دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 1-130 
3. بررسی اثر معنادرمانی بر نگرش به ازدواج دانشجویان و امید به زندگی آنان

صفحه 37-50

غلامرضا گل‌محمدنژاد؛ فاطمه رنجبر؛ گلناز عدالت‌زاده


8. رابطه سبک‌های یادگیری و صفات شخصیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان‌انگلیسی

صفحه 111-122

غلامرضا منشئی؛ نصرالله ویسی؛ محمدرضا صفاریان‌طوسی؛ فاطمه حاجی‌اربابی؛ جمال عاشوری