmed by experts. the using Cronbach's alpha and the Kuder-Richardson method, the reliability of the attitude tool and the learning tool was calculated 0.88 and 0.89 respectively. Prior to the study, Pre-test of learning was implemented in both groups, the experimental group received language learning skills training through the genius child software, and the control group received this skill as usual. After the courses, a Post-test of learning was taken, and a learners' Attitude Assessment Inventory was administered at the end of the course. The groups were trained for 16 sessions. The research data was analyzed with Independent T-test and Multivariate Covariance Analysis. The results revealed that due to teaching philosophy for children the concealing of labor children was decreased and their adjusting, and tolerating was increased. The results showed that the Genius Baby Instructional Multimedia Software has a positive effect on children's attitudes toward language skills learning(P=0.001≤0.05), and the use of this software also promotes preschool children's learning in language skills (P=0.001≤0.05). Accordingly, it is recommended that preschool schools use Genius Baby software to improve children's language learning skills

کلیدواژه‌ها [English]

 • Language Skills
 • Attitude
 • Learning
 • Genius Baby Instructional Multimedia Software

مقدمه

کودکان نقش به سزایی در تجدید حیات هر نسل دارند و بدون توجه به رشد کودک و آموزش او پیشرفت جامعه بشری ممکن نیست. در این فرایند، آموزش پیش­دبستانی یکی از متغیرهای محیطی است که نقش مهمی در رشد و پرورش همه جانبه­ کودکان دارد (مفیدی و سبزه،1388). در اهدافی که برای آموزش پیش از دبستان از سوی دفتر برنامه­ریزی و تألیف کتب درسی آموزش و پرورش ذکر شده است، رشد زبانی کودکان از اهداف مهم آموزش پیش از دبستان است که می­تواند نقش مهمی در تقویت مهارت­های شنیداری و گفتاری داشته باشد (صفایی،1394).

زبان‌آموزی یکی از مهمترین زمینه­های یادگیری در آموزش کودکان است. زبان‌آموزی به معنای یادگیری علایم و نشانه‌های صوتی یا تصویری- خطی، و زبان کلامی همراه با معانی آنها به صورت ساختن جمله و به منظور ایجاد ارتباط است که در سه مرحله و با ظهور سه نوع توانایی در کودک مشاهده می­شود: 1-توانایی ادراک و فهمیدن سخن دیگران یعنی کودک بتواند کلمات یا رمزهای زبان را شناسایی کند، 2-توانایی بیان افکار و مقاصد و نیازهای خود با ساختن جمله یعنی کودک علاوه بر شناسایی رمزهای زبانی (الفاظ) آنها را نیز به کار می‌برد، و 3-توانایی ذخیره‌سازی و نگهداری مجموعه‌ای الفاظ (رمزها) به همراه معانی و قواعد حاکم بر آنها (کاظم­زاده،1389). با توجه به تعریف مذکور، مهارت‌های زبان‌آموزی شامل انواع؛ مهارت­های خواندن کلمات، حافظه دیداری، حافظه شنیداری، تقویت دقت و تمرکز می­باشند (اسلیگت، اسکالت و لامه[1]،2009).

مهارت­های گفتار و زبان بی­شک پایه و اساس یادگیری مهارت­های خواندن و نوشتن و به طور کلی یادگیری هستند تا آنجا که لیبرمن پیشنهاد کرده است خواندن پارازیت روی زبان است که این واقعیت را ثابت می­کند که زبان شفاهی زیربنای زبان نوشتاری را فراهم می­کند (مارگریت[2]و همکاران،2012). معلمان در آموزش این مهارت‌ها به­طور متداول با استفاده از روش­هایی مانند ارائه مستقیم دانش­آموزان را ترغیب به حفظ و تکرار مفاهیم زبان‌آموزی می­کنند (مفیدی و سبزه،1388)، طبق پژوهش‌های انجام شده کلاس­های آموزش زبان‌آموزی به‌صورت متداول دارای اثربخشی چندانی نیستند، زیرا نمی­توانند بافت واقعی و مناسب را برای یادگیری فراهم آورند (مک کریک و لی[3]، 2007؛ توکی و پانج[4]، 2010؛ بلیاس[5] و همکاران،2013؛ آگودو، ریکو، و سانچز[6]، 2015؛ شارما[7]، 2018؛ جورجیو و نیکولوا[8]، 2020). در این ارتباط، باکس[9] (2003) اعتقاد دارد که یادگیری مهارت‌های زبان‌آموزی با کمک رایانه می‌تواند جایگزین زبان‌آموزی از طریق آموزش متداول شود، چرا که یادگیرندگان در این محیط مهارت زبان‌آموزی را از طریق انجام تکالیف و فعالیت­هایی از قبیل تمرینات، بازی و شبیه سازی، و ارتباط برقرار کردن یاد می‌گیرند و همچنین بازخورد معلم با تاکید بر توسعۀ مهارت‌های زبانی و بیشتر به صورت تفسیر، ارزیابی، ارائه نظر و انگیزش تفکر زبان‌آموزان است.

مطابق شواهد پژوهشی مرتبط، استفاده از فناوری رایانه یا نرم­افزارهای آموزشی می­تواند توانایی زبانی کودکان را توسعه دهد (مک کریک و لی،2007؛ پنول و همکاران[10]،2009؛ توکی و پانج،2010؛ نیکولوپولو[11]،2014؛ وانگ و نومان[12]،2016؛ صفر، ال جعفر، ال یوسف[13]،2016؛ لیو، لیو و تو[14]،2020؛ سون و یین[15]،2020). نیکولوپولو (2014) در پژوهشی با عنوان تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلاس­های پیش­دبستانی به این نتیجه دست یافت که استفاده از کامپیوتر در کلاس­های پیش­دبستانی به توسعه یا یاددهی زبان و مهارت­های حرکتی می‌انجامد. طبق یافته پژوهش آگودو، ریکو، و سانچز (2015) در صورت طراحی مناسب بازیهای چندرسانه­ای، مهارت زبان کودکان پیش­دبستانی ارتقاء پیدا می­کند. لیو، لیو و تو (2020) در پژوهشی با عنوان فناوری چندرسانه­ای و استقلال یادگیرنده به این نتیجه رسیده­اند که استفاده از نرم­افزارهای چندرسانه­ای بر توانایی خواندن و مهارت­های یادگیری کودکان تأثیر مثبت دارد. سون و یین (2020) در پژوهشی با عنوان چندرسانه­ای و زبان‌آموزی کودکان دوزبانه نیز به این نتیجه رسیده­اند که تنوع استفاده از نرم­افزارهای چندرسانه­ای اهمیتی زیادی در کودکان دوزبانه دارد و موجب تقویت مهارت­های زبان‌آموزی آنها می­شود. نتیجه پژوهش رگواسکای[16] و همکاران (2017) نیز نشان داد که استفاده از آموزش به کمک کامپیوتر دستیابی کودکان پیش­دبستانی به مهارت­های سوادآموزی (مانند؛ شناسایی حروف-کلمه، و ...) را تسهیل می­سازد. نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای آموزشی علاوه بر کمک به یادگیرندگان در یادگیری مهارت زبان‌آموزی بیشتر به عنوان ابزار انگیزشی برای یادگیری کودکان نیز کاربرد دارد و نگرش آنان به یادگیری مهارت زبانی را بهتر می‌سازد (نیکولوپولو،2014). مطابق یافته‌های لی[17](2018)، و شاه و خان[18](2015) استفاده از تدریس مبتنی بر نرم­افزار چندرسانه­ای نگرش کودکان به یادگیری را بهبود می­بخشد.

