اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی‌اصغر کوشافر

دانشیار تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

koushafariaut.ac.ir

سردبیر

دکتر سیدداود حسینی‌نسب

استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

instructioniaut.ac.ir

مدیر داخلی

یوسف ستاری

مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

ysattariiaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر یوسف ادیب

استاد برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه تبریز استاد برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه تبریز

adibut.ac.ir

دکتر محمّد حسنی

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه استاد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

hasaniuo.ac.ir

دکتر سیّدداود حسینی‌نسب

استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

instructioniaut.ac.ir

دکتر زینب خانجانی

استاد روانشناسی دانشگاه تبریز استاد روانشناسی دانشگاه تبریز

khanjaniut.ac.ir

دکتر اکبر رضائی

استاد روانشناسی یادگیری دانشگاه پیام نور مرکز تبریز استاد روانشناسی یادگیری دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

rezaeiac.ir

دکتر علی‌اصغر کوشافر

دانشیار تلیم و تربیت دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

koushafariaut.ac.ir

دکتر جواد مصرآبادی

استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استاد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

mesrabadiac.ir

دکتر صادق ملکی‌آوارسین

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

malekiiaut.ac.ir

کارشناس نشریه

حمزه خدادادی

کارشناس مجلات

khodadadihamzeyahoo.com
04131966078