تعداد مقالات: 439

1. نیازسنجی آموزشی برنامه‌‌های آموزش خانواده برای اولیاء دانش‌آموزان ناحیه یک تبریز

دوره 7، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 7-24

رضوان حکیم زاده؛ محمدعلی میرزابیگی؛ مقصود رسولی‌سقای


4. ارائه مدل جهت انتخاب رؤسای واحدها در دانشگاه آزاد اسلامی(بر اساس منطق فازی)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 7-28

مصطفی اجتهادی؛ علیرضا بافنده‌زنده؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ بهنام طالبی


7. ارتباط شیوه تربیتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان راهنمایی مدارس شهر ایلخچی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 7-21

منصور بیرامی؛ جعفر بهادری‌خسروشاهی


8. رابطه بین جوّ سازمانی با عملکرد مدیران مدارس ابتدائی شهرستان ارومیه

دوره 1، شماره 1، بهار 1387، صفحه 7-38

علی نقی اقدسی؛ شاهین ثمری؛ سیفعلی باقری


9. رابطه ی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی در بین معلمان مدارس استثنایی شهرستان بندرعباس

دوره 2، شماره 5، بهار 1388، صفحه 7-33

شاپور امین شایان جهرمی؛ مسلم صالحی؛ جواد ایمانی


12. بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران دبیرستانهای تبریز

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 7-40

سلیمان ایران زاده؛ الهوردی حسین زاده؛ امیر برقی


13. رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در آموزش و پرورش

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 7-40

پریوش جعفری؛ سهراب یزدانی


14. بررسی و سنجش رضایتمندی دانشجویان از کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 7-42

مجید باقرزاده خواجه؛ جلال مفتاحی خواجه


18. بررسی تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی بر نیمرخ حسی کودکان دبستانی نارساخوان و نارسانویس

دوره 7، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 9-20

منصوره دینی؛ علی نقی اقدسی؛ غلامرضا گل‌محمدنژادبهرامی


19. اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر هنرستانی تبریز

دوره 8، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 9-18

ژیلا پورمحمد؛ خلیل اسماعیل پور


20. نیازسنجی آموزشی کارکنان خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال 91-90

دوره 7، شماره 25، بهار 1393، صفحه 13-28

مینا خدایاری؛ سیّدداود حسینی‌نسب؛ جهانگیر یاری


22. بررسی تأثیر روش‌های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان بناب

دوره 5، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 13-26

اسداله خدیوی؛ علی‌ نقی اقدسی؛ مهناز صمدیان


23. مقایسه مشکلات رفتاری فرزندان در مادران باهوش هیجانی بالا و پایین

دوره 6، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 13-24

رومینا گلچین؛ سید داور حسینی نسب