نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه) (JINEV) - واژه نامه اختصاصی