اثربخشی نرم­افزارهای پیش­دبستانی در هر موضوع آموزشی به طراحی آنها براساس اصول و ویژگی­های رشدی این دوره سنی بستگی دارد (رادیچ[19]،2013؛ مک­مانیس و پارکس،2011؛ پارت تی و همکاران[20]،2010؛ پارتی و بلوم[21]،2013؛ لی،2018). بر طبق دیدگاه نظریه پردازان یادگیری شناختی از جمله پیاژه و برونر کودکان پیش دبستانی توانایی یادگیری مطالب انتزاعی را ندارند و از طریق تعامل با دنیای واقعی و اکتشاف دست اول سریعتر یاد می­گیرند و مهارت­های شناختی، زبانی، و عاطفی خود را توسعه می­دهند (رادیچ2013؛ مک مانیس و پارکس،2011). براین اساس، ایجاد محیط یادگیری غنی، تدارک بازنمایی تجربه های بصری، و امکان تجربة مستقیم و دست اول، آمادگی یادگیری آنان را افزایش می­دهد (دکورتیس و فرر[22]،2011؛ هیرش- پاسک[23] و همکاران،2015). انجمن ملی آموزش و پرورش کودکان پیش­دبستانی و مرکز فرد راجرز[24] (2012) اصولی از قبیل توجه به ارزش تربیتی؛ نظارت بر پیشرفت کودکان؛ تدارک تجربه­های یادگیری لذت­بخش و معنی­دار؛ تدارک تکیه­گاه انطباقی برای انجام آسان تکلیف­ها و استفاده نکردن از محتوای سوگیرانه (نژادی، جنسیتی و ...) را برای طراحی مؤثر نرم­افزارهای پیش­دبستانی و یا شناسایی مناسب­ترین آن­ها مورد تاکید قرار داده­اند (به نقل از مک­مانیس و گونیویگ[25]،2012). همچنین، استفاده از مجموعه­ای از اصول، مانند ارائه تصویرهای ساده و پویا، تدارک بازخورد، پشتیبانی فردی، امکان کنترل ساده، ساخت مفاهیم در روش عینی و معنی­دار، بازخورد اثربخش، و تشویق به اکتشاف، یادگیری را تسهیل می­سازد (مک­مانیس و پارکس،2011). تقی پور و محمودی (1397) با تحلیل همه فعالیت­های متخصصان این حوزه چهارچوب کاملی را در شش بعد- ارزش تربیتی، تناسب با سن کودکان، کودک-پسندانه، لذت‌بخش/ درگیر کننده، سنجش/ نظارت بر پیشرفت، قابلیت شخصی‌سازی- جهت طراحی یا انتخاب نرم‌افزاز آموزشی مناسب ویژگی­های رشدی کودکان پیش دبستانی ارائه کرده­اند.

علاوه بر توجه به ویژگی­های رشدی در انتخاب یا طراحی نرم‌افزارهای آموزشی دوره پیش‌دبستان برای تحقق رشد مهارت زبان‌آموزی (یو و ناگای[26]،2020)، چگونگی اجرای آموزش مبتنی بر نرم‌افزارهای آموزشی توسط معلم نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است (مک‌مانیس و پارکس،2011). با توجه به اینکه بخشی از یادگیری مهارت زبان‌آموزی کودکان به تعامل اجتماعی کودکان نیز بستگی دارد، بایستی کودکان در هنگام استفاده از نرم­افزارهای آموزشی در قالب گروه‌های همسالان کار کنند و از تکیه‌گاه‌سازی‌های[27]‌ شناختی، عاطفی، و فنی توسط معلم بهره­مند شوند (مک‌مانیس و پارکس،2011).

با توجه به اهمیت مهارت زبان‌آموزی کودکان پیش­دبستانی و تأثیر روش­های آموزشی نوین بر تقویت این مهارت، تولید چندرسانه­ای‌های آموزشی در ایران برای زبان‌آموزی کودکان پیش­دبستانی از رشد بیشتری برخوردار است، از آنجا که به­طور روزافزون بر تعداد این چندرسانه­ای­ها افزوده می­شود، سنجش اثربخشی نرم‌افزارهای آموزشی پیش­دبستانی متناسب با ویژگی­های رشدی این دورة سنی بیش از پیش ضرورت پیدا می­کند. نرم­افزار چندرسانه­ای"کودک نابغه" از جمله این نرم­افزارهای چندرسانه­ای آموزشی در زمینه ارتقای مهارت زبان آموزی کودکان پیش­دبستانی (3 تا 6 ساله) و اول ابتدایی- مهارت خواندن کلمات، تقویت حافظه دیداری و شنیداری، و تقویت دقت و تمرکز- است. این نرم­افزار طبق پژوهش ارزشیابانه تقی­پور و محمودی (1397) در همه ابعاد شش گانه چهارچوب ارزشیابی از کیفیت مطلوب برخوردار بوده و به­عبارتی مناسب­ترین نرم­افزار آموزشی در زمینه ارتقای مهارت­های زبانی کودکان است که سنجش اثربخشی آن بر بهبود مهارت زبان‌آموزی کودکان می­تواند اطلاعات واقع­بینانه­ای را جهت استفاده از آن توسط مربیان و والدین کودکان پیش­دبستانی فراهم سازد. به دلیل وجود خلاء پژوهش در خصوص اثربخشی نرم‌افزار کودک نابغه، پژوهش حاضر تلاش دارد از طریق آزمودن فرضیه­های ذیل به سنجش اثربخشی این نرم­افزار بر مهارت زبان‌آموزی کودکان پیش­دبستانی بپردازد:

1-‌ نرم­افزار چندرسانه­ای آموزشی کودک نابغه بر نگرش کودکان نسبت به آموزش مهارت­ زبان‌آموزی تأثیر دارد.

