دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 13-150 
7. رابطه هوش هیجانی مدیران با خودکارآمدی و سلامت روانی آنان

صفحه 127-141

جعفر بیک‌زاد؛ اسداله خدیوی؛ علیرضا حسین‌پورسنبلی؛ راحله محمدنژاداصل