دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 1-160 
4. بررسی رابطه هوش هیجانی با سخت رویی در بین زنان فرهنگی شهرستان سراب

صفحه 69-80

رقیه قاصری؛ پرویز سرندی؛ غلامرضا گل‌محمد نژاد؛ فاطمه عیوضیان