2-‌ نرم­افزار چندرسانه­ای آموزشی کودک نابغه بر یادگیری مهارت­ زبان‌آموزی توسط کودکان پیش­دبستانی تأثیر دارد.

 

روش پژوهش

پژوهش حاضر از حیث هدف پژوهش جزو پژوهش‌های کاربردی می‌باشد. از منظر گردآوری داده‌ها، پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است.

جامعه آماری پژوهش، کلیه کودکان پیش­دبستانی شهرستان مرند در سال‌تحصیلی 99-98 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه­ای از بین 12 مدرسه یک مدرسه به‌عنوان نمونه جهت اجرای پژوهش انتخاب شد و دانش­آموزان آن به صورت تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شده­اند. در این پژوهش، کودکانی که در سن پنج سالگی بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند، علاوه بر این، تمایل کودک، موافقت والدین، داشتن تبلت، لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی نیز از معیارهای ورود به­عنوان مشارکت کننده پژوهش بود. همچنین، هر موقع کودکان یا والدین آنها مایل نبودند می­توانستند از مشارکت خارج شوند.

جهت سنجش نگرش کودکان پیش دبستانی به آموزش مهارت زبان‌آموزی از پرسشنامه سنجش نگرش تریهیرن[28] (2003) استفاده شد که این مقیاس شامل 10 سؤال می­باشد و کودکان بعد از خواندن هر سؤال توسط معلم یکی از چهار حالات چهره­ای (خیلی خوشحال، خوشحال، خنثی، غمگین) مقابل هر سؤال را با رنگ دلخواه خود رنگ­آمیزی می­کنند و از این طریق نگرش خود را نشان می­دهند. روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه با استفاده از دیدگاه متخصصان آموزشی تأیید شد. پایایی این ابزار در پژوهش‌های مختلف از جمله؛ تیزر و ازکان[29] (2012)، و تیزر و کاراسل[30] (2010) با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 0.92، و 0.87 محاسبه شده است. در این پژوهش نیز پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 0.88 بدست آمد.

سؤال

خیلی خوشحال

خوشحال

خنثی

غمگین

1-‌ بچه ها وقتی در حال انجام‌تمرینات زبان‌آموزی هستید، چه احساسی به شما دست می­دهد؟

       

جهت سنجش متغیر یادگیری از ابزار آزمون یادگیری محقق ساخته استفاده شد. این آزمون شامل 27 سؤال چندگزینه­ای بود که هر یادگیرنده بعد از خواندن هر سؤال توسط معلم گزینه موردنظر را انتخاب می­کرد. روایی ابزار با استفاده دیدگاه معلمان و مربیان آموزش پیش­دبستانی تعیین شد و پایایی ابزار یادگیری با استفاده از روش کودر-ریچاردسون 0.89 بدست آمد.

 

جدول 1: جلسات آموزش و محتوای آن

Table 1

The Content of Instructional Package by Sessions

شماره جلسات

Session Number

عنوان جلسه

Session Title

شماره جلسات

Session Number

عنوان جلسه

Session Title

جلسه 1

Session 1

آموزش میوه­ها

Teaching fruits

جلسه 9

Session 9

آموزش وسایل بازی

Teaching playing equipment

جلسه 2

Session 2

آموزش حیوانات

Teaching Animal

جلسه 10

Session 10

آموزش وسایل نقلیه

Teaching Vehicle

جلسه 3

Session 3

آموزش رنگ­ها

Teaching colors

جلسه 11

Session 11

آموزش لوازم منزل

Teaching home accessories

جلسه 4

Session 4

آموزش اشکال

Teaching Shapes

جلسه 12

Session 12

آموزش لوازم شخصی

Teaching personal accessories

جلسه 5

Session 5

آموزش خوراکی­ها

Teaching food groups

جلسه 13

Session 13

آموزش پوشاک

Teaching clothes

جلسه 6

Session 6

آموزش اعداد

Teaching numbers

جلسه 14

Session 14

آموزش شغل­ها

Teaching jobs

جلسه 7

Session 7

آموزش اعضای بدن

Teaching  body parts

جلسه 15

Session 15

آموزش مکان­ها

Teaching places

جلسه 8

Session 8

آموزش خانواده

Teaching family and Relatives

جلسه 16

Session 16

آموزش پرچم کشورها

Teaching countries flag

 

اجرای پژوهش در سه مرحله؛ طراحی، اجرا، و سنجش اثربخشی مورد توجه قرار گرفت:

طراحی: در طراحی آموزش مهارت زبان‌آموزی به کودکان پیش­دبستانی در گروه آزمایش، نرم­افزار چندرسانه‌ای کودک نابغه به دلیل انطباق بیشتر آن با اصول آموزشی مرتبط با ویژگی‌های رشدی کودکان پیش­دبستانی تهیه شد، که توصیف محتوای نرم‌افزار و اصول آموزشی آن قابلیت‌های آموزشی این نرم‌افزار را برجسته می‌کند:

صفحه اصلی نرم­افزار شامل گزینه­های حالت سؤالی، آموزشی و حالت دسته بندی شده، گزینه انتخاب زبان، بخش چی یاد گرفتی، سخنی با والدین، و درباره برنامه و گزینه خروج می­باشد. در بخش آموزشی نرم‌افزار با کلیک بر روی هر ستاره صفحه آموزش باز می­شود، با کلیک بر روی تصویر، تلفظ مربوط به تصویر و کلمه مربوط شنیده می­شود. قابلیت تکرار و تمرین هر کلمه در این صفحه وجود دارد. بخش سؤالی نرم‌افزار شامل سه مرحله است (آسان، متوسط، دشوار). در مرحله آسان ابتدا تصاویر همراه با کلمه­های مربوط ظاهر می­شوند، بعد از خوانده شدن کلمه توسط نرم‌افزار، کلمه­ها به صورت نامرتب در پایین تصویر قرار می­گیرند. در این مرحله کودکان روی هرکدام از کلمه­ها کلیک کند، آن کلمه توسط نرم­افزار به­صورت رسا خوانده می­شود و می­تواند به راحتی گزینه صحیح را انتخاب نماید. در مرحله دوم نیز سؤال مرحله اول تکرار می­شود با این تفاوت که کودک در این مرحله باید از بین 6 کلمه 4 کلمه صحیح را پیدا کند و همچنین در این مرحله کلمه‌ها خوانده نمی­شود. در مرحله سوم به­جای تصویر، صدای کلمه­ها به کودکان ارائه می­شود و با شنیدن هر کلمه باید گزینه مناسب را از بین کلمات ارائه شده پیدا کنند. علاوه بر این در پایان موفقیت­آمیز هر مرحله، کودک با صدای تشویق و پرتاب گل توسط نرم‌افزار مورد تشویق قرار می­گیرد، در پایان مرحله سوم به­عنوان جایزه یک کارتون کوتاه پخش می­شود. در بخش چی یاد گرفتی، از آنچه که کودک در طول نرم‌افزار آموخته است ارزیابی به عمل می­آید. در این بخش نیز، کودک با آزمایش و خطاهای متعدد شانس موفقیت در آزمون را کسب می­کند و پاداش مناسب را دریافت می­کند.

