دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 13-200 
6. رابطه خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی: نقش میانجی‌گرانه نیازهای روانشناختی پایه

صفحه 141-158

حسنعلی ویسکرمی؛ فضل‌الله میردریکوند؛ سمیرا قره‌ویسی؛ مجید سلیمانی