دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 7-154 
8. بررسی رابطه ساده و چندگانه هوش هیجانی با سبک‌های رهبری تحول‌آفرین، تبادلی و عدم مداخله

صفحه 117-135

نقی رعدی‌افسوران؛ عبدالله پارسا؛ محبوبه محمّدشفیع؛ مریم دهدشتی