دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی بر ظرفیت حافظه کاری دانش آموزان پایه سوم مبتلا به اختلال یادگیری خاص(خواندن) با تعدیل گری جنسیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.30495/jinev.2021.1917751.2367

راضیه نوروزبخش حاجی کندی؛ تورج هاشمی؛ اکبر رضایی


2. اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر نشخوار فکری، نگرانی و حساسیت اضطرابی در افراد با نشانه های اختلالات اضطرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

10.30495/jinev.2021.1889578.2090

مهدیه تقوی قراملکی؛ نعیمه محب


3. نقش فراشناخت، فراحافظه و فراهیجان در پیش‌بینی یادگیری خودراهبر دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.30495/jinev.2021.1910556.2297

مهسا اعلم الهدی؛ علی زینالی


4. اثربخشی مداخله ذهن‌آگاهی مبتنی بر روایت‌درمانی گروهی بر بهبود بازده‌های شناختی ، در دانش‌آموزان دارای نشانگان افسردگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

10.30495/jinev.2021.1903635.2220

فرشته چنگیزی؛ معصومه آزموده؛ شعله لیوارجانی؛ شهرام واحدی


5. نقش واسطه ای فراشناخت بین کارکردهای اجرایی و یادگیری خودتنظیم در دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.30495/jinev.2021.1909931.2288

باقر سرداری


6. ارایه مدل شایستگی اختصاصی استادان دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

10.30495/jinev.2021.1921767.2414

منوچهر کریمی؛ سید علی اکبر احمدی


7. نقش ارضای نیازهای اساسی روانشناختی و جهت‌گیری هدف در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.30495/jinev.2021.1921996.2415

فاطمه شریعتی؛ علی زینالی


8. اثربخشی بازتوانی شناختی بر ظرفیت حافظه کاری دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص (خواندن) با تعدیل‌گری جنسیت .....fh

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.30495/jinev.2021.1926295.2463

تورج هاشمی؛ راضیه نوروزبخش حاجی کندی؛ اکبر رضایی