دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1397، صفحه 1-260 
8. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شیفتگی تحصیلی در دانشجویان

صفحه 155-172

فرخ‌رو جلیلی؛ مژگان عارفی؛ امیر قمرانی؛ غلامرضا منشی