برای تعیین روایی نرم­افزار کودک نابغه از نظر یک متخصص تکنولوژی آموزشی، یک متخصص برنامه­ریزی درسی و دو مربی پیش دبستانی با 5 سال سابقه تدریس استفاده شد، و مطابق نتیجه پژوهش تقی پور و محمودی (1397) کیفیت آموزشی و محتوایی این نرم‌افزار از لحاظ معیارهای شش­گانه (ارزش تربیتی، تناسب با سن کودکان، کودک پسندانه بودن، لذت بخش/ درگیرکننده، سنجش و نظارت بر پیشرفت، قابلیت شخصی­سازی) تأیید شده است و این نرم­افزار در بین نرم­افزارهای پیش­دبستانی موجود در ایران جزو نرم­افزارهای باکیفیت آموزشی و محتوایی می­باشد.  

   
   
   
 

برای آموزش گروه کنترل، از کتاب دست­ساز نمدی و فلش کارت استفاده شد. محتوای کتاب و فلش کارت‌های تهیه شده برابر با محتوای آموزشی گروه آزمایش طراحی شد.

   
 

اجرا: در گروه آزمایش، کودکان در کلاس درس گروه‌بندی شدند و یک لپ­تاپ یا تبلت در اختیار هر گروه (2 الی 3 نفره) قرار داده شد که نرم­افزار آموزشی بر روی این سیستم‌ها نصب شده­ بود. در هر جلسه آموزشی، کودکان ابتدا در بخش آموزش نرم­افزار در قالب گروه کلمات جدید را یاد گرفتند و سپس از بخش سؤالی نرم­افزار به سؤالات طراحی شده نرم­افزار پاسخ دادند. در گروه کنترل، آموزش به وسیله کتاب نمدی و فلش کارت ارائه شد. ابتدا هر کدام از شکل­ها همراه با کلمه مربوط به کودکان نشان داده شد و چندین بار همراه کودکان تکرار شد تا بتوانند کلمه را یاد بگیرند و بدون آشنایی با حروف الفبا کلمات را بخوانند.

سنجش اثربخشی: برای سنجش اثربخشی نرم­افزار بر یادگیری مهارت زبان‌آموزی از هر دو گروه  پیش‌آزمون و پس­آزمون زبان‌آموزی اخذ شد. و همچنین در پایان اجرا، پرسشنامه سنجش نگرش نیز اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، برای آزمون فرضیه اول از آزمون T مستقل و برای آزمون فرضیه‌­ دوم پژوهش از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد.

 

یافته­ها

جدول2: آماره­های توصیفی نمرات یادگیری و نگرش به تفکیک گروه آزمایش و کنترل

Table 2: Descriptive statistics of attitude and learning scores by experiment and control groups

متغیر

Variable

گروه

Group

مرحله

Stage

تعداد

N

میانگین

Mean

انحراف معیار

SD

یادگیری

Learning

کنترل

Control

پیش‌آزمون

Pre-test

15

4.53

1.292

پس­آزمون

Post-test

15

12.17

1.560

آزمایش

Experiment

پیش‌آزمون

Pre-test

15

4.87

1.302

پس­آزمون

Post-test

15

17.05

1.670

 

نگرش

Attitude

کنترل

Control

پس­آزمون

Post-test

15

22.60

3.979

آزمایش

Experiment

15

33.73

3.105

در جدول 2 آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر یادگیری و نگرش به تفکیک برای افراد گروه­های آزمایش و کنترل نشان داده شده است. همان­طور که ملاحظه می­گردد در هر دو گروه میانگین نمرات یادگیری در پس­آزمون نسبت به پیش‌آزمون افزایش یافته است اما گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شاهد افزایش بیشتر نمرات در پس­آزمون نسبت به پیش‌آزمون می­باشد. همچنین، میانگین نمرات پس­آزمون نگرش کودکان گروه آزمایش نسبت به کودکان گروه کنترل بالاتر است.

فرضیه اول-‌ نرم‌افزار چندرسانه‌ای آموزشی کودک نابغه بر نگرش کودکان نسبت به آموزش مهارت زبان‌آموزی تأثیر مثبت دارد.

به منظور بررسی تأثیر نرم‌افزار چندرسانه‌ای آموزشی کودک نابغه بر نگرش کودکان نسبت به آموزش مهارت زبان‌آموزی از آزمون t مستقل استفاده شد.

 

جدول 3: نتایج آزمون t مستقل جهت مقایسه نگرش کودکان گروه‌های کنترل و آزمایش

Table 4

The results of the independent t-test for the participants’ attitude in Experiment and control groups

Levene's Test for Equality of Variances

t-test for Equality of Means

 

F

سطح معنی داری

Sig.

T

درجه آزادی

df

سطح معنی داری

Sig.

اختلاف میانگین

Mean Difference

فرض برابری واریانس

Equal variances assumed

1.224

0.278

8.544

28

0.01

11.133

فرض عدم برابری واریانس

Equal variances not assumed

در جدول 3 نتیجه آزمون لوین و نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه نگرش کودکان در دو گروه‌ کنترل و آزمایش نشان داده شده است. طبق جدول 4، نتایج آزمون لوین معنی‌دار نمی‌باشد، از این رو فرض صفر مبنی بر همگنی واریانس متغیرها مورد تأیید قرار می‌گیرد. در نتیجه، مفروضه همگنی واریانس‌ها، برقرار می‌باشد.

