دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 1-230 
8. بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش و تدریس در دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: پردیس‌های استان اردبیل)

صفحه 161-185

اسداله خدیوی؛ سیدمحمد سیدکلان؛ توفیق حسن‌پور؛ حسن احمدی؛ حافظ تره‌باری