دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 1-238 
1. بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران دبیرستانهای تبریز

صفحه 7-40

سلیمان ایران زاده؛ الهوردی حسین زاده؛ امیر برقی


2. شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرین

صفحه 41-68

هوشنگ تقی زاده؛ مهرداد محمدپور شاطری