با توجه به نتیجه آزمون T مستقل در جدول 3، مقدار آماره t بدست آمده برابر با 8.544 بوده و در سطح آلفای 0.01 معنی‌دار است (0.01>P). از این رو فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد. با مقایسه میانگین نمرات دو گروه مشاهده می‌شود که میانگین نمرات نگرش کودکان گروه آزمایش بیشتر از کودکان گروه‌ کنترل است. بر این اساس نتیجه گرفته می‌شود نرم‌افزار چندرسانه‌ای آموزشی کودک نابغه بر نگرش کودکان نسبت به آموزش مهارت زبان‌آموزی تأثیر مثبت داشته است.

 

فرضیه دوم-‌ نرم‌افزار چندرسانه‌ای آموزشی کودک نابغه بر یادگیری مهارت زبان‌آموزی توسط کودکان پیش‌دبستانی تأثیر مثبت دارد.

به منظور بررسی اثربخشی نرم‌افزار چندرسانه‌ای آموزشی کودک نابغه بر یادگیری مهارت زبان‌آموزی توسط کودکان پیش‌دبستانی، از آزمون تحلیل کواریانس یک راهه استفاده شد. نتایج مربوط به اجرای این آزمون و بررسی پیش‌فرض‌های آن در ادامه ارائه شده است.

 

جدول 4: نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به­عنوان پیش­فرض تحلیل کواریانس یک راهه

Table 5

The result of homogeneity of regression slopes as assumption of one-way ANCOVA

منبع تغییرات

Source

مجموع مجذورات

Type III Sum of Squares

درجه آزادی

df

میانگین مجذورات

Mean Square

مقدار F

F

سطح معنی‌داری

Sig.

گروه * پیش‌آزمون

Group*Pre-test

2.110

1

2.110

0.776

0.387

 در جدول 4 نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی آورده شده است. براساس نتایج مندرج، سطح معنی‌داری سطر اثر متقابل گروه و پیش‌آزمون (p=0.387) بزرگتر از 0.05 می‌باشد. بنابراین فرضیه همگنی رگرسیونی پذیرفته می‌شود.

 

شکل 1: نمودار پراکنش نمرات پیش‌آزمون و پس­آزمون یادگیری به تفکیک گروه

Figure 1

Graph of pre-test and post-test for Learning score distribution by groups

 

برای بررسی مفروضه همگنی ضرایب رگرسیون از نمودار پراکنش (شکل 1) نیز که نشان دهنده همبستگی بین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون به تفکیک دو گروه می‌باشد، استفاده شده است. با توجه به اینکه خطوط همبستگی یکدیگر را قطع ننموده اند، این­گونه نتیجه گرفته می‌شود که مفروضه همگنی ضرایب رگرسیون برقرار است.

 

جدول 5: نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس‌ها

Table 6

Levene's Test of Equality of Error Variances

سطح معنی داری

Sig.

درجه آزادی 2

df2

درجه آزادی1

df1

F

متغیر

Dependent Variable

0.636

28

1

0.288

یادگیری

همان­طور که در جدول 5 نشان داده شده است، نتایج آزمون لوین معنی‌دار نمی‌باشد. از این رو فرض صفر مبنی بر همگنی واریانس متغیرها مورد تأیید قرار می‌گیرد. بدین ترتیب نتیجه می‌شود که مفروضه همگنی واریانس‌ها، برقرار می‌باشد.

 

جدول 6: نتایج تحلیل کواریانس یک راهه جهت مقایسه یادگیری در گروه آزمایش و گروه کنترل

Table 7

One-way ANCOVA Results of the Experimental and Control Groups

منبع تغییرات

Source

مجموع مجذورات

Type III Sum of Squares

درجه آزادی

df

میانگین مجذورات

Mean Square

مقدار F

F

سطح معنی‌داری

Sig.

اندازه اثر

Partial Eta Squared

پیش‌آزمون

Pre-test

0.272

1

0.272

0.101

0.753

0.004

گروه

Group

173.923

1

173.923

64.472

0.001

0.705

خطا

Error

72.836

27

2.698

 

 

 

کل

Total

251.960

29

 

 

 

 

در جدول 6 نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات یادگیری در گروه­های آزمایش و کنترل، در مرحله پس­آزمون، نشان داده شده است. مقدار F بدست آمده برابر با  64.472است و در سطح آلفای 0.01 معنی‌داری می‌باشد (0.01>P). از این رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد. براین اساس و با توجه به بالاتر بودن میانگین نمرات کودکان گروه آزمایش در پس­آزمون، می‌توان نتیجه گرفت که نرم‌افزار چندرسانه‌ای آموزشی کودک نابغه مؤثر بوده و موجب بهبود یادگیری مهارت زبان‌آموزی کودکان پیش‌دبستانی شده است.

 

بحث و نتیجه­گیری

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی نرم­افزار چندرسانه­ای آموزشی کودک نابغه بر نگرش و یادگیری مهارت زبان‌آموزی کودکان پیش­دبستانی بود.

بدین منظور در فرضیه اول پژوهش، اثربخشی نرم­افزار کودک نابغه بر نگرش کودکان به مهارت زبان‌آموزی بررسی شد و نتایج نشان داد که بین دو گروه پژوهش (کنترل و آزمایش) تفاوت معنی­داری وجود دارد و نگرش کودکان به مهارت زبان‌آموزی در گروه آزمایش در پس از آموزش بهبود یافته است. این نتیجه با یافته پژوهش‌های نیکولوپولو (2014)، لی (2018)، شاه و خان (2015) و کولادو، وازگویز، و پاترون[31](2017) همسو است. براساس این شواهد پژوهشی، استفاده از نرم­افزارهای آموزشی مناسب به کودکان انگیزه می­دهد و یادگیری را برای آنان آسان­تر، جذاب­تر و حتی سرگرم کننده­تر می­کند، در نتیجه نگرش آنان به یادگیری بهتر می‌شود.

