کسب عنوان مجله برتر نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی در چهارمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز موفق به کسب عنوان مجله برتر در چهارمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1395 شد.