دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 1-200 
7. مشغولیت تحصیلی بر سرمایه‌ روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم

صفحه 125-142

10.30495/jinev.2019.668243

فهیمه حسنی؛ فریبرز درتاج؛ فریبرز باقری؛ ابوطالب سعادتی شامیر