دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، زمستان 1400، صفحه 13-230