دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 1-200 
1. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی – فراشناختی بر تغییر سطح تاب‌آوری تحصیلی و تفکر ارجاعی دانش‌آموزان دختر

صفحه 13-30

10.30495/jinev.2019.665915

مهدی یوسف‌وند؛ فضل‌اله میردریکوندی؛ محمدعلی سپهوندی سپهوندی؛ علی‌اصغر فرخ‌زادیان