دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1389، صفحه 1-170 
3. ساختار عاملی مجموعه آزمون‌های استعداد چند بعدی (MAB)

صفحه 47-62

اکبر رضائی؛ بدری شاطالبی؛ زهره اسماعیلیان؛ علیرضا محسنی اژیه