دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 1-160 
1. ارائه مدل جهت انتخاب رؤسای واحدها در دانشگاه آزاد اسلامی(بر اساس منطق فازی)

صفحه 7-28

مصطفی اجتهادی؛ علیرضا بافنده‌زنده؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ بهنام طالبی


2. بررسی ادراک معلمان از تفکر انتقادی

صفحه 29-46

مرتضی رضویان‌شاد؛ خلیل سلطان‌القرایی