دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، تابستان 1400، صفحه 1-230 
4. ارائه الگوی ممیزی مدیریت دانش در وزارت نفت

صفحه 85-112

10.30495/jinev.2021.1912956.2319

عطااله جابرانصاری؛ عباس خورشیدی؛ علیرضا عراقیه؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ سعید مرادی