دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 1-204