دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار 1391، صفحه 1-176 
2. بررسی ارتباط نیازهای اساسی روانشناختی با هوش اجتماعی دختران و پسران دانشجو

صفحه 27-43

سیدداود حسینی‌نسب؛ غلامرضا گل‌محمدنژاد؛ المیرا اکبری‌حقیقت


7. مقایسه شیوع اضطراب آشکار در بین دانش آموزان دارای ویژگی‌های جمعیت شناختی مختلف

صفحه 131-146

نرجس خاتون موحدی‌راد؛ حجت اله اجودی؛ مریم احمدی؛ فاطمه فخارمقدم؛ مهدی اکبریان؛ عیسی مالمیر