در تبیین یافته مربوط به فرضیه اول می‌توان گفت که نرم­افزار چندرسانه‌ای کودک نابغه به دلیل برخوداری مناسب از معیارهای تناسب با سن کودکان، لذت­بخش/ درگیرکننده، و کودک­پسندانه بودن توانسته است نگرش کودکان نسبت به یادگیری را بهبود بخشد. نرم‌افزار کودک نابغه با رعایت اصولی از قبیل مناسب بودن موضوع آموزش/ مهارت شناختی برای سن کودکان، ارائة آموزش در زمینة جذاب و جالب مانند مدرسه، پارک، مزرعه، و توجه به نشانه‌های اجتماعی مثبت و فارغ از سوگیری اخلاقی، و جنسیت در ارائة محتوا، نظیر استفاده از تصویر افراد دارای قومیت­ها و فرهنگ­های مختلف، و تصویر هر دو جنسیت دختر و پسر در ارائة محتوای آموزش، ارائة گزینه یا انتخاب­های روشن/ ساده (مانند استفاده از آیکون­های دارای اندازة بزرگ و رنگ­های متفاوت،) تدارک پشتیبانی کلامی یا تصویری برای استفادة آسان از نرم‌افزار، تدارک فرصت­های مثبت و چندگانه برای موفقیت در یادگیری، توانایی کار مستقلانه با نرم‌افزار توسط کودک بعد از پشتیبانی اولیة معلم، و امکان حرکت کودکان به فعالیت دیگر در صورت دشوار بودن انجام فعالیت فعلی بدون یاری معلم یک محیط کودک یک محیط یادگیری کاملاً متناسب با سن کودکان و کودک پسندانه را فراهم ساخته است، و از این طریق انگیزه و نگرش کودکان را تحت تأثیر قرار داده است. طبق دیدگاه مک مانیس و مک مانیس (2016) چنانچه نرم‌افزار متناسب با سن کودکان طراحی شود و زمینه­ یادگیری بازنمای محیط­های مورد علاقة کودکان باشد، کودکان با اشتیاق بیشتری در آن به یادگیری می‌پردازند.

در نرم­افزار کودک نابغه کــودکان به فرصت­های چندگانه برای موفقیت دسترسی داشتند و امکان پاسخ مجدد به سؤال را در صورت ارائة پاسخ اولیة اشتباه داشتند. طبق یافته مک­مانیس و پارکس (2011) کسب تجربه­های موفق یادگیری به تقویت انگیزش آنان کمک می­کند. افزودن تکیه گاه سازی به سؤال­های دشوار توسط نرم­افزار، کاهش دادن گزینه­های پاسخ در هر بار پاسخ اشتباه، و درخواست نرم­افزار از معلم برای ارائة آموزش اضافی، از جمله مواردی است که در این نرم‌افزار عملکرد کودک را هنگام پاسخ به سؤال­ها ارتقا می‌بخشد.

همچنین، نرم­افزار کودک نابغه با تدارک فعالیت­های متنوع به تعداد کافی در طول ارائه درس، استفادة مناسب از پاداش­های بیرونی و درونی (ارائه بازخورد انگیزشی برای پاسخ درست به شیوه‌هایی از قبیل؛ جمع‌آوری ستاره، یا صدای ضربة محکم برای پاسخ درست، و ستاره یا سکه باران کردن صفحة تمرین، و تدارک بازخورد کلامی مانند آفرین، کارتان عالی است)، استفاده از تصویرهای واقعی و جذاب که بازنمای جهان واقعی از دیدگاه کودکان باشند، گفتار رسا، استفاده از متن نوشتاری به مقدار کم، حفظ فراخنای/ ظرفیت توجه کودکان و ارائه آموزش در مدت 15 دقیقه برای هر موضوع آموزش، و زمینة بازی محور یک محیط یادگیری لذت­بخش و درگیر کننده برای کودکان فراهم ساخته است. چنانچه فعالیت­های یادگیری کافی برای تحقق یادگیری مورد نظر در نرم­افزار وجود داشته باشد و این فعالیت‌های یادگیری در زمینه بازی‌محور ارائه شود، و کودکان برای عملکرد خودشان پاداش‌های مناسب دریافت کنند، با احساسات درونی مثبت در فعالیت‌ها درگیر می‌شوند (مک مانیس و پارکس، 2011؛ چیانگ، ری، تاکوچی، و اریکسون[32]، 2012؛ هال، مییر، و روس[33]،2012).

همچنین، این یافته با یافته‌های پژوهش مک کریک و لی[34](2007) و آگودو، ریکو، و سانچز (2015) که نشان دادند کامپیوتر و نرم­افزارهای چندرسانه­ای از طریق درگیر ساختن کودکان در فعالیت­ها و تکالیف یادگیری متنوع و تدارک فرصت‌های چندگانه برای موفق شدن در پاسخ به سؤالات و تکالیف یادگیری در محیط نرم­افزار محرک و فرصت انگیزشی برای کسب مهارت‌های زبانی کودکان فراهم می­کند و کودکان را در محیط یادگیری و حین انجام تکالیف حفظ می­کند و آنان از حضور در این محیط‌ها احساس لذت و شادمانی می­کنند، نیز همسو می‌باشد.

در فرضیه دوم پژوهش، اثربخشی نرم­افزار آموزشی کودک نابغه بر یادگیری مهارت زبان‌آموزی بررسی شد که نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه از شرکت­کنندگان در پژوهش (کنترل و آزمایش) در پیش‌آزمون و پس­آزمون تفاوت معنی­داری وجود دارد و یادگیری مهارت زبان‌آموزی در گروه آزمایش پس از آموزش بهبود یافته است. این نتیجه با یافته‌های پژوهش مهدی‌زاده، فیضی و اسلام‌پناه (1390)، نیکولوپولو (2014)، صفر، ال جعفر، ال یوسف (2016)، سون و یین (2020)، آگودو، ریکو، و سانچز (2015)، لیو، لیو و تو (2020)، و رگواسکای  و همکاران (2017) همسو می‌باشد.

در تبیین یافته مربوط به فرضیه دوم می­توان گفت که در برنامه کودک نابغه، کودکان با استفاده از روش گشتالت (رسیدن از کل به جزء) به صورت ضمنی خواندن کلمات را فرا می­گیرند. بدین معنی که کودک با به خاطر سپردن شکل کلمه و بازشناسی آن در حین بازی بدون درنظر گرفتن اجزای کلمه توانایی خواندن آن را پیدا می­کند، بعلاوه این برنامه موجب تقویت حافظه بخصوص حافظه دیداری و شنیداری و ایجاد دقت و تمرکز در کودکان می­شود.

