دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 13-144 
7. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه مدارس هوشمند

صفحه 109-120

مجتبی رضایی‌راد؛ اسماعیل زارعی‌زوارکی؛ رضا یوسفی‌سعیدآباد