دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 1-150 
5. طراحی و اعتباربخشی مقیاس راهبردهای آموزشی معلمان

صفحه 63-75

احسان عظیم پور؛ جواد مصرآبادی؛ پیمان یارمحمدزاده