علاوه براین، نرم­افزار کودک نابغه به دلیل برخورداری مناسب از قابلیت‌هایی از جمله؛ ارائه بازخورد اطلاعاتی، توضیحات روشن و واضح، ارائه مثال‌های متنوع در آموزش هر یک موضوعات آموزش، بهره­مندی از بخش چی یاد گرفتی- ارزشیابی-، تدارک فرصت‌های چندگانه برای موفقیت در یادگیری، ارائه فعالیت‌ها و تکالیف یادگیری متنوع، و استفاده از تکیه­گاه سازی برای پشتیبانی عملکرد کودکان، یادگیری مهارت زبان‌آموزی کودکان را تسهیل کرده است. از دیدگاه مک مانیس و گونیویگ[35](2012) توجه به ارزش تربیتی، توانایی درگیر ساختن کودکان در یادگیری، تعامل بین کودک و نرم­افزار، شخصی­سازی و توانایی نرم­افزار در نظارت بر پیشرفت کودکان از ملاک­هایی است که اثربخشی نرم­افزار پیش­دبستانی را افزایش می­دهد. چنانچه نرم­افزارهای پیش­دبستانی از ویژگی‌هایی از قبیل بازخورد اطلاعاتی، توضیحات روشن، و مثال­های متنوع برخوردار باشند، اثربخشی آنها بیشتر می‌شود (بارودی، ایلند، پورپورا، رید[36]،2012؛ سچنیدر[37]،2008). همچنین، براساس پژوهش‌های انجام شده چنانچه تکلیف­های یادگیــری در نرم‌افزار بــا منطقة تقریبی یادگیری از دیدگاه نظریة یادگیری ویگوتسگی سازگار باشد، و مجموعه‌ای از تکلیف­هایی که می­توانند با کمک و یاری نرم­افزار یا معلم انجام گیرند، در نرم­افزار گنجانده شوند و از تکیه­گاه سازی (ارائة پشتیبانی براساس نیازهای یادگیری کودکان) نیز در محیط انجام تکلیف­ها استفاده شود، اثربخشی نرم­افزار افزایش می‌یابد (لورنکو، 2012).

در کنار چگونگی طراحی نرم­افزار کودک نابغه، شیوه اجرای آموزش در گروه آزمایش بر یادگیری کودکان مؤثر بود و کودکان در قالب گروه‌های دو الی سه نفره به یادگیری محتوای درس می‌پرداختند. فرصت گفتگو با معلم و سایر همتایان خود در حین استفاده از کامپیوتر، و تدارک بازخورد و تکیه گاه سازی عاطفی و شناختی امکان درگیری عمیق برای یادگیری بهتر را فراهم می­سازد و گفتگوی بین کودکان در حین استفاده از کامپیوتر زبان گفتاری آنها را توسعه می‌دهد (بالانتینه[38]و همکاران،2008).

در راستای یافته­های مربوط به فرضیه­های پژوهش مبنی بر تأثیر نرم­افزار آموزشی کودک نابغه بر نگرش و یادگیری مهارت زبان‌آموزی کودکان پیش­دبستانی به والدین، و مربیان و مدیران مدارس پیش‌دبستانی پیشنهاد می­شود که با توجه به هزینه- فایده اثربخشی بالای آن از این نرم‌افزار در پرورش و رشد مهارت­های زبانی استفاده کنند. عدم تفکیک جنسیتی در پژوهش حاضر جزو محدودیت­های پژوهش حاضر است که پیشنهاد می­شود پژوهشی با این عنوان بر روی نمونه با جنسیت جداگانه انجام گیرد.

 

1- Sligte, Scholte & Lamme

 1. Margaret
 2. McCarrick & Li
 3. Toki & Pange
 4. Belias
 5. Agudo, Rico, & Sánchez
 6. Sharma

1- Georgiev, & Nikolova

2- Bax

3- Penuel

4- Nikolopoulou

5- Wong & Neuman

6- Safar, Al-Jafar, & Al-Yousefi,

7- Liu, Liu & Tu

8- Sun & Yin

9- Rogowsky

1- Li

2- Shah & Khan

3- Radich

4- Parette, Quesenberry, & Blum

5- Parette & Blum

6- DeCurtis, & Ferrer

7- Hirsh-Pasek

8- Rogers

9- Gunnewig

10- Yu & Nagai

1- Scaffolding

1- Trehearne

2- Tezer & Ozcan

3- Tezer & Karasel

1- Colado, Vázquez, & Patrón

1- Chiong, Ree, Takeuchi & Erickson

2- Hall, Meyer, & Rose

3- McCarrick & Li

1- McManis & Gunnewig

2-Baroody, Eiland, Purpura, & Reid

3- Schneider

4- Ballantyne

تقی­پور، کیومرث؛ محمودی، فیروز (1397). شناسایی نرم­افزار آموزشی مناسب ویژگی­های رشدی یادگیرندگان دوره پیش­دبستانی. فصلنامه نوآوری­های آموزشی، 17(68)، 150-125.
صفایی، فرزاد (1394). بررسی مقایسه مشکلات آموزشی مهارت­های زبان‌آموزی در کودکان تک­فرزند و چندفرزند در دوره پیش از دبستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
کاظم­زاده، جعفرصادق (1389). مقایسه تأثیر رویکرد تکیه گاه سازی و روش اکتشافی بر آگاهی واج شناختی کودکان پیش دبستانی شهرستان ماکو در سال تحصیلی 88-89. پایان­نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
مفیدی، فرخنده و سبزه، بتول (1388). تأثیر فعالیت­های زبان‌آموزی دوره پیش­دبستانی بر رشد زبان گفتاری دانش­آموزان پایه­ی اول دوره ابتدایی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 3(10)، 118-141.
مهدی زاده، حسین؛ فیضی، فرخ؛ اسلام پناه، مریم (1390). آموزش به شیوه «حرف-هجا-کلمه» با کمک چندرسانه­ای های دیجیتال و تأثیر آن در پیشرفت خواندن دانش­آموزان پایه اول ابتدایی. فصلنامه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی،1(3)، 163-145.
Agudo, J. E., Rico, M., & Sánchez, H. (2015). Multimedia games for fun and learning English in preschool. Digital education review, 27: 183-205. ‏
Ballantyne, K. G., Sanderman, A. R., & McLaughlin, N. (2008). Dual language learners in the early years: Getting ready to succeed in school. Washington, DC: National Clearinghouse for English Language Acquisition.
Baroody, A. J., Eiland, M. D., Purpura, D. J., & Reid, E. E. (2013). Can computer-assisted discovery learning foster first graders’ fluency with the most basic addition combinations? American Educational Research Journal, 50(3): 533-573.
Bax, S. (2003). CALL-Past, present and future. System, 31: 13-28.
Belias, D., Labros, S., Nikolaos, K., Maria, K., & Athanasios, K. (2018). Traditional Teaching Methods vs. Teaching Through the Application of Information and Communication Technologies in The Accounting Field: Quo Vadis? European Scientific Journal, 9(28): 73-101.
Chiong, C., Ree, J., Takeuchi, L., & Erickson, I. (2012). Print books vs. e-books: Comparing parent-child coreading on print, basic, and enhanced e-book platforms. New York: The Joan Ganz Cooney Center. Retrieved from
DeCurtis, L. L., & Ferrer, D. (2011). Toddlers and technology: Teaching the techniques. The ASHA Leader, 16(11): online-only.
Georgiev, V., & Nikolova, A. (2020). Tools for Creating and Presenting Online Learning Resources for Preschool Kids. TEM Journal9(4): 1692-1696.
Hall, T. E., Meyer, A., & Rose, D. H. (2012). Universal design for learning in the classroom. Practical applications. New York, NY: Guilford Press.
Hirsh-Pasek, K., Zosh, J. M., Golinkoff, R. M., Gray, J. H., Robb, M. B., & Kaufman, J. (2015). Putting education in “educational” apps: lessons from the science of learning. Psychological Science in the Public Interest, 16(1): 3-34.
Kazemzadeh, J. S. (2010). Comparison of the effect of scaffolding approach and exploratory method on phonological awareness of preschool children in Mako city in the academic year of 2009-2010. Master Thesis, Allameh Tabatabai University. [In Persian].
Li, X. (2018). Design and Application of Children's Entertainment Education Software in Preschool Education. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 13(7): 41-54.
Liu, X., Liu, Y., & Tu, J. F. (2020). Multimedia Technology and Learner Autonomy: An Experimental Study for Asymmetric Effects. Symmetry, 12(3): 462-476. ‏
Margaret, J., Snowling, L., & Charles, H. (2012). The nature and classification of reading disorders a commentary on proposals for DSM-5, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(5): 593–607.
McCarrick, K., & Li, X. (2007). Buried Treasure: The Impact of Computer Use on Young Children’s Social, Cognitive, Language Development and Motivation. AACE Journal, 15(1): 73-95.
McManis, L. D., & Gunnewig, S. B. (2012). Finding the education in educational technology with early learners. YC Young Children, 67(3): 14-24.
McManis, L. D., & Parks, J. (2011). Evaluating technology for early learners. E-book and toolkit. Winston-Salem, NC: Hatch Early Learning.
McManis, M. H., & McManis, L. D. (2016). Using a Touch-Based, Computer-Assisted Learning System to Promote Literacy and Math Skills for Low-Income Preschoolers. Journal of Information Technology Education: Research, 15(1): 409-429. Retrieved from
Mehdizadeh, H., Faizi, F., & Islam Panah, M. (2011). "Letter-syllable-word" teaching with the help of digital multimedia and its effect on the reading progress of primary school of First level students. Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 1(3): 145-163 [In Persian].
Mofidi, F., & Sabzeh, B. (2009). The effect of preschool language learning activities on the development of spoken language of primary school of First level students. journal of Curriculum Studies, 3(10): 118-141 [In Persian].
Nikolopoulou, K. (2014). ICT integration in preschool classes: Examples of practices in Greece. Creative Education, 5(6): 402-410.
Parette, H., & Blum, C. (2013). Instructional Technology in Early Childhood: Teaching in the Digital Age. Baltimore, MD: Brookes.
Parette, H., Quesenberry, A., & Blum, C. (2010). Missing the Boat with Technology Usage in Early Childhood Settings: A 21st Century View of Developmentally Appropriate Practice. Early Childhood Education Journal, 37(5): 335-343.
Penuel, W. R., Pasnik, S., Bates, L., Townsend, E., Gallagher, L. P., Llorente, C., & Hupert, N. (2009). Preschool teachers can use a media-rich curriculum to prepare low-income children for school success: Results of a randomized controlled trial. Newton, MA: Education Development Center and SRI.
Radich, J. (2013). Technology and interactive media as tools in early childhood programs serving children from birth through age 8. Every Child, 19(4): 18-19.
Rogowsky, B. A., Terwilliger, C. C., Young, C. A., & Kribbs, E. E. (2018). Playful learning with technology: the effect of computer-assisted instruction on literacy and numeracy skills of preschoolers. International Journal of Play, 7(1): 60-80.‏
Safaei, F. (2015). A comparison of instructional problems of language learning skills in single and multi-child children in preschool. Master Thesis, Allameh Tabatabai University. [In Persian].
Safar, A. H., Al-Jafar, A. A., & Al-Yousefi, Z. H. (2016). The effectiveness of using augmented reality apps in teaching the English alphabet to kindergarten children: A case study in the State of Kuwait. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(2): 417-440.‏
Schneider, W. (2008). The development of metacognitive knowledge in children and adolescents: Major trends and implications for education. Mind, Brain, and Education, 2(3): 114-121.
Shah, I., & Khan, M. (2015). Impact of multimedia-aided teaching on students’ academic achievement and attitude at elementary level. US-China Education Review A, 5(5): 349-360.‏
Sharma, R. Ch. (2018). A Comparative Study of some Traditional and Modern Methods of Teaching Learning Process. International Journal on Arts, Management and Humanities. 7(1): 113-120.
Sligte, I. G., Scholte, H. S., & Lamme, V. A. (2009). V4 activity predicts the strength of visual short-term memory representations. Journal of Neuroscience, 29(23): 7432-7438.
Sun, H., & Yin, B. (2020). Multimedia input and bilingual children’s language learning. Frontiers in Psychology, 11:20-23.
Taghipour, K., Mahmoudi, F (2018). Identifying the instructional software in accordance with the developmental characteristics of pre-school learners. journal of Educational Innovations, 17(65):125-150 [In Persian].
Tezer, M., & Ozcan, D. (2015). A Study of the Validity and Reliability of a Mathematics Lesson Attitude Scale and Student Attitudes. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(2): 371-379.
Tezer, M., & Karasel, N. (2010). Attitudes of primary school 2nd and 3rd grade students towards mathematics course. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2): 5808–5812.
Toki, E. I., & Pange, J. (2010). E-learning activities for articulation in speech language therapy and learning for preschool children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2): 4274-4278.
Trehearne, M. J., Healy, L. H., Williams, M. C. & Moore, J. L. (2003). Comprehensive literacy resource for kindergarten teachers. Vernon Hills, IL: ETA/Cuisenaire.
Wong, K. M., & Neuman, S. B. (2016). Educational media supports for preschool-aged English language learners. Technology in Early Childhood Education, 19(4): 28-31.
Yu, L., & Nagai, Y. (2020). An Analysis of Characteristics of Children’s Growth through Practical Art. HealthCare. MDPI. 8(109): 1-16.
Zaldívar-Colado, A., Alvarado-Vázquez, R. I., & Rubio-Patrón, D. E. (2017). Evaluation of using mathematics educational software for the learning of first-year primary school students. Education Sciences, 7(4